Skip to main content

Atomically-engineered nonlinear photonics with two-dimensional layered material superlattices

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Deterministic Light-to-Voltage Conversion with a Tunable Two-Dimensional Diode

Author(s): Mingde Du; Xiaoqi Cui; Bin Zhang; Zhipei Sun
Published in: ACS Photonics, 23304022, 2021, ISSN 2330-4022
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsphotonics.2c00727

Precise control of the interlayer twist angle in large scale MoS2 homostructures

Author(s): Mengzhou Liao, Zheng Wei, Luojun Du, Qinqin Wang, Jian Tang, Hua Yu, Fanfan Wu, Jiaojiao Zhao, Xiaozhi Xu, Bo Han, Kaihui Liu, Peng Gao, Tomas Polcar, Zhipei Sun, Dongxia Shi, Rong Yang, Guangyu Zhang
Published in: Nature Communications, 11/1, 2020, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-020-16056-4

Observation of logarithmic Kohn anomaly in monolayer graphene

Author(s): Yanchong Zhao; Luojun Du; Wei Yang; Cheng Shen; Jian Tang; Xiaomei Li; Yanbang Chu; Jinpeng Tian; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Rong Yang; Dongxia Shi; Zhipei Sun; Guangyu Zhang
Published in: Physical review B, 24699950, 2020, ISSN 2469-9950
Publisher: Applied physical Society
DOI: 10.1103/physrevb.102.165415

Difference frequency generation in monolayer MoS2.

Author(s): Yadong Wang; Masood Ghotbi; Susobhan Das; Yunyun Dai; Shisheng Li; Xuerong Hu; Xuerong Hu; Xuetao Gan; Jianlin Zhao; Zhipei Sun
Published in: Nanoscale, 1, 2020, ISSN 2040-3364
Publisher: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/d0nr01994a

Engineering symmetry breaking in two-dimensional layered materials

Author(s): Du, Luojun; Hasan, Tawfique; Castellanos-Gomez, Andres; Liu, Gui-Bin; Yao, Yugui; Lau, Chun Ning; Sun, Zhipei
Published in: Nature Reviews Physics, 1, 2021, ISSN 2522-5820
Publisher: Nature
DOI: 10.17863/cam.62437

Deterministic Modification of CVD Grown Monolayer MoS2 with Optical Pulses

Author(s): Mikko T. Turunen; Eero Hulkko; Kamila K. Mentel; Xueyin Bai; Suvi Tuuli Akkanen; Mohammad Amini; Shisheng Li; Harri Lipsanen; Mika Pettersson; Zhipei Sun
Published in: Advanced Materials Interfaces, 1, 2021, ISSN 2196-7350
Publisher: wiley
DOI: 10.1002/admi.202002119

Spatially indirect intervalley excitons in bilayer WSe2

Author(s): Huang, Zhiheng; Zhao, Yanchong; Bo, Tao; Chu, Yanbang; Tian, Jinpeng; Liu, Le; Yuan, Yalong; Wu, Fanfan; Zhao, Jiaojiao; Xian, Lede; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Yang, Rong; Shi, Dongxia; Du, Luojun; Sun, Zhipei; Meng, Sheng; Yang, Wei; Zhang, Guangyu
Published in: Physical Review B, 1, 2022, ISSN 2469-9950
Publisher: APS
DOI: 10.1103/physrevb.105.l041409

Dual-gated mono–bilayer graphene junctions

Author(s): Mingde Du; Luojun Du; Nan Wei; Wei Liu; Xueyin Bai; Zhipei Sun
Published in: Nanoscale Advances, 1, 2021, ISSN 2516-0230
Publisher: RSC
DOI: 10.1039/d0na00547a

On-chip photonics and optoelectronics with a van der Waals material dielectric platform

Author(s): Xiaoqi Cui; Mingde Du; Susobhan Das; Hoon Hahn Yoon; Vincent Yves Pelgrin; Diao Li; Zhipei Sun
Published in: Nanoscale, 20403372, 2022, ISSN 2040-3372
Publisher: The Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/d2nr01042a

Multilayer MoTe2 Field-Effect Transistor at High Temperatures

Author(s): Faisal Ahmed; Abde Mayeen Shafi; David M. A. Mackenzie; Maaz Ahmed Qureshi; Maaz Ahmed Qureshi; Henry A. Fernandez; Hoon Hahn Yoon; Gius Uddin; Markku Kuittinen; Zhipei Sun; Harri Lipsanen
Published in: Advanced Materials Interfaces, 1, 2021, ISSN 2196-7350
Publisher: Wiley
DOI: 10.1002/admi.202100950

Electrical Control of Interband Resonant Nonlinear Optics in Monolayer MoS2.

Author(s): Yunyun Dai; Yadong Wang; Susobhan Das; Hui Xue; Xueyin Bai; Eero Hulkko; Guangyu Zhang; Xiaoxia Yang; Qing Dai; Zhipei Sun
Published in: ACS Nano, 1, 2020, ISSN 1936-0851
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsnano.0c02642

Tuning of Emission Wavelength of CaS:Eu by Addition of Oxygen Using Atomic Layer Deposition.

Author(s): José Rosa; Jouko Lahtinen; Jaakko Julin; Zhipei Sun; Harri Lipsanen
Published in: Materials, 1, 2021, ISSN 1996-1944
Publisher: MDPI Open Access Publishing
DOI: 10.3390/ma14205966

Multilayer MoTe 2 Field‐Effect Transistor at High Temperatures

Author(s): Ahmed, Faisal; Shafi, Abde Mayeen; Mackenzie, David M. A.; Qureshi, Maaz Ahmed; Fernandez, Henry A.; Yoon, Hoon Hahn; Uddin, Md Gius; Kuittinen, Markku; Sun, Zhipei; Lipsanen, Harri
Published in: Advanced Materials Interfaces, 21967350, 2021, ISSN 2196-7350
Publisher: John Wiley and Sons Ltd
DOI: 10.1002/admi.202100950

Single-nanowire spectrometers

Author(s): Yang, Zongyin; Albrow-Owen, Thomas; Cui, Hanxiao; Alexander-Webber, Jack Allen; Gu, Fuxing; Wang, Xiaomu; Wu, Tien-Chun; Zhuge, Minghua; Williams, Calum; Wang, Pan; Zayats, Anatoly V; Cai, Weiwei; Dai, Lun; Hofmann, Stephan; Overend, Mauro; Tong, Limin; Yang, Qing; Sun, Zhipei; Hasan, Tawfique
Published in: Science, 1, 2019, ISSN 0036-8075
Publisher: American Association for the Advancement of Science
DOI: 10.1126/science.aax8814

A general ink formulation of 2D crystals for wafer-scale inkjet printing

Author(s): Guohua Hu, Lisong Yang, Zongyin Yang, Yubo Wang, Xinxin Jin, Jie Dai, Qing Wu, Shouhu Liu, Xiaoxi Zhu, Xiaoshan Wang, Tien-Chun Wu, Richard C. T. Howe, Tom Albrow-Owen, Leonard W. T. Ng, Qing Yang, Luigi G. Occhipinti, Robert I. Woodward, Edmund J. R. Kelleher, Zhipei Sun, Xiao Huang, Meng Zhang, Colin D. Bain, Tawfique Hasan
Published in: Science Advances, 6/33, 2020, Page(s) eaba5029, ISSN 2375-2548
Publisher: Science
DOI: 10.1126/sciadv.aba5029

Efficient All-Optical Plasmonic Modulators with Atomically Thin Van Der Waals Heterostructures.

Author(s): Xiangdong Guo; Liu Ruina; Debo Hu; Debo Hu; Hai Hu; Hai Hu; Zheng Wei; Rui Wang; Yunyun Dai; Yang Cheng; Ke Chen; Ke Chen; Kaihui Liu; Guangyu Zhang; Xing Zhu; Xing Zhu; Zhipei Sun; Xiaoxia Yang; Xiaoxia Yang; Qing Dai; Qing Dai
Published in: Advanced Materials, 09359648, 2020, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.201907105

Enhanced terahertz emission from mushroom-shaped InAs nanowire network induced by linear and nonlinear optical effects

Author(s): Fugang Xi, He Yang, Vladislav Khayrudinov, Yuhang He, Tuomas Haggren, Yixuan Zhou, Harri Lipsanen, Zhipei Sun, Xinlong Xu
Published in: Nanotechnology, 2022, ISSN 0957-4484
Publisher: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1088/1361-6528/ac3948

Probing Electronic States in Monolayer Semiconductors through Static and Transient Third-Harmonic Spectroscopies.

Author(s): Yadong Wang; Fadil Iyikanat; Habib Rostami; Xueyin Bai; Xuerong Hu; Susobhan Das; Yunyun Dai; Luojun Du; Yi Zhang; Shisheng Li; Harri Lipsanen; F. Javier García de Abajo; Zhipei Sun
Published in: Advanced Materials, 19448244, 2022, ISSN 1944-8244
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.48550/arxiv.2207.06517

Probing Electronic States in Monolayer Semiconductors through Static and Transient Third-Harmonic Spectroscopies.

Author(s): Yadong Wang; Fadil Iyikanat; Habib Rostami; Xueyin Bai; Xuerong Hu; Susobhan Das; Yunyun Dai; Luojun Du; Yi Zhang; Shisheng Li; Harri Lipsanen; F. Javier García de Abajo; Zhipei Sun
Published in: Advanced Materials, 1, 2022, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.202107104

Tunable Quantum Tunneling through a Graphene/Bi2Se3 Heterointerface for the Hybrid Photodetection Mechanism.

Author(s): Hoon Hahn Yoon; Faisal Ahmed; Yunyun Dai; Henry A. Fernandez; Xiaoqi Cui; Xueyin Bai; Diao Li; Mingde Du; Harri Lipsanen; Zhipei Sun
Published in: ACS applied materials & interfaces, 1, 2021, ISSN 1944-8244
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsami.1c18606

Engineering symmetry breaking in two-dimensional layered materials

Author(s): Du, Luojun; Hasan, Tawfique; Castellanos-Gomez, Andres; Liu, Gui-Bin; Yao, Yugui; Lau, Chun Ning; Sun, Zhipei
Published in: Nature Reviews Physics, 25225820, 2021, ISSN 2522-5820
Publisher: Nature
DOI: 10.48550/arxiv.2011.09255

Single-nanowire spectrometers

Author(s): Zongyin Yang; Tom Albrow-Owen; Hanxiao Cui; Jack A. Alexander-Webber; Fuxing Gu; Xiaomu Wang; Tien-Chun Wu; Minghua Zhuge; Calum Williams; Pan Wang; Anatoly V. Zayats; Weiwei Cai; Lun Dai; Stephan Hofmann; Mauro Overend; Limin Tong; Qing Yang; Zhipei Sun; Tawfique Hasan
Published in: Science, 00368075, 2019, ISSN 0036-8075
Publisher: American Association for the Advancement of Science
DOI: 10.1126/science.aax8814

Erbium-doped hybrid waveguide amplifiers with net optical gain on a fully industrial 300 mm silicon nitride photonic platform.

Author(s): John Rönn; Jianhao Zhang; Weiwei Zhang; Zhengrui Tu; Antti Matikainen; Xavier Leroux; Elena Durán-Valdeiglesias; Nathalie Vulliet; Frederic Boeuf; Carlos Alonso-Ramos; Harri Lipsanen; Laurent Vivien; Zhipei Sun; Eric Cassan
Published in: Optics Express, 1, 2020, ISSN 1094-4087
Publisher: Optical Society of America
DOI: 10.1364/oe.399257

Engineering symmetry breaking in 2D layered materials

Author(s): Luojun Du; Tawfique Hasan; Andres Castellanos-Gomez; Gui-Bin Liu; Yugui Yao; Chun Ning Lau; Zhipei Sun
Published in: Nature Reviews Physics, 1, 2021, ISSN 2045-2322
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s42254-020-00276-0

Extreme nonlinear strong-field photoemission from carbon nanotubes.

Author(s): Li, Chi; Chen, Ke; Guan, Mengxue; Wang, Xiaowei; Zhou, Xu; Zhai, Feng; Dai, Jiayu; Li, Zhenjun; Sun, Zhipei; Meng, Sheng; Liu, Kaihui; Dai, Qing
Published in: Nature Communications, 1, 2019, ISSN 2041-1723
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-019-12797-z

Integrated photon-pair sources with nonlinear optics

Author(s): Yuchen Wang; Klaus D. Jöns; Zhipei Sun
Published in: APPLIED PHYSICS REVIEWS, 19319401, 2021, ISSN 1931-9401
Publisher: AIP Publishing LLC
DOI: 10.1063/5.0030258

Nanowire-assisted microcavity in a photonic crystal waveguide and the enabled high-efficiency optical frequency conversions

Author(s): Linpeng Gu; Liang Fang; Qingchen Yuan; Xuetao Gan; Hao Yang; Xutao Zhang; Juntao Li; Hanlin Fang; Vladislav Khayrudinov; Harri Lipsanen; Zhipei Sun; Jianlin Zhao
Published in: Photonics Research, 1, 2020, ISSN 2327-9125
Publisher: OSA
DOI: 10.1364/prj.397116

Inducing Strong Light–Matter Coupling and Optical Anisotropy in Monolayer MoS<sub>2</sub> with High Refractive Index Nanowire

Author(s): Abde Mayeen Shafi; Faisal Ahmed; Henry A. Fernandez; Md Gius Uddin; Xiaoqi Cui; Susobhan Das; Yunyun Dai; Vladislav Khayrudinov; Hoon Hahn Yoon; Luojun Du; Zhipei Sun; Harri Lipsanen
Published in: ACS applied materials & interfaces, 19448244, 2022, ISSN 1944-8244
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsami.2c07705

Enhanced terahertz emission from mushroom-shaped InAs nanowire network induced by linear and nonlinear optical effects.

Author(s): Fugang Xi; He Yang; Vladislav Khayrudinov; Yuhang He; Tuomas Haggren; Yixuan Zhou; Harri Lipsanen; Zhipei Sun; Xinlong Xu
Published in: Nanotechnology, 09574484, 2022, ISSN 0957-4484
Publisher: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1088/1361-6528/ac3948

Integrated photon-pair sources with nonlinear optics

Author(s): Yuchen Wang; Klaus D. Jöns; Zhipei Sun
Published in: APPLIED PHYSICS REVIEWS, 1, 2021, ISSN 1931-9401
Publisher: AIP Publishing LLC
DOI: 10.1063/5.0030258

Optical fibres with embedded two-dimensional materials for ultrahigh nonlinearity

Author(s): Yonggang Zuo, Wentao Yu, Can Liu, Xu Cheng, Ruixi Qiao, Jing Liang, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Muhong Wu, Yun Zhao, Peng Gao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Zhongfan Liu
Published in: Nature Nanotechnology, 15/12, 2020, Page(s) 987-991, ISSN 1748-3387
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41565-020-0770-x

Observation of logarithmic Kohn anomaly in monolayer graphene

Author(s): Yanchong Zhao; Luojun Du; Wei Yang; Cheng Shen; Jian Tang; Xiaomei Li; Yanbang Chu; Jinpeng Tian; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Rong Yang; Dongxia Shi; Zhipei Sun; Guangyu Zhang
Published in: Physical Review B, 1, 2020, ISSN 2469-9950
Publisher: APS
DOI: 10.1103/physrevb.102.165415

Engineering symmetry breaking in 2D layered materials

Author(s): Luojun Du; Tawfique Hasan; Andres Castellanos-Gomez; Gui-Bin Liu; Yugui Yao; Chun Ning Lau; Zhipei Sun
Published in: Nature Reviews Physics, 25225820, 2021, ISSN 2522-5820
Publisher: Nature publishing group
DOI: 10.1038/s42254-020-00276-0

Luminescent Gold Nanocluster-Methylcellulose Composite Optical Fibers with Low Attenuation Coefficient and High Photostability.

Author(s): Ville Hynninen; Sourov Chandra; Susobhan Das; Mohammad Amini; Yunyun Dai; Sakari Lepikko; Pezhman Mohammadi; Sami Hietala; Robin H. A. Ras; Zhipei Sun; Olli Ikkala; Nonappa
Published in: Small, 1, 2021, ISSN 1613-6810
Publisher: Wiley - V C H Verlag GmbbH & Co.
DOI: 10.1002/smll.202005205

Enhancing Si3N4 Waveguide Nonlinearity with Heterogeneous Integration of Few-Layer WS2.

Author(s): Yuchen Wang; Vincent Pelgrin; Vincent Pelgrin; Samuel Gyger; Gius Uddin; Xueyin Bai; Christian Lafforgue; Laurent Vivien; Klaus D. Jöns; Eric Cassan; Zhipei Sun
Published in: ACS Photonics, 1, 2021, ISSN 2330-4022
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsphotonics.1c00767

Giant All-Optical Modulation of Second-Harmonic Generation Mediated by Dark Excitons.

Author(s): Yadong Wang; Yadong Wang; Susobhan Das; Fadil Iyikanat; Yunyun Dai; Shisheng Li; Xiangdong Guo; Xiaoxia Yang; Jinluo Cheng; Xuerong Hu; Xuerong Hu; Masood Ghotbi; Fangwei Ye; Harri Lipsanen; Shiwei Wu; Tawfique Hasan; Xuetao Gan; Kaihui Liu; Dong Sun; Qing Dai; F. Javier García de Abajo; Jianlin Zhao; Zhipei Sun
Published in: ACS Photonics, 1, 2021, ISSN 2196-7350
Publisher: ACS
DOI: 10.17863/cam.76442

"Interlayer exciton complexes in bilayer <mml:math xmlns:mml=""http://www.w3.org/1998/Math/MathML""><mml:msub><mml:mi>MoS</mml:mi><mml:mn>2</mml:mn></mml:msub></mml:math>"

Author(s): Yanchong Zhao; Luojun Du; Shiqi Yang; Jinpeng Tian; Xiaomei Li; Cheng Shen; Jian Tang; Yanbang Chu; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Rong Yang; Dongxia Shi; Zhipei Sun; Yu Ye; Wei Yang; Guangyu Zhang
Published in: Physical Review B, 24699950, 2022, ISSN 2469-9950
Publisher: APS
DOI: 10.1103/physrevb.105.l041411

Potential for sub-mm long erbium-doped composite silicon waveguide DFB lasers.

Author(s): Zhengrui Tu; Jianhao Zhang; John Rönn; Carlos Alonso-Ramos; Xavier Leroux; Laurent Vivien; Zhipei Sun; Eric Cassan
Published in: Scientific Reports, 1, 2020, ISSN 2045-2322
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41598-020-67722-y

Ultrafast transient sub-bandgap absorption of monolayer MoS2.

Author(s): Susobhan Das; Yadong Wang; Yunyun Dai; Shisheng Li; Zhipei Sun
Published in: Light: Science & Applications, 1, 2021, ISSN 2095-5545
Publisher: Nature
DOI: 10.1038/s41377-021-00462-4

Giant All-Optical Modulation of Second-Harmonic Generation Mediated by Dark Excitons.

Author(s): Yadong Wang; Yadong Wang; Susobhan Das; Fadil Iyikanat; Yunyun Dai; Shisheng Li; Xiangdong Guo; Xiaoxia Yang; Jinluo Cheng; Xuerong Hu; Xuerong Hu; Masood Ghotbi; Fangwei Ye; Harri Lipsanen; Shiwei Wu; Tawfique Hasan; Xuetao Gan; Kaihui Liu; Dong Sun; Qing Dai; F. Javier García de Abajo; Jianlin Zhao; Zhipei Sun
Published in: ACS Photonics, 23304022, 2021, ISSN 2330-4022
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsphotonics.1c00466

Electrical Control of Interband Resonant Nonlinear Optics in Monolayer MoS2.

Author(s): Yunyun Dai; Yadong Wang; Susobhan Das; Hui Xue; Xueyin Bai; Eero Hulkko; Guangyu Zhang; Xiaoxia Yang; Qing Dai; Zhipei Sun
Published in: ACS Nano, 20403372, 2021, ISSN 2040-3372
Publisher: ACS
DOI: 10.1021/acsnano.0c02642

Dual-gated mono–bilayer graphene junctions

Author(s): Mingde Du; Luojun Du; Nan Wei; Wei Liu; Xueyin Bai; Zhipei Sun
Published in: Nanoscale Advances, 25160230, 2021, ISSN 2516-0230
Publisher: ACS
DOI: 10.1039/d0na00547a

Optical fibres with embedded two-dimensional materials for ultrahigh nonlinearity.

Author(s): Zuo Yonggang; Zuo Yonggang; Wentao Yu; Can Liu; Xu Cheng; Ruixi Qiao; Jing Liang; Xu Zhou; Jinhuan Wang; Muhong Wu; Yun Zhao; Peng Gao; Shiwei Wu; Zhipei Sun; Kaihui Liu; Xuedong Bai; Zhongfan Liu
Published in: Nature Nanotechnology, 17483387, 2020, ISSN 1748-3387
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41565-020-0770-x

High performance complementary WS2 devices with hybrid Gr/Ni contacts

Author(s): Muhammad Farooq Khan; Faisal Ahmed; Shania Rehman; Imtisal Akhtar; Malik Abdul Rehman; Pragati A. Shinde; Karim Khan; Deok-kee Kim; Jonghwa Eom; Harri Lipsanen; Zhipei Sun
Published in: Nanoscale, 1, 2020, ISSN 2196-7350
Publisher: RSC
DOI: 10.1039/d0nr05737a

Broadband Plasmon-Enhanced Four-Wave Mixing in Monolayer MoS2.

Author(s): Yunyun Dai; Yadong Wang; Susobhan Das; Shisheng Li; Hui Xue; Ahmadi Mohsen; Zhipei Sun
Published in: Nano Letters, 1, 2021, ISSN 1530-6984
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02381

Efficient All-Optical Plasmonic Modulators with Atomically Thin Van Der Waals Heterostructures.

Author(s): Guo, Xiangdong; Liu, Ruina; Hu, Debo; Hu, Hai; Wei, Zheng; Wang, Rui; Dai, Yunyun; Cheng, Yang; Chen, Ke; Liu, Kaihui; Zhang, Guangyu; Zhu, Xing; Sun, Zhipei; Yang, Xiaoxia; Dai, Qing
Published in: Advanced Materials, 1, 2020, ISSN 0935-9648
Publisher: United Nations Industrial Developement Organization
DOI: 10.1002/adma.201907105

Switchable Photoresponse Mechanisms Implemented in Single van der Waals Semiconductor/Metal Heterostructure

Author(s): Mingde Du; Xiaoqi Cui; Hoon Hahn Yoon; Susobhan Das; MD Gius Uddin; Luojun Du; Diao Li; Zhipei Sun
Published in: ACS Nano, 19360851, 2022, ISSN 1936-0851
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsnano.1c07661

Molybdenum Disulfide/Double-Wall Carbon Nanotube Mixed-Dimensional Heterostructures

Author(s): Bai, Xueyin ; Xu, Zhenyu ; Zhang, Qiang ; Li, Shisheng ; Dai, Yunyun ; Cui, Xiaoqi ; Yoon, Hoon Hahn ; Yao, Lide ; Jiang, Hua ; Du, Mingde ; Zhang, Yi ; Kauppinen, Esko I. ; Sun, Zhipei
Published in: Advanced Materials Interfaces, 2022, ISSN 2196-7350
Publisher: Wiley
DOI: 10.1002/admi.202200193

Broadband Plasmon-Enhanced Four-Wave Mixing in Monolayer MoS2.

Author(s): Yunyun Dai; Yadong Wang; Susobhan Das; Shisheng Li; Hui Xue; Ahmadi Mohsen; Zhipei Sun
Published in: Nano Letters, 20403372, 2021, ISSN 2040-3372
Publisher: ACS
DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02381

Optical Modification of 2D Materials: Methods and Applications

Author(s): Suvi‐Tuuli Marianne Akkanen; Henry Alexander Fernandez; Zhipei Sun
Published in: Advanced Materials, 20403372, 2022, ISSN 2040-3372
Publisher: wiley
DOI: 10.1002/adma.202110152

Single-step chemical vapour deposition of anti-pyramid MoS2/WS2 vertical heterostructures.

Author(s): Xueyin Bai; Shisheng Li; Susobhan Das; Luojun Du; Yunyun Dai; Lide Yao; Ramesh Raju; Mingde Du; Harri Lipsanen; Zhipei Sun
Published in: Nanoscale, 1, 2021, ISSN 2040-3364
Publisher: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/d0nr08281c

Enhancing Si3N4 Waveguide Nonlinearity with Heterogeneous Integration of Few-Layer WS2.

Author(s): Yuchen Wang; Vincent Pelgrin; Vincent Pelgrin; Samuel Gyger; Gius Uddin; Xueyin Bai; Christian Lafforgue; Laurent Vivien; Klaus D. Jöns; Eric Cassan; Zhipei Sun
Published in: ACS Photonics, 23304022, 2021, ISSN 2330-4022
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsphotonics.1c00767

Ultrasensitive Mid-Infrared Biosensing in Aqueous Solutions with Graphene Plasmons

Author(s): Chenchen Wu; Xiangdong Guo; Yu Duan; Wei Lyu; Hai Hu; Debo Hu; Ke Chen; Zhipei Sun; Teng Gao; Xiaoxia Yang; Qing Dai
Published in: Advanced Materials, 15214095, 2022, ISSN 1521-4095
Publisher: Wiley
DOI: 10.1002/adma.202110525

Interlayer exciton complexes in bilayer MoS2

Author(s): Zhao, Yanchong ; Du, Luojun ; Yang, Shiqi ; Tian, Jinpeng ; Li, Xiaomei ; Shen, Cheng ; Tang, Jian ; Chu, Yanbang ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Yang, Rong ; Shi, Dongxia ; Sun, Zhipei ; Ye, Yu ; Yang, Wei ; Zhang, Guangyu
Published in: Physical Review B, 2022, ISSN 2469-9950
Publisher: APS
DOI: 10.1103/physrevb.105.l041411