Skip to main content

Topological Light at Structured Surfaces

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Metasurface Enabled Wide-Angle Fourier Lens

Author(s): Wenwei Liu, Zhancheng Li, Hua Cheng, Chengchun Tang, Junjie Li, Shuang Zhang, Shuqi Chen, Jianguo Tian
Published in: Advanced Materials, Issue 30/23, 2018, Page(s) 1706368, ISSN 0935-9648
DOI: 10.1002/adma.201706368

Circular-Polarization-Selective Transmission Induced by Spin-Orbit Coupling in a Helical Tape Waveguide

Author(s): Yahong Liu, Qinghua Guo, Hongchao Liu, Congcong Liu, Kun Song, Biao Yang, Quanwen Hou, Xiaopeng Zhao, Shuang Zhang, Miguel Navarro-Cía
Published in: Physical Review Applied, Issue 9/5, 2018, ISSN 2331-7019
DOI: 10.1103/PhysRevApplied.9.054033

Optical cavity resonance with magnetized plasma

Author(s): Dongyang Wang Dongyang Wang, Jiaguang Han Jiaguang Han, Shuang Zhang Shuang Zhang
Published in: Chinese Optics Letters, Issue 16/5, 2018, Page(s) 050005, ISSN 1671-7694
DOI: 10.3788/COL201816.050005

Experimental observation of photonic nodal line degeneracies in metacrystals

Author(s): Wenlong Gao, Biao Yang, Ben Tremain, Hongchao Liu, Qinghua Guo, Lingbo Xia, Alastair P. Hibbins, Shuang Zhang
Published in: Nature Communications, Issue 9/1, 2018, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-018-03407-5

Ideal Weyl points and helicoid surface states in artificial photonic crystal structures

Author(s): Biao Yang, Qinghua Guo, Ben Tremain, Rongjuan Liu, Lauren E. Barr, Qinghui Yan, Wenlong Gao, Hongchao Liu, Yuanjiang Xiang, Jing Chen, Chen Fang, Alastair Hibbins, Ling Lu, Shuang Zhang
Published in: Science, Issue 359/6379, 2018, Page(s) 1013-1016, ISSN 0036-8075
DOI: 10.1126/science.aaq1221

High-resolution grayscale image hidden in a laser beam

Author(s): Fuyong Yue, Chunmei Zhang, Xiao-Fei Zang, Dandan Wen, Brian D Gerardot, Shuang Zhang, Xianzhong Chen
Published in: Light: Science & Applications, Issue 7/1, 2017, Page(s) 17129, ISSN 2047-7538
DOI: 10.1038/lsa.2017.129

Amplitude Modulation of Anomalously Refracted Terahertz Waves with Gated-Graphene Metasurfaces

Author(s): Teun-Teun Kim, Hyunjun Kim, Mitchell Kenney, Hyun Sung Park, Hyeon-Don Kim, Bumki Min, Shuang Zhang
Published in: Advanced Optical Materials, Issue 6/1, 2018, Page(s) 1700507, ISSN 2195-1071
DOI: 10.1002/adom.201700507

Stretchable Photonic ‘Fermi Arcs’ in Twisted Magnetized Plasma

Author(s): Lingbo Xia, Wenlong Gao, Biao Yang, Qinghua Guo, Hongchao Liu, Jiaguang Han, Weili Zhang, Shuang Zhang
Published in: Laser & Photonics Reviews, Issue 12/1, 2018, Page(s) 1700226, ISSN 1863-8880
DOI: 10.1002/lpor.201700226

Nonlinear Metasurface for Simultaneous Control of Spin and Orbital Angular Momentum in Second Harmonic Generation

Author(s): Guixin Li, Lin Wu, King F. Li, Shumei Chen, Christian Schlickriede, Zhengji Xu, Siya Huang, Wendi Li, Yanjun Liu, Edwin Y. B. Pun, Thomas Zentgraf, Kok W. Cheah, Yu Luo, Shuang Zhang
Published in: Nano Letters, Issue 17/12, 2017, Page(s) 7974-7979, ISSN 1530-6984
DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b04451

Electrical access to critical coupling of circularly polarized waves in graphene chiral metamaterials

Author(s): Teun-Teun Kim, Sang Soon Oh, Hyeon-Don Kim, Hyun Sung Park, Ortwin Hess, Bumki Min, Shuang Zhang
Published in: Science Advances, Issue 3/9, 2017, Page(s) e1701377, ISSN 2375-2548
DOI: 10.1126/sciadv.1701377

Three Dimensional Photonic Dirac Points in Metamaterials

Author(s): Qinghua Guo, Biao Yang, Lingbo Xia, Wenlong Gao, Hongchao Liu, Jing Chen, Yuanjiang Xiang, Shuang Zhang
Published in: Physical Review Letters, Issue 119/21, 2017, ISSN 0031-9007
DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.213901

Surface Plasmon Polariton Mediated Multiple Toroidal Resonances in 3D Folding Metamaterials

Author(s): Shengyan Yang, Zhe Liu, Ling Jin, Wuxia Li, Shuang Zhang, Junjie Li, Changzhi Gu
Published in: ACS Photonics, Issue 4/11, 2017, Page(s) 2650-2658, ISSN 2330-4022
DOI: 10.1021/acsphotonics.7b00529

Disorder-Induced Topological State Transition in Photonic Metamaterials

Author(s): Changxu Liu, Wenlong Gao, Biao Yang, Shuang Zhang
Published in: Physical Review Letters, Issue 119/18, 2017, ISSN 0031-9007
DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.183901

Electromagnetic reprogrammable coding-metasurface holograms

Author(s): Lianlin Li, Tie Jun Cui, Wei Ji, Shuo Liu, Jun Ding, Xiang Wan, Yun Bo Li, Menghua Jiang, Cheng-Wei Qiu, Shuang Zhang
Published in: Nature Communications, Issue 8/1, 2017, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-017-00164-9

Imaging through Nonlinear Metalens Using Second Harmonic Generation

Author(s): Christian Schlickriede, Naomi Waterman, Bernhard Reineke, Philip Georgi, Guixin Li, Shuang Zhang, Thomas Zentgraf
Published in: Advanced Materials, Issue 30/8, 2018, Page(s) 1703843, ISSN 0935-9648
DOI: 10.1002/adma.201703843

Electrically Tunable Slow Light Using Graphene Metamaterials

Author(s): Teun-Teun Kim, Hyeon-Don Kim, Rongkuo Zhao, Sang Soon Oh, Taewoo Ha, Dong Seob Chung, Young Hee Lee, Bumki Min, Shuang Zhang
Published in: ACS Photonics, Issue 5/5, 2018, Page(s) 1800-1807, ISSN 2330-4022
DOI: 10.1021/acsphotonics.7b01551

Addressable metasurfaces for dynamic holography and optical information encryption

Author(s): Jianxiong Li, Simon Kamin, Guoxing Zheng, Frank Neubrech, Shuang Zhang, Na Liu
Published in: Science Advances, Issue 4/6, 2018, Page(s) eaar6768, ISSN 2375-2548
DOI: 10.1126/sciadv.aar6768

Controlling the phase of optical nonlinearity with plasmonic metasurfaces

Author(s): Shumei Chen, Guixin Li, Kok Wai Cheah, Thomas Zentgraf, Shuang Zhang
Published in: Nanophotonics, Issue 7/6, 2018, Page(s) 1013-1024, ISSN 2192-8614
DOI: 10.1515/nanoph-2018-0011

Dynamic Janus Metasurfaces in the Visible Spectral Region

Author(s): Ping Yu, Jianxiong Li, Shuang Zhang, Zhongwei Jin, Gisela Schütz, Cheng-Wei Qiu, Michael Hirscher, Na Liu
Published in: Nano Letters, Issue 18/7, 2018, Page(s) 4584-4589, ISSN 1530-6984
DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01848

Wave dynamics on toroidal surface

Author(s): Dongyang Wang, Changxu Liu, Hongchao Liu, Jiaguang Han, Shuang Zhang
Published in: Optics Express, Issue 26/14, 2018, Page(s) 17820, ISSN 1094-4087
DOI: 10.1364/OE.26.017820

Resonant Transmission through Topological Metamaterial Grating

Author(s): Hongwei Jia, Wenlong Gao, Yuanjiang Xiang, Haitao Liu, Shuang Zhang
Published in: Annalen der Physik, Issue 530/9, 2018, Page(s) 1800118, ISSN 0003-3804
DOI: 10.1002/andp.201800118

Dual field-of-view step-zoom metalens

Author(s): Guoxing Zheng, Weibiao Wu, Zile Li, Shuang Zhang, Muhammad Qasim Mehmood, Ping’an He, Song Li
Published in: Optics Letters, Issue 42/7, 2017, Page(s) 1261, ISSN 0146-9592
DOI: 10.1364/OL.42.001261

Nonlinear photonic metasurfaces

Author(s): Guixin Li, Shuang Zhang, Thomas Zentgraf
Published in: Nature Reviews Materials, Issue 2, 2017, Page(s) 17010, ISSN 2058-8437
DOI: 10.1038/natrevmats.2017.10

A Reconfigurable Active Huygens' Metalens

Author(s): Ke Chen, Yijun Feng, Francesco Monticone, Junming Zhao, Bo Zhu, Tian Jiang, Lei Zhang, Yongjune Kim, Xumin Ding, Shuang Zhang, Andrea Alù, Cheng-Wei Qiu
Published in: Advanced Materials, 2017, Page(s) 1606422, ISSN 0935-9648
DOI: 10.1002/adma.201606422

Multichannel Polarization-Controllable Superpositions of Orbital Angular Momentum States

Author(s): Fuyong Yue, Dandan Wen, Chunmei Zhang, Brian D. Gerardot, Wei Wang, Shuang Zhang, Xianzhong Chen
Published in: Advanced Materials, 2017, Page(s) 1603838, ISSN 0935-9648
DOI: 10.1002/adma.201603838

Elastic spin-Hall effect in mechanical graphene

Author(s): Yao-Ting Wang, Shuang Zhang
Published in: New Journal of Physics, Issue 18/11, 2016, Page(s) 113014, ISSN 1367-2630
DOI: 10.1088/1367-2630/18/11/113014

Pancharatnam-Berry Phase Induced Spin-Selective Transmission in Herringbone Dielectric Metamaterials

Author(s): Mitchell Kenney, Shaoxian Li, Xueqian Zhang, Xiaoqiang Su, Teun-Teun Kim, Dongyang Wang, Dongmin Wu, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, Weili Zhang, Hongbo Sun, Shuang Zhang
Published in: Advanced Materials, Issue 28/43, 2016, Page(s) 9567-9572, ISSN 0935-9648
DOI: 10.1002/adma.201603460

Photonic Weyl degeneracies in magnetized plasma

Author(s): Wenlong Gao, Biao Yang, Mark Lawrence, Fengzhou Fang, Benjamin Béri, Shuang Zhang
Published in: Nature Communications, Issue 7, 2016, Page(s) 12435, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/ncomms12435

Spin and wavelength multiplexed nonlinear metasurface holography

Author(s): Weimin Ye, Franziska Zeuner, Xin Li, Bernhard Reineke, Shan He, Cheng-Wei Qiu, Juan Liu, Yongtian Wang, Shuang Zhang, Thomas Zentgraf
Published in: Nature Communications, Issue 7, 2016, Page(s) 11930, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/ncomms11930

Transverse photon spin of bulk electromagnetic waves in bianisotropic media

Author(s): Liang Peng, Lingfu Duan, Kewen Wang, Fei Gao, Li Zhang, Gaofeng Wang, Yihao Yang, Hongsheng Chen, Shuang Zhang
Published in: Nature Photonics, 2019, ISSN 1749-4885
DOI: 10.1038/s41566-019-0521-4

Controlling the plasmonic orbital angular momentum by combining the geometric and dynamic phases

Author(s): Qilong Tan, Qinghua Guo, Hongchao Liu, XuGuang Huang, Shuang Zhang
Published in: Nanoscale, Issue 9/15, 2017, Page(s) 4944-4949, ISSN 2040-3364
DOI: 10.1039/C7NR00124J

Direct observation of topological surface-state arcs in photonic metamaterials

Author(s): Biao Yang, Qinghua Guo, Ben Tremain, Lauren E. Barr, Wenlong Gao, Hongchao Liu, Benjamin Béri, Yuanjiang Xiang, Dianyuan Fan, Alastair P. Hibbins, Shuang Zhang
Published in: Nature Communications, Issue 8/1, 2017, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-017-00134-1

Manipulation of vector beam polarization with geometric metasurfaces

Author(s): Qinghua Guo, Christian Schlickriede, Dongyang Wang, Hongchao Liu, Yuanjiang Xiang, Thomas Zentgraf, Shuang Zhang
Published in: Optics Express, Issue 25/13, 2017, Page(s) 14300, ISSN 1094-4087
DOI: 10.1364/OE.25.014300

Large Chiroptical Effects in Planar Chiral Metamaterials

Author(s): Weimin Ye, Xiaodong Yuan, Chucai Guo, Jianfa Zhang, Biao Yang, Shuang Zhang
Published in: Physical Review Applied, Issue 7/5, 2017, ISSN 2331-7019
DOI: 10.1103/PhysRevApplied.7.054003

Computational ghost imaging with helicity-dependent metasurface hologram

Author(s): H Liu, B Yang, Q Guo, J Shi, C Guan, G Zheng, H Mühlenbernd, T Zentgraf & S Zhang
Published in: Science Advances, 2017, ISSN 2375-2548

Computational ghost imaging of hot objects in long-wave infrared range

Author(s): Hongchao Liu, Shuang Zhang
Published in: Applied Physics Letters, Issue 111, 2017, Page(s) 031110, ISSN 0003-6951

Photonic Weyl points due to broken time-reversal symmetry in magnetized semiconductor

Author(s): Dongyang Wang, Biao Yang, Wenlong Gao, Hongwei Jia, Quanlong Yang, Xieyu Chen, Minggui Wei, Changxu Liu, Miguel Navarro-Cía, Jiaguang Han, Weili Zhang, Shuang Zhang
Published in: Nature Physics, Issue 15/11, 2019, Page(s) 1150-1155, ISSN 1745-2473
DOI: 10.1038/s41567-019-0612-7

Spontaneous Emission and Resonant Scattering in Transition from Type I to Type II Photonic Weyl Systems

Author(s): Yang Yang, Wenlong Gao, Lingbo Xia, Hua Cheng, Hongwei Jia, Yuanjiang Xiang, Shuang Zhang
Published in: Physical Review Letters, Issue 123/3, 2019, ISSN 0031-9007
DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.033901

Single-pixel computational ghost imaging with helicity-dependent metasurface hologram

Author(s): Hong-Chao Liu, Biao Yang, Qinghua Guo, Jinhui Shi, Chunying Guan, Guoxing Zheng, Holger Mühlenbernd, Guixin Li, Thomas Zentgraf, Shuang Zhang
Published in: Science Advances, Issue 3/9, 2017, Page(s) e1701477, ISSN 2375-2548
DOI: 10.1126/sciadv.1701477

Photonic Hall effect and helical Zitterbewegung in a synthetic Weyl system

Author(s): Weimin Ye, Yachao Liu, Jianlong Liu, Simon A. R. Horsley, Shuangchun Wen, Shuang Zhang
Published in: Light: Science & Applications, Issue 8/1, 2019, ISSN 2047-7538
DOI: 10.1038/s41377-019-0160-z

Spin-Selective Transmission in Chiral Folded Metasurfaces

Author(s): Shengyan Yang, Zhe Liu, Sha Hu, Ai-Zi Jin, Haifang Yang, Shuang Zhang, Junjie Li, Changzhi Gu
Published in: Nano Letters, Issue 19/6, 2019, Page(s) 3432-3439, ISSN 1530-6984
DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04521

Observation of chiral zero mode in inhomogeneous three-dimensional Weyl metamaterials

Author(s): Hongwei Jia, Ruixing Zhang, Wenlong Gao, Qinghua Guo, Biao Yang, Jing Hu, Yangang Bi, Yuanjiang Xiang, Chaoxing Liu, Shuang Zhang
Published in: Science, Issue 363/6423, 2019, Page(s) 148-151, ISSN 0036-8075
DOI: 10.1126/science.aau7707

Gigantic electric-field-induced second harmonic generation from an organic conjugated polymer enhanced by a band-edge effect

Author(s): Shumei Chen, King Fai Li, Guixin Li, Kok Wai Cheah, Shuang Zhang
Published in: Light: Science & Applications, Issue 8/1, 2019, ISSN 2047-7538
DOI: 10.1038/s41377-019-0128-z

Pseudospin-Mediated Optical Spin-Spin Interaction in Nonlinear Photonic Graphene

Author(s): Chunying Guan, Jinhui Shi, Jianlong Liu, Hongchao Liu, Ping Li, Weimin Ye, Shuang Zhang
Published in: Laser & Photonics Reviews, Issue 13/2, 2019, Page(s) 1800242, ISSN 1863-8880
DOI: 10.1002/lpor.201800242

Topologically Protected Edge State in Two-Dimensional Su–Schrieffer–Heeger Circuit

Author(s): Shuo Liu, Wenlong Gao, Qian Zhang, Shaojie Ma, Lei Zhang, Changxu Liu, Yuan Jiang Xiang, Tie Jun Cui, Shuang Zhang
Published in: Research, Issue 2019, 2019, Page(s) 1-8, ISSN 2639-5274
DOI: 10.34133/2019/8609875

Observation of Hourglass Nodal Lines in Photonics

Author(s): Lingbo Xia, Qinghua Guo, Biao Yang, Jiaguang Han, Chao-Xing Liu, Weili Zhang, Shuang Zhang
Published in: Physical Review Letters, Issue 122/10, 2019, ISSN 0031-9007
DOI: 10.1103/physrevlett.122.103903

Observation of Three-Dimensional Photonic Dirac Points and Spin-Polarized Surface Arcs

Author(s): Qinghua Guo, Oubo You, Biao Yang, James B. Sellman, Edward Blythe, Hongchao Liu, Yuanjiang Xiang, Jensen Li, Dianyuan Fan, Jing Chen, C. T. Chan, Shuang Zhang
Published in: Physical Review Letters, Issue 122/20, 2019, ISSN 0031-9007
DOI: 10.1103/physrevlett.122.203903

Coherent steering of nonlinear chiral valley photons with a synthetic Au–WS2 metasurface

Author(s): Guangwei Hu, Xuanmiao Hong, Kai Wang, Jing Wu, He-Xiu Xu, Wenchao Zhao, Weiwei Liu, Shuang Zhang, Francisco Garcia-Vidal, Bing Wang, Peixiang Lu, Cheng-Wei Qiu
Published in: Nature Photonics, Issue 13/7, 2019, Page(s) 467-472, ISSN 1749-4885
DOI: 10.1038/s41566-019-0399-1

Bio-inspired plasmonic leaf for enhanced light-matter interactions

Author(s): Changxu Liu, Peng Mao, Qinghua Guo, Min Han, Shuang Zhang
Published in: Nanophotonics, Issue 8/7, 2019, Page(s) 1291-1298, ISSN 2192-8614
DOI: 10.1515/nanoph-2019-0104

Broadband single molecule SERS detection designed by warped optical spaces

Author(s): Peng Mao, Changxu Liu, Gael Favraud, Qiang Chen, Min Han, Andrea Fratalocchi, Shuang Zhang
Published in: Nature Communications, Issue 9/1, 2018, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-018-07869-5

Enhanced Dynamic Casimir Effect in Temporally and Spatially Modulated Josephson Transmission Line

Author(s): Shaojie Ma, Haixing Miao, Yuanjiang Xiang, Shuang Zhang
Published in: Laser & Photonics Reviews, Issue 13/10, 2019, Page(s) 1900164, ISSN 1863-8880
DOI: 10.1002/lpor.201900164

Simultaneous TE and TM designer surface plasmon supported by bianisotropic metamaterials with positive permittivity and permeability

Author(s): Lingbo Xia, Biao Yang, Qinghua Guo, Wenlong Gao, Hongchao Liu, Jiaguang Han, Weili Zhang, Shuang Zhang
Published in: Nanophotonics, Issue 8/8, 2019, Page(s) 1357-1362, ISSN 2192-8614
DOI: 10.1515/nanoph-2019-0047

Positive and Negative Ghost Imaging

Author(s): Hong-Chao Liu, Huan Yang, Jun Xiong, Shuang Zhang
Published in: Physical Review Applied, Issue 12/3, 2019, ISSN 2331-7019
DOI: 10.1103/physrevapplied.12.034019

Disorder-Immune Photonics Based on Mie-Resonant Dielectric Metamaterials

Author(s): Changxu Liu, Mikhail V. Rybin, Peng Mao, Shuang Zhang, Yuri Kivshar
Published in: Physical Review Letters, Issue 123/16, 2019, ISSN 0031-9007
DOI: 10.1103/physrevlett.123.163901

Strong Nonlinear Optical Activity Induced by Lattice Surface Modes on Plasmonic Metasurface

Author(s): Shumei Chen, Bernhard Reineke, Guixin Li, Thomas Zentgraf, Shuang Zhang
Published in: Nano Letters, Issue 19/9, 2019, Page(s) 6278-6283, ISSN 1530-6984
DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b02417

Broadband SERS detection with disordered plasmonic hybrid aggregates

Author(s): Peng Mao, Changxu Liu, Qiang Chen, Min Han, Stefan A. Maier, Shuang Zhang
Published in: Nanoscale, Issue 12/1, 2020, Page(s) 93-102, ISSN 2040-3364
DOI: 10.1039/c9nr08118f

Leaky-Wave Antenna With Switchable Omnidirectional Conical Radiation via Polarization Handedness

Author(s): Yahong Liu, Meize Li, Kun Song, Dingshan Hu, Hongchao Liu, Xiaopeng Zhao, Shuang Zhang, Miguel Navarro-Cia
Published in: IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Issue 68/3, 2020, Page(s) 1282-1288, ISSN 0018-926X
DOI: 10.1109/tap.2019.2927865

Intrinsic Chirality and Multispectral Spin‐Selective Transmission in Folded Eta‐Shaped Metamaterials

Author(s): Shengyan Yang, Zhe Liu, Haifang Yang, Aizi Jin, Shuang Zhang, Junjie Li, Changzhi Gu
Published in: Advanced Optical Materials, Issue 8/4, 2019, Page(s) 1901448, ISSN 2195-1071
DOI: 10.1002/adom.201901448

Photonic topological fermi nodal disk in non-Hermitian magnetic plasma

Author(s): Wenhui Wang, Wenlong Gao, Leifeng Cao, Yuanjiang Xiang, Shuang Zhang
Published in: Light: Science & Applications, Issue 9/1, 2020, ISSN 2047-7538
DOI: 10.1038/s41377-020-0274-3

Dual-band dichroic asymmetric transmission of linearly polarized waves in terahertz chiral metamaterial

Author(s): Tingting Lv, Xieyu Chen, Guohua Dong, Meng Liu, Dongming Liu, Chunmei Ouyang, Zheng Zhu, Yuxiang Li, Chunying Guan, Jiaguang Han, Weili Zhang, Shuang Zhang, Jinhui Shi
Published in: Nanophotonics, Issue 0/0, 2020, ISSN 2192-8614
DOI: 10.1515/nanoph-2019-0507

Manipulating disordered plasmonic systems by external cavity with transition from broadband absorption to reconfigurable reflection

Author(s): Peng Mao, Changxu Liu, Fengqi Song, Min Han, Stefan A. Maier, Shuang Zhang
Published in: Nature Communications, Issue 11/1, 2020, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-020-15349-y

Polarization-Controlled Plasmonic Structured Illumination

Author(s): Qilong Tan, Zhengji Xu, Dao Hua Zhang, Ting Yu, Shuang Zhang, Yu Luo
Published in: Nano Letters, Issue 20/4, 2020, Page(s) 2602-2608, ISSN 1530-6984
DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c00091