Skip to main content

Silicon/Carbon Nano-Hybrid Lithium-Ion Battery Anode: Green Facile Scalable Synthesis Inspired by Thermosetting Polymers

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Silicon based lithium-ion battery anodes: A chronicle perspective review

Author(s): Xiuxia Zuo, Jin Zhu, Peter Müller-Buschbaum, Ya-Jun Cheng
Published in: Nano Energy, 31, 2017, Page(s) 113-143, ISSN 2211-2855
Publisher: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.11.013

Self-Templating Construction of 3D Hierarchical Macro-/Mesoporous Silicon from 0D Silica Nanoparticles

Author(s): Xiuxia Zuo, Yonggao Xia, Qing Ji, Xiang Gao, Shanshan Yin, Meimei Wang, Xiaoyan Wang, Bao Qiu, Anxiang Wei, Zaicheng Sun, Zhaoping Liu, Jin Zhu, Ya-Jun Cheng
Published in: ACS Nano, 11/1, 2017, Page(s) 889-899, ISSN 1936-0851
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsnano.6b07450

Si/Ag/C Nanohybrids with in Situ Incorporation of Super-Small Silver Nanoparticles: Tiny Amount, Huge Impact

Author(s): Shanshan Yin, Dong Zhao, Qing Ji, Yonggao Xia, Senlin Xia, Xinming Wang, Meimei Wang, Jianzhen Ban, Yi Zhang, Ezzeldin Metwalli, Xiaoyan Wang, Ying Xiao, Xiuxia Zuo, Shuang Xie, Kai Fang, Suzhe Liang, Luyao Zheng, Bao Qiu, Zhaohui Yang, Yichao Lin, Liang Chen, Cundong Wang, Zhaoping Liu, Jin Zhu, Peter Müller-Buschbaum, Ya-Jun Cheng
Published in: ACS Nano, 2018, ISSN 1936-0851
Publisher: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsnano.7b08560