European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation

Article Category

Article available in the following languages:

Mitmekesisuse külvamine, kestlikkuse lõikamine: miks Euroopa vajab rohkem „diverfarmereid“

Põllukultuuride süsteemide mitmekesistamine ja ressursside kasutamise optimeerimine saab aidata põllumajandustootjatel lahendada küsimuse, kuidas säilitada kasumlikkus, täites samal ajal keskkonnaga seotud kohustusi.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Paljud ELi põllumajandustootjad on teelahkmel: jätkusuutmatutest tootmismudelitest tulenevad keskkonnaohud ja tulude vähenemine sunnivad neid ümber korraldama oma põllukultuuride süsteeme. ELi rahastatud projekt Diverfarming (Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation) pakub neile andmeid, tööriistu ja tuge, mida nad vajavad tootlikumate ja ressursitõhusamate praktikate kasutusele võtmiseks. Peamine neist on põllukultuuride mitmekesistamine, mis on agroökoloogia põhivaldkond. „Põllumajandus, mis põhineb intensiivsel mehhaniseerimisel, ülemäärasel välissisendite kasutamisel ja monokultuuridel, on kaasa toonud mulla seisundi halvenemise, elurikkuse vähenemise ja majandusriski suurenemise Euroopa põllumajandustootjatele,“ sõnab Raúl Zornoza Belmonte, Hispaania Cartagena Tehnikaülikooli mullateadlane ja projekti Diverfarming koordinaator. „Põllukultuuride mitmekesistamine ja ressursside optimeeritud kasutamine on kestlikumad alternatiivid.“ Mitmekesistamine võib kaasa tuua palju reaalset kasu põllumajandustootjatele ja maakeskkonnale. See saab ära hoida mullaerosiooni, suurendada mullaviljakust, parandada süsiniku sidumist mullas ning samal ajal vähendada pestitsiidide, väetiste ja rasketehnika kasutamist. Suurem mitmekesisus võimaldab samuti suurendada tootlikkust ja põllumajandussüsteemide vastupanuvõimet mitte ainult majandusraskustele vaid ka kliimamuutusele. Üheskoos saavad need meetmed parandada kasumlikkust, aidates leevendada kliimamuutust ja toetades rikkalikumat bioloogilist mitmekesisust ning suurendades ka põllumajandusest lähtuvate ökosüsteemiteenuste pakkumist.

Kohandatud lahendused

Projektirühma uuringus tuuakse välja, et nende kasude saavutamiseks tõhusal viisil on kogu põllumajanduslikus väärtusahelas vaja muutusi, mis oleksid kohandatud iga piirkonna eripärale. See kontekstipõhisus on agroökoloogia teine alustala. Selle hulka kuuluvad kliima- ja mullastikutingimused, sotsiaal-majanduslikud ja kultuurilised tegurid ning ka tehnilised piirangud. Projekt keskendub eripäradele, mis valitsevad kuues Euroopa piirkonnas, milleks on Vahemere põhja- ja lõunaosa, Kesk-Atlandi piirkond, mandripiirkond, Pannoonia ja boreaalne piirkond. Diverfarming hindab praegu reaalset kasu ja praktilisi piiranguid, barjääre ja puudusi, mis on seotud mitmekesistatud põllukultuuride süsteemidega, mis kasutavad igale piirkonnale kohandatud madala sisendiga põllumajanduspraktikaid. Projekt teeb otsekoostööd nende piirkondade põllumajandustootjatega. „Kaasamaks põllumajandustootjaid ja kohalikke sidusrühmi paradigma muutmise arengusse Euroopa põllumajanduses ja kasutamaks ära nende kohalikke teadmisi, oleme loonud diverfarmerite võrgustiku üheskoos loomiseks, õppimiseks ja innovatsiooniks,“ lisab Zornoza Belmonte. Innovatsioon on agroökoloogias ja seega Diverfarmingu töös kesksel kohal. Töörühm on välja töötanud mullaharimist parandava masina prototüübi, mis vähendab tööjõukulusid, kütusekulu, kasvuhoonegaaside heidet ja mullaerosiooni ning lihtsustab vahekultuuride haldamist. Prototüübi arendamine on praegu lõppstaadiumis ja see peaks välja tulema detsembris 2021.

Teadlikud otsused

Töörühm on välja töötamas ka interaktiivset tööriista, mis aitab põllumajandustootjatel valida mitmekesistatud põllukultuuride süsteemi ja nende eritingimustele kõige paremini sobivad kestlikud praktikad. Zornoza Belmonte selgitab: „Meie eesmärk on luua juhtiv Euroopa otsuste toetamise tööriist erinevatele stsenaariumidele kõige sobivamate mitmekesistatud põllukultuuride süsteemide valimiseks, et suurendada tootmist ja kestlikkust väärtusahela kõiki samme arvesse võttes. Selle mitmekeelne liides tagab lihtsa juurdepääsu ja laialdase kasutamise kõikjal Euroopas.“ Tööriist koondab erin aspekte puudutavad andmed alates mullast kuni väärtusahela omadusteni, et luua mudeleid, mis võimaldavad põllumajandusettevõtetel teha teadlikke valikuid. Muud Diverfarmingu väljundid on kestlike mitmekesiste põllukultuuride süsteemide suunised, nende süsteemide õige juurutamise protokoll, tööriistakogum ning samuti valge raamat teaduslike tõenditega asjakohaste poliitikavaldkondade toetamiseks. Projekti tulemuste edasiseks arendamiseks ühines Diverfarming Euroopa põllukultuuride mitmekesistamise klastriga, mille eesmärk on vahetada teadmisi selle teema kohta ja suurendada põllukultuuride mitmekesistamise alaste teadusuuringute mõju kõikjal Euroopas.

Keywords

Diverfarming, mitmekesistamine, ressursid, põllukultuuride süsteemid, muld, agroökoloogia, viljakus, masinad, elurikkus, väärtusahelad, otsustamise tugi, tööriist

Discover other articles in the same domain of application