Skip to main content

Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zasiať rozmanitosť, žať udržateľnosť: prečo Európa potrebuje viac „diverzifikovaných poľnohospodárov“

Diverzifikácia pestovateľských systémov a optimalizácia využívania zdrojov môže pomôcť poľnohospodárom vyriešiť hlavolam, ako si zachovať ziskovosť a zároveň plniť záväzky v oblasti životného prostredia.

Food and Natural Resources

Mnohí poľnohospodári v EÚ stoja na križovatke – environmentálne hrozby a straty príjmov vyplývajúce z neudržateľných výrobných modelov ich nútia prehodnotiť svoje pestovateľské systémy. Projekt financovaný EÚ Diverfarming (Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation) im poskytuje údaje, nástroje a podporu, ktoré potrebujú, aby si osvojili produktívnejšie postupy s efektívnejším využívaním zdrojov. Hlavnou spomedzi nich je diverzifikácia plodín, kľúčový aspekt agroekológie. „Poľnohospodárstvo založené na intenzívnej mechanizácii, nadmernom využívaní externých vstupov a monokultúr spôsobuje degradáciu pôdy, zníženie biodiverzity a zvýšené ekonomické riziko pre európskych poľnohospodárov,“ uviedol Raúl Zornoza Belmonte, výskumník v odbore vedy o pôde na Technickej univerzite v Cartagene v Španielsku a koordinátor projektu Diverfarming. „Diverzifikácia plodín a optimalizované využívanie zdrojov poskytujú udržateľnejšie alternatívy.“ Diverzifikácia by mohla priniesť množstvo konkrétnych výhod pre poľnohospodárov a vidiecke prostredie. Môže zabrániť erózii pôdy, zvýšiť úrodnosť pôdy a posilniť sekvestráciu uhlíka v pôde a zároveň obmedziť používanie pesticídov, hnojív a ťažkých strojov. Väčšia rozmanitosť má takisto potenciál zvýšiť produktivitu a odolnosť poľnohospodárskych systémov, a to nielen z ekonomického hľadiska, ale aj vzhľadom na zmenu klímy. Spoločne by tieto aspekty mohli prispieť k vyššej ziskovosti a zároveň pomôcť zmierniť zmenu klímy a podporiť zvýšenú biodiverzitu, ako aj zvýšiť poskytovanie ekosystémových služieb z poľnohospodárstva.

Riešenia šité na mieru

Z výskumu projektového tímu vyplýva, že na efektívne poskytovanie týchto výhod je potrebné zaviesť zmeny v poľnohospodárskych hodnotových reťazcoch a prispôsobiť ich špecifickým charakteristikám každého regiónu. Táto kontextová špecifickosť je ďalšou kľúčovou zásadou agroekológie. Patria sem klimatické a pôdne podmienky, sociálno-ekonomické a kultúrne faktory, ako aj technické obmedzenia. Projekt sa zameriava na jedinečné charakteristiky šiestich európskych regiónov: severné a južné Stredozemie, stredný Atlantik, kontinentálny, panónsky a boreálny región. Diverfarming v súčasnosti posudzuje skutočné prínosy a praktické obmedzenia, prekážky a nevýhody spojené s diverzifikovanými pestovateľskými systémami, ktoré využívajú poľnohospodárske postupy s nízkymi vstupmi, šité na mieru pre každý región. V rámci projektu sa pracuje priamo s poľnohospodármi v týchto regiónoch. „Aby sme zapojili poľnohospodárov a miestne zainteresované strany do vývoja zmeny paradigmy v európskom poľnohospodárstve a začlenili do projektu ich miestne znalosti, vytvorili sme sieť diverzifikovaných poľnohospodárov na spoločnú tvorbu, spoločné učenie sa a spoločnú inováciu,“ dodáva Zornoza Belmonte. Inovácia je ústredným prvkom agroekológie, a teda aj práce v rámci projektu Diverfarming. Tím navrhol prototyp strojového zariadenia, ktoré zlepšuje obrábanie pôdy, čím sa znížia náklady na pracovnú silu, spotreba paliva a emisie skleníkových plynov, zníži sa erózia pôdy a uľahčí sa manažment krycích plodín. Prototyp je momentálne v záverečných fázach vývoja a jeho spustenie je naplánované na december 2021.

Podložené rozhodnutia

Tím pracuje aj na interaktívnom nástroji, ktorý pomôže poľnohospodárom vybrať si diverzifikovaný pestovateľský systém a udržateľné postupy, ktoré najlepšie vyhovujú ich špecifickým podmienkam. Zornoza Belmonte vysvetľuje: „Naším cieľom je vyvinúť popredný európsky nástroj na podporu rozhodovania na výber najvhodnejších diverzifikovaných pestovateľských systémov pri rôznych scenároch s cieľom zvýšiť produkciu a udržateľnosť, pri zohľadnení všetkých krokov hodnotového reťazca. Jeho viacjazyčné rozhranie zabezpečí jednoduchý prístup a široké využitie v celej Európe.“ Nástroj bude agregovať údaje o rôznych aspektoch od pôdy až po vlastnosti hodnotového reťazca s cieľom vytvoriť modely, ktoré umožnia agropodnikom príjmať podložené rozhodnutia. Ďalšie výstupy z projektu Diverfarming budú zahŕňať usmernenia pre udržateľné diverzifikované pestovateľské systémy, protokol na ich správnu realizáciu a súbor nástrojov, ako aj bielu knihu poskytujúcu vedecké dôkazy na podporu príslušných politík. Aby sa výsledky projektu šírili ďalej, Diverfarming sa pripojil k európskemu klastru na diverzifikáciu plodín, ktorého cieľom je vymieňať si poznatky na túto tému a zvýšiť vplyv výskumu v oblasti diverzifikácie plodín v celej Európe.

Keywords

Diverfarming, diverzifikácia, zdroje, pestovateľské systémy, pôda, agroekológia, úrodnosť, stroje, biodiverzita, hodnotové reťazce, podpora rozhodovania, nástroj

Discover other articles in the same domain of application