European Commission logo
español español
CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
CORDIS

Proto-Opto-Electro-Mechanical Hybrid Systems for Generation-Next Bionic Devices

Resultado final

Project website & logo

Project website with openrestricted access video and promotional material as well as project logo

Publicaciones

Protocells: Milestones and Recent Advances

Autores: Irep Gözen, Elif Senem Köksal, Inga Põldsalu, Lin Xue, Karolina Spustova, Esteban Pedrueza-Villalmanzo, Ruslan Ryskulov, Fanda Meng, and Aldo Jesorka
Publicado en: Small 2022, Edición volume 18, issue 18, 2022, ISSN 1613-6829
Editor: Wiley-VCH GmbH
DOI: 10.1002/smll.202270091

Largely Pseudocapacitive Two-Dimensional Conjugated Metal–Organic Framework Anodes with Lowest Unoccupied Molecular Orbital Localized in Nickel-bis(dithiolene) Linkages

Autores: Panpan Zhang, Mingchao Wang*, Yannan Liu, Yubin Fu, Mingming Gao, Gang Wang, Faxing Wang, Zhiyong Wang, Guangbo Chen, Sheng Yang, Youwen Liu, Renhao Dong, Minghao Yu*, Xing Lu, and Xinliang Feng*
Publicado en: Journal of the American Chemical Society, Edición 145, 11, 6247–6256, 2023, ISSN 0002-7863
Editor: American Chemical Society
DOI: 10.1021/jacs.2c12684

Viologen-Immobilized 2D Polymer Film Enabling Highly Efficient Electrochromic Device for Solar-Powered Smart Window

Autores: Zhiyong Wang, Xiangkun Jia, Panpan Zhang, Yannan Liu, Haoyuan Qi, Peng Zhang, Ute Kaiser, Sebastian Reineke, Renhao Dong, Xinliang Feng
Publicado en: Advanced Materials, Edición 34, 2106073, 2022, ISSN 1521-4095
Editor: Wiley-VCH
DOI: 10.1002/adma.202106073

On-water surface synthesis of charged two-dimensional polymer single crystals via the irreversible Katritzky reaction

Autores: Zhiyong Wang, Zhen Zhang, Haoyuan Qi, Andres Ortega-Guerrero, Lihuan Wang, Kun Xu, Mingchao Wang, SangWook Park, Felix Hennersdorf, Arezoo Dianat, Alexander Croy, Hartmut Komber, Gianaurelio Cuniberti, Jan J. Weigand, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng
Publicado en: Nature Synthesis, Edición Nat. Synth. 1, 2021, Página(s) 69–76, ISSN 2731-0582
Editor: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s44160-021-00001-4

Surface-Modified Phthalocyanine-Based Two-Dimensional Conjugated Metal–Organic Framework Films for Polarity-Selective Chemiresistive Sensing

Autores: M. Wang, Z. Zhang, H. Zhong, X. Huang, W. Li, M. Hambsch, P. Zhang, Z. Wang, P. St. Petkov, T. Heine, S. C. B. Mannsfeld, X. Feng, R. Dong
Publicado en: Angew. Chem. Int. Ed., Edición 60, 2021, Página(s) 18666, ISSN 1433-7851
Editor: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1002/anie.202104461

A Thiophene Backbone Enables Two-Dimensional Poly(arylene vinylene)s with High Charge Carrier Mobility

Autores: Yamei Liu, Heng Zhang, Dr. Hongde Yu, Dr. Zhongquan Liao, Dr. Silvia Paasch, Dr. Shunqi Xu, Dr. Ruyan Zhao, Prof. Eike Brunner, Prof. Mischa Bonn, Dr. Hai I. Wang, Prof. Thomas Heine, Dr. Mingchao Wang, Prof. Yiyong Mai, Prof. Xinliang Feng
Publicado en: Angewandte Chemie, Edición Vol. 62, Edición 35, 2023, Página(s) e202305978, ISSN 1433-7851
Editor: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1002/anie.202305978

Protocells: Milestones and Recent Advances

Autores: Irep Gözen; Elif Senem Köksal; Inga Põldsalu; Lin Xue; Karolina Spustova; Esteban Pedrueza‐Villalmanzo; Ruslan Ryskulov; Fanda Meng; Aldo Jesorka
Publicado en: Small, Edición Vol. 18, issue 18, 2022, ISSN 1613-6829
Editor: John Wiley & Sons, Ltd
DOI: 10.1002/smll.202106624

Wavy Two-Dimensional Conjugated Metal–Organic Framework with Metallic Charge Transport

Autores: Jianjun Zhang, Guojun Zhou, Hio-Ieng Un, Fulu Zheng, Kamil Jastrzembski, Mingchao Wang, Quanquan Guo, David Mücke, Haoyuan Qi, Yang Lu, Zhiyong Wang*, Yan Liang, Markus Löffler, Ute Kaiser, Thomas Frauenheim, Aurelio Mateo-Alonso, Zhehao Huang*, Henning Sirringhaus*, Xinliang Feng*, and Renhao Dong
Publicado en: J. Am. Chem. Soc., Edición 145, 43, 2023, Página(s) 23630–23638, ISSN 1520-5126
Editor: American Chemical Society
DOI: 10.1021/jacs.3c07682

Colony-like Protocell Superstructures

Autores: Chinmay Katke, Esteban Pedrueza-Villalmanzo, Karolina Spustova, Ruslan Ryskulov, C. Nadir Kaplan and Irep Gözen
Publicado en: ACS Nano, 2023, ISSN 1936-086X
Editor: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsnano.2c08093

Precise tuning of interlayer electronic coupling in layered conductive metal-organic frameworks

Autores: Yang Lu, Yingying Zhang, Chi-Yuan Yang, Sergio Revuelta, Haoyuan Qi, Chuanhui Huang, Wenlong Jin, Zichao Li, Victor Vega-Mayoral, Yannan Liu, Xing Huang, Darius Pohl, Miroslav Položij, Shengqiang Zhou, Enrique Cánovas, Thomas Heine, Simone Fabiano, Xinliang Feng & Renhao Dong
Publicado en: Nature Communications, Edición Nat. Commun. 13, 2022, Página(s) 7240, ISSN 2041-1723
Editor: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-022-34820-6

A thienyl-benzodithiophene-based two-dimensional conjugated covalent organic framework for fast photothermal conversion

Autores: Yamei Liu, Mingchao Wang, Changlin Dong, Hongde Yu, Yang Lu, Xing Huang, Silvia Paasch, Eike Brunner, Thomas Heine, Fang Song, Florian Auras, Fugui Xu, Yiyong Mai, Xinliang Feng
Publicado en: Journal of Polymer Science, Edición Volume 61, Edición 16, Special Edición, 2023, Página(s) 1843-1848, ISSN 2642-4169
Editor: Wiley-VCH
DOI: 10.1002/pol.20230090

Platform Device For The Electrical Characterization Of Soap Films

Autores: Carsten Habenicht, Hans Kleemann, Karl Leo, Aldo Jesorka, Esteban Pedrueza Villalmanzo, Anne-Laure Biance, Oriane Bonhomme, Samuel Albert, Sébastien Clément, Hisham Idriss, Sébastien Clément, Indraneel Sen
Publicado en: EUFOAM 2022 Conference, 2022
Editor: EUFOAM 2022 Conference

THE DETECTION OF BACTERIAL VIABILITY - A PATH FOR SENSING DEVICES

Autores: Catalina Stoica, Alina Roxana Banciu, Mihai Nita-Lazar
Publicado en: INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, E-SIMI 2021, 2021
Editor: E-SIMI 2021
DOI: 10.21698/simi.2021.ab36

Buscando datos de OpenAIRE...

Se ha producido un error en la búsqueda de datos de OpenAIRE

No hay resultados disponibles