European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Agroekológia: prechod k udržateľným poľnohospodárskym a potravinovým systémom, ktoré sú šetrné ku klíme a ekosystémom

Poľnohospodárstvo v Európe sa v uplynulých 70 rokoch menilo prostredníctvom opatrení, technológií a postupov zameraných na zaručenie stabilnej dodávky cenovo dostupných potravín. Úspech sa však dosiahol za cenu čoraz väčšieho zhoršovania stavu životného prostredia. V balíku výsledkov CORDIS sa vyzdvihuje 11 výskumných projektov financovaných EÚ, v ktorých sa preukazuje potenciál udržateľnejších alternatív.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Agroekológia uplatňuje celostný prístup, ktorým sa podporuje udržateľná poľnohospodárska výroba, a zároveň sa vykonáva solídna správa životného prostredia. Pracuje s prírodou a ekosystémovými službami, zvyšuje odolnosť a rozmanitosť poľnohospodárskych podnikov a má potenciál pôsobiť ako hybná sila komplexnej transformácie poľnohospodárskych a potravinových systémov. Agroekológia vytvára účinky pre celú škálu poľnohospodárskych postupov, od použitých plemien a odrôd až po postupy obhospodarovania pôdy a stratégie diverzifikácie plodín, integráciu do hodnotových reťazcov a obchodných modelov, ktorými možno zachovať miestne prispôsobené postupy a zabezpečiť väčšie trhové príležitosti pre poľnohospodárov a spotrebiteľov. Medzi príklady poľnohospodárskych postupov, do ktorých sú zapracované agroekologické zásady, patrí ekologické poľnohospodárstvo, poľnohospodársko-lesnícky systém a zmiešané poľnohospodárstvo. EÚ môže využiť agroekológiu ako základný nástroj v úsilí o presadzovanie udržateľného poľnohospodárskeho sektora, ktorý rešpektuje hranice planéty a je schopný reagovať na meniace sa potreby spoločnosti, či už v súvislosti s udržateľným a zdravým stravovaním, alebo s environmentálnymi a klimatickými problémami, ktoré sa odvíjajú od prvovýroby. Prostredníctvom výskumu a inovácie v tejto oblasti sa otvárajú nové možnosti v poľnohospodárskych systémoch, takže je možné využívať ekosystémové služby v prospech udržateľných a odolných systémov využívania pôdy, a to bez podkopania ziskovosti poľnohospodárskej činnosti. Agroekológia bola identifikovaná ako postup, ktorý možno podporovať pomocou ekologických programov v rámci prvého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky – SPP. Takisto sa vyčlenila ako jeden z udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktorý môže pomôcť pri napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody a jej pridruženej stratégie Z farmy na stôlstratégie v oblasti biodiverzity. EÚ v rámci programu Horizont 2020 financovala niekoľko výskumných projektov venovaných rozvoju agroekologického výskumu. Tieto projekty prispievajú k čoraz lepšiemu chápaniu praktického uplatňovania ekologického poľnohospodárstva a poľnohospodárstva s nízkymi vstupmi, ako aj ich environmentálnych, klimatických a spoločenských prínosov. Tento pokrok sa bude ďalej posilňovať v programe Horizont Európa, v ktorom Komisia navrhla plánované európske partnerstvo „Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructure“ (Zrýchlenie transformácie poľnohospodárskych systémov: živé laboratóriá a výskumná infraštruktúra v oblasti agroekológie). Ak bude toto plánované partnerstvo úspešné, jeho celkovým cieľom bude využiť potenciál agroekológie a miestnej inovácie na zrýchlenie prechodu k udržateľným poľnohospodárskym systémom v Európe, ktoré sú šetrné ku klíme a k ekosystémom. Okrem poskytnutia podkladových údajov na vymedzenie nadchádzajúcich opatrení v oblasti výskumu a inovácie v rámci programu Horizont Európa a podpory vytvárania synergií medzi projektmi Horizont 2020 a navrhovaným plánovaným európskym partnerstvom v oblasti agroekológie je cieľom tohto balíka výsledkov CORDIS v oblasti agroekológie poskytnúť podkladové údaje do kľúčových prebiehajúcich procesov, ako je reforma SPP, v ktorej môže ponúknuť užitočné znalosti využiteľné pri zostavovaní a hodnotení strategických plánov SPP a navrhovaní ekologických programov. EÚ okrem toho nedávno prijala nový Akčný plán pre napredovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby, pre ktorý bude agroekológia dôležitým nástrojom. Balík výsledkov sa napokon usiluje zmobilizovať zainteresované strany, aby spolupracovali na rozširovaní tejto sľubnej výskumnej oblasti, pričom poukazuje na to, čo sa už dosiahlo pomocou výskumu a inovačných opatrení financovaných EÚ. Projekty vyzdvihnuté v tomto balíku výsledkov predstavujú príklady širokého výberu výskumných a inovačných činností financovaných EÚ, ktoré sa uskutočňujú v tejto oblasti, a rozličné spôsoby, akými agroekológia môže podporovať udržateľné poľnohospodárstvo a ochranu životného prostredia. V projektoch DIVERSify, DiverfarmingDiverIMPACTS sa preukazuje, ako možno zvyšovaním rozmanitosti plodín, ktoré sa pestujú v poľnohospodárskych podnikoch, zabezpečiť väčšiu hospodársku a potravinovú bezpečnosť, lepšiu ochranu proti škodcom, vyššiu biodiverzitu a udržateľnejšiu výrobu než krátkym striedaním plodín a monokultúrami. Rastúci dopyt Európy po strukovinách a úloha strukovinových plodín v diverzifikovanom a ekologickom poľnohospodárstve sa riešia v projektoch TRUE, LEGVALUELegumes Translated. Na potrebu väčšieho prístupu k biokrmivám a bioosivám sa zameriavajú projekty OK-Net EcoFeedLIVESEED. A vo výskume, ktorý sa uskutočnil v rámci projektov LIFTUNISECO a v projektoch financovaných z programu CORE Organic Cofund sa predstavujú rôzne spôsoby, akými poľnohospodárske podniky, priemysel a tvorcovia politiky môžu prispievať k rastu a rozvoju agroekologickej poľnohospodárskej výroby.