European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Researches on the potential conversion of conventional fish farms into organic by establishing a model and good practice guide

Article Category

Article available in the following languages:

Иновативен модел за аквапоника разкрива начина за устойчиви аквакултури

Устойчивият риболов е от съществено значение за поддържане на крехките морски екосистеми при условията на изменение на климата. За тази цел и в подкрепа на традиционните рибoвъди в региона на Черно море при прехода им към по-устойчиви методи за отглеждане на аквакултури бяха разработени насоки.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Въпреки че Черно море разкрива огромни икономически възможности, устойчивото използване на неговите морски ресурси е изключително важно, за да се гарантира дългосрочната жизнеспособност на рибните запаси. Едно от възможните решения е аквапониката. Тази концепция за устойчиво производство интегрира рибовъдството за търговски цели с хидропонното отглеждане на растения. При аквапонните системи отделяните от рибите екскременти осигуряват на растенията хранителни вещества, пряко или след бактериално преобразуване на амоняка в нитрити или нитрати. „Основно предимство на аквапониката е, че чрез използване на рибен фураж като една-единствена входяща суровина се получават два производствени потока — зеленчуци и риба“, обяснява Адриан Турек-Раховеану, координатор на проекта ECOFISH (Research on the potential conversion of conventional fish farms into organic by establishing a model and good practice guide) и професор в Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния. „Зеленчукопроизводството е изключително ефикасно поради постоянния запас от вода и хранителни вещества. Зеленчуците могат да се отглеждат и вертикално, като така се намалява необходимата площ земя. Не се изискват хербициди или пестициди“. Основно предизвикателство обаче е фактът, че аквапониката изисква големи начални инвестиционни разходи, както и специализирани експертни познания. „Персоналът трябва да има познания както по рибите, така и по растенията, които се отглеждат“, отбелязва Турек-Раховеану. „Водните помпи трябва да работят постоянно, което повишава разходите за електроенергия“. Преодоляването на тези пречки може да помогне на региона да стане по-устойчив предвид глобалното затопляне, засушаването и намаляването на водните ресурси. „Аквапонните системи не зависят от околната среда или климата“, отбелязва той. „Те се разполагат в помещения с контролирана температура и не зависят от почвата“.

Екологосъобразни аквакултури

Проектът ECOFISH беше стартиран в този контекст, за да се насърчат аквапонните системи в региона, и в него взеха участие и някои румънски партньори. Това изследване беше предприето с подкрепата по линия на действията по програма „Мария Склодовска-Кюри“. „Целта ни беше да помогнем на предприятията за аквакултури да приемат по-екологосъобразни мерки, да постигнат по-голяма ефективност на ресурсите и да придадат по-голяма стойност на своите крайни продукти“, обяснява Турек-Раховеану. За да постигне това екипът на проекта събра няколко научноизследователски института и университета, за да разработят платформа за аквапонно производство. Беше проведено проучване на рибните стопанства в югоизточния регион на Румъния. Резултатите бяха използвани при разработването на аквапонна рециркулираща система. Моделът е разработен така, че да отговаря на изискванията на потенциалните бенефициери, като съществуващи рибовъди в региона, както и предприемачи, които се интересуват от икономическите възможности на устойчивите аквакултури. „Освен че определихме технологичните аспекти, ние оценихме и икономическия риск, а така също и начина, по който рибните стопанства могат да използват аквапониката, за да повишат своята икономическа конкурентоспособност“, сподели Турек-Раховеану. Тези констатации са публикувани в документи по проекта, като „Economic Feasibility Analysis in Aquaponics“ („Анализ за икономическата приложимост на аквапониката“). Разработеният по проекта модел за аквапоника беше широко разпространен сред рибовъдите в региона, както и сред местните общности, където има потенциал за отглеждане на риба, раци и скариди.

Бъдещето на рибовъдството

Консорциумът по проекта ECOFISH възнамерява да продължи да доразвива тази дейност. По-нататъшните изследвания ще включват задълбочено проучване на рециркулиращите системи, за да се постигне дори още по-голяма ефективност на производството. До голяма степен тази работа е в съответствие с Декларацията на министрите от София от 2018 г., с която беше отправен призив към държавите в региона на Черно море да постигнат по-устойчив риболов и аквакултури. „Изследователският екип, който взе участие в този проект, изготвя в момента по-подробни бизнес планове за бъдещите аквапонни рибни стопанства в югоизточния регион на Румъния“, отбелязва Турек-Раховеану. „Убедени сме, че тази иновация ще донесе икономически и екологични ползи за региона“. Той добавя, че екипът на проекта наистина очаква с нетърпение да види създаването на първите аквапонни рибни стопанства в Румъния: „Нашият проект ще има принос за това постижение благодарение на подкрепата и консултациите, които нашите изследователски екипи успяха да предоставят.“

Keywords

ECOFISH, аквакултури, аквапонен, устойчив, морски, риба, Черно море

Discover other articles in the same domain of application