Skip to main content

Researches on the potential conversion of conventional fish farms into organic by establishing a model and good practice guide

Article Category

Article available in the folowing languages:

Иновативен модел за аквапоника разкрива начина за устойчиви аквакултури

Устойчивият риболов е от съществено значение за поддържане на крехките морски екосистеми при условията на изменение на климата. За тази цел и в подкрепа на традиционните рибoвъди в региона на Черно море при прехода им към по-устойчиви методи за отглеждане на аквакултури бяха разработени насоки.

Food and Natural Resources

Въпреки че Черно море разкрива огромни икономически възможности, устойчивото използване на неговите морски ресурси е изключително важно, за да се гарантира дългосрочната жизнеспособност на рибните запаси. Едно от възможните решения е аквапониката. Тази концепция за устойчиво производство интегрира рибовъдството за търговски цели с хидропонното отглеждане на растения. При аквапонните системи отделяните от рибите екскременти осигуряват на растенията хранителни вещества, пряко или след бактериално преобразуване на амоняка в нитрити или нитрати. „Основно предимство на аквапониката е, че чрез използване на рибен фураж като една-единствена входяща суровина се получават два производствени потока — зеленчуци и риба“, обяснява Адриан Турек-Раховеану, координатор на проекта ECOFISH (Research on the potential conversion of conventional fish farms into organic by establishing a model and good practice guide) и професор в Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния. „Зеленчукопроизводството е изключително ефикасно поради постоянния запас от вода и хранителни вещества. Зеленчуците могат да се отглеждат и вертикално, като така се намалява необходимата площ земя. Не се изискват хербициди или пестициди“. Основно предизвикателство обаче е фактът, че аквапониката изисква големи начални инвестиционни разходи, както и специализирани експертни познания. „Персоналът трябва да има познания както по рибите, така и по растенията, които се отглеждат“, отбелязва Турек-Раховеану. „Водните помпи трябва да работят постоянно, което повишава разходите за електроенергия“. Преодоляването на тези пречки може да помогне на региона да стане по-устойчив предвид глобалното затопляне, засушаването и намаляването на водните ресурси. „Аквапонните системи не зависят от околната среда или климата“, отбелязва той. „Те се разполагат в помещения с контролирана температура и не зависят от почвата“.

Екологосъобразни аквакултури

Проектът ECOFISH беше стартиран в този контекст, за да се насърчат аквапонните системи в региона, и в него взеха участие и някои румънски партньори. Това изследване беше предприето с подкрепата по линия на действията по програма „Мария Склодовска-Кюри“. „Целта ни беше да помогнем на предприятията за аквакултури да приемат по-екологосъобразни мерки, да постигнат по-голяма ефективност на ресурсите и да придадат по-голяма стойност на своите крайни продукти“, обяснява Турек-Раховеану. За да постигне това екипът на проекта събра няколко научноизследователски института и университета, за да разработят платформа за аквапонно производство. Беше проведено проучване на рибните стопанства в югоизточния регион на Румъния. Резултатите бяха използвани при разработването на аквапонна рециркулираща система. Моделът е разработен така, че да отговаря на изискванията на потенциалните бенефициери, като съществуващи рибовъди в региона, както и предприемачи, които се интересуват от икономическите възможности на устойчивите аквакултури. „Освен че определихме технологичните аспекти, ние оценихме и икономическия риск, а така също и начина, по който рибните стопанства могат да използват аквапониката, за да повишат своята икономическа конкурентоспособност“, сподели Турек-Раховеану. Тези констатации са публикувани в документи по проекта, като „Economic Feasibility Analysis in Aquaponics“ („Анализ за икономическата приложимост на аквапониката“). Разработеният по проекта модел за аквапоника беше широко разпространен сред рибовъдите в региона, както и сред местните общности, където има потенциал за отглеждане на риба, раци и скариди.

Бъдещето на рибовъдството

Консорциумът по проекта ECOFISH възнамерява да продължи да доразвива тази дейност. По-нататъшните изследвания ще включват задълбочено проучване на рециркулиращите системи, за да се постигне дори още по-голяма ефективност на производството. До голяма степен тази работа е в съответствие с Декларацията на министрите от София от 2018 г., с която беше отправен призив към държавите в региона на Черно море да постигнат по-устойчив риболов и аквакултури. „Изследователският екип, който взе участие в този проект, изготвя в момента по-подробни бизнес планове за бъдещите аквапонни рибни стопанства в югоизточния регион на Румъния“, отбелязва Турек-Раховеану. „Убедени сме, че тази иновация ще донесе икономически и екологични ползи за региона“. Той добавя, че екипът на проекта наистина очаква с нетърпение да види създаването на първите аквапонни рибни стопанства в Румъния: „Нашият проект ще има принос за това постижение благодарение на подкрепата и консултациите, които нашите изследователски екипи успяха да предоставят.“

Keywords

ECOFISH, аквакултури, аквапонен, устойчив, морски, риба, Черно море

Discover other articles in the same domain of application