Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Амбициозно сътрудничество за постигане на добро състояние, устойчивост и продуктивност на Черно море

Черно море винаги е имало силно въздействие върху европейците през годините. И днес то продължава да бъде едно от най-важните морета на континента. Със своя уникален басейн, богато биологично разнообразие, наследство и природни ресурси, Черно море е важен воден път за стоки, идеи и хора в продължение на хилядолетия. То обаче е изправено пред различни сериозни предизвикателства, от екологични до антропогенни, които съвкупно допринасят за влошаването на неговото качество, което започна още през 70-те години на миналия век. В настоящото издание на CORDIS Results Pack са представени важни междусекторни изследователски инициативи, финансирани от ЕС, насочени към гарантиране на устойчивото бъдеще на Черно море чрез осигуряване на подкрепа за неговата изследователска и иновационна екосистема.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

20 милиона души живеят постоянно в региона на Черно море, на територията на седем държави: България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Всяка година в региона допълнително пристигат средно около 6–8 милиона туристи. По бреговата ивица с дължина от почти 5 000 km са разпръснати около 18 големи пристанища, някои от най-важните от които са Констанца (Румъния), Одеса (Украйна), Варна (България) и, разбира се, Истанбул (Турция), най-големият град на Черно море. През последните 50 години са наблюдава все по-голям екологичен натиск върху околната среда и басейна на Черно море. Това се дължи основно на въздействието на антропогенни фактори, като еутрофикация (развитие на вреден цъфтеж на водорасли) и хипоксия (загуба на кислород), прекомерен риболов и въвеждане на чуждоземни видове. И на последно място, изменението на климата също оказва видимо вредно въздействие върху Черно море.

Значението на иновативното изследователско сътрудничество за бъдещето на Черно море

Екосистемните услуги, предлагани от Черно море, следва да останат непокътнати за бъдещите поколения. Съществена роля за повишаване на разбирането на екосистемата на Черно море имат научните изследвания, иновациите и сътрудничеството между ключови заинтересовани страни. Резултатите от такова сътрудничество и научни изследвания се използват при разработването на основани на факти решения и политики за справяне с екологичните и социално-икономическите предизвикателства. ЕС насърчи такова иновативно изследователско и международно сътрудничество чрез съвместни инициативи по линия на програма „Хоризонт 2020“, които ще продължат и при следващата програма „Хоризонт Европа“. На равнището на политиките ЕС също се стреми да насърчава сътрудничеството в областта на изследванията и иновациите в региона на Черно море. През май 2019 г., в резултат на съвместна инициатива между шест държави с излаз към Черно море и Молдова, беше стартирана Стратегическа програма за научни изследвания и иновации в региона на Черно море (SRIA), с участието на морски експерти и Европейската комисия. Целта на SRIA е да се насърчи обща визия за постигане на продуктивност, добро състояние и устойчивост на Черно море до 2030 г., като се вземе под внимание неговата специална и уникална екосистема. SRIA представлява основният научен стълб на Общата морска програма (CMA) за Черно море, която също беше одобрена през май 2019 г.

Представяне на проекти по програма „Хоризонт 2020“, които спомагат за подобряване на състоянието на Черно море

В настоящото издание на Results Pack сме включили шест нови статии в раздел Results in Brief, представящи накратко резултатите от наскоро приключили проекти или такива, които скоро ще приключат. Те са идеален пример за това как инициативи от различни морски дисциплини, в които взеха участие учени и други заинтересовани лица от региона, допринесоха за научните изследвания в областта на Черно море. Настоящото издание на Results Pack включва и две напълно ексклузивни статии, една относно продължаващата работа по проект SIMSEA и неговото наследство, който и днес бележи забележителни постижения, както и статия, в която обобщено са представени предишни проекти, послужили като вдъхновение за текущите изследвания в Черно море. Като цяло, проектите обхващат широк кръг от теми, като наука за биологичното разнообразие и моделиране на екосистемата и замърсяването; социални иновации; екотуризъм, устойчива мобилност в пристанищата, морско пространствено планиране; и устойчив и приобщаващ растеж. Някои от тези проекти имат също така и важен принос за Целите на ООН за устойчиво развитие и Европейския зелен пакт, водещата инициатива на ЕС в областта на климата, насочена към постигане на пълна неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г. Настоящото издание на Results Pack има за цел да послужи като вдъхновение за новото поколение регионални или местни изследователи и новатори. Дейностите по представените проекти могат да насърчат други да посветят своите знания и експертен опит за подобряване на екосистемата на региона и живота на милионите хора, живеещи там. Инициативи на ЕС, като програма „Мария Склодовска-Кюри“ и програма „Млади посланици на Черно море“, която беше стартирана от комисар Мария Габриел, могат да послужат като правилното средство за тяхното подпомагане. Черно море, заедно с неговия басейн и крайбрежни социално-икономически системи, може да се счита за естествена лаборатория от световно значение за фундаменталната и приложната наука, както и за политиките за устойчивост за синята икономика. То е истинско съкровище на природата! Надяваме се, че през следващите години ще се засилят още повече усилията за запазване и оползотворяване на уникалния характер на Черно море, отчасти благодарение на инициативите, разгледани в настоящото издание на Results Pack.