Skip to main content

Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Да се помогне на земеделските стопани да запазят плодородието на земите си

Земеделските стопани могат да са пазители на почвата, тъй като могат да я защитят и запазят. Подкрепена от ЕС мрежа работи усилено, за да даде възможност на земеделските стопани да имат лесен достъп до практическа информация на собствения си език за това как да се подобри здравето на почвата и защо е в техен интерес да го направят.

Food and Natural Resources

Доходите на земеделските стопани до голяма степен зависят от състоянието на земята им, като интензивните производствени системи превръщат здравето на почвите във все по-голям проблем за цяла Европа. Информацията за конкретните проблеми, засягащи почвите, и за това как да се справим с тях обаче може да бъде трудно достъпна. За да се запълни тази празнина, финансираният от ЕС проект BEST4SOIL (Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europe) създаде мрежа за споделяне на ноу-хау относно здравето на почвата. Той се фокусира върху добри практики за поддържане на почвите здрави и плодородни, и за намаляване на разпространението на болести по почвите и нематоди, малки кръгли червеи, които се хранят с корените на растенията. „Международен екип от учени събра много информация за практическо използване. BEST4SOIL прави тези знания достъпни чрез видеоклипове, информационни бюлетини, бази данни и инструмент за подкрепа на вземането на решения“, заявява Харм Бринкс, координатор на BEST4SOIL и ръководител на проекти в Delphy, нидерландската консултантска организация по земеделие и градинарство, домакин на проекта.

Правене на правилния избор

инструментът за подкрепа на вземането на решения представлява уеб-базиран интерфейс, където земеделските стопани и съветници могат да въвеждат информация за местоположението, почвата, вида на културите и видовете патогени или нематоди, за да генерират запитване. Въз основа на това запитване системата ще търси в своите бази данни, за да идентифицира най-обещаващите стратегии. „Тя може да се използва като инструмент за анализ на риска, за създаване на стабилни сеитбообращения и избор на мерки за възстановяване на здравето на почвата или предотвратяване на проблеми“, обяснява Бринкс. Сеитбообращението е една от най-ефективните техники за борба с почвените болести и вредители. За да увеличат максимално нейното въздействие, фермерите трябва внимателно да приспособят системата към местните условия. BEST4SOIL може да им помогне да преценят кои култури да отглеждат в какъв ред и как най-добре да комбинират сеитбообращението с други практики.

Най-добрата практика в областта

Проектът се фокусира върху четири практики, които са ключови за здравето на почвата: зелено торене, компост, анаеробно обеззаразяване на почвата (АОП) и (био)соларизация. „Компостът и зеленото торене доставят органични вещества в почвата: те са важен източник на микроелементи, необходими за плодородието на почвата и биологичното разнообразие“, добавя Бринкс. От друга страна АОП и (био) соларизацията помагат за борба с болестите и паразитите: „Много почви са замърсени с нематоди и патогени, които увреждат добива и качеството на културите. Мерките за биологичен контрол спомагат за възстановяването на здравето на почвата, като преустановяват нашествията“. Информация и съвети за използването на тези практики са споделени на уебсайта чрез видеоклипове и информационни бюлетини. Всички онлайн ресурси, включително съдържанието на базите данни, са достъпни на 22 езика на ЕС.

Свързване

Уеб платформата е само един от каналите, чрез които мрежата BEST4SOIL достига до земеделските стопани. Фасилитатори в 19 държави от ЕС и Обединеното кралство организират местни дейности като срещи, конференции и семинари, предлагащи възможности за обучение и позволяващи на участниците да се свързват и да обменят опит. В крайна сметка проектът има за цел да изгради общност от практики, свързваща производители, съветници, преподаватели и изследователи в цяла Европа. Екипът се надява да запази мрежата активна след приключването на проекта. „Партньорите по проекта гарантират, че цялата информация ще остане достъпна поне 5 години. Но ние работим по план, който да ни позволи да го поддържаме онлайн много по-дълго“, отбелязва Бринкс. С колегите си той проучва различни варианти, включително интегрирането на някои от инструментите в база данни за селскостопански знания, която се разработва в момента с подкрепа по линия на „Horizon 2020“.

Keywords

BEST4SOIL, здраве на почвата, най-добри практики, тор, компост, анаеробно обеззаразяване на почвата, аоп, (био)соларизация, соларизация, сеитбообръщение, мрежа

Discover other articles in the same domain of application