CORDIS - EU research results
CORDIS

Coordination of International Research Cooperation on soil CArbon Sequestration in Agriculture

Article Category

Article available in the following languages:

Sdílením odborných znalostí ke zvýšení sekvestrace uhlíku v půdě a zdravému hospodaření s půdou

Různé druhy půd mají zásadní význam pro globální uhlíkovou bilanci – prospívají přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů, zajišťování potravin, biologické rozmanitosti a úsilí proti desertifikaci. S cílem maximalizovat tyto výhody vytvořili členové projektového týmu CIRCASA základy pro mezinárodní výzkumné konsorcium pro uhlík v půdě.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Půdy tvoří největší suchozemské úložiště uhlíku: Odhaduje se na 2 300 gigatun, což je dvakrát až třikrát více, než je objem atmosférického uhlíku. Zdravé půdy ukládají velké množství uhlíku v podobě půdního organického uhlíku (SOC). To má obrovský potenciál v boji proti změně klimatu způsobené člověkem, protože uhlík se tak díky stabilizačním mechanismům v organické hmotě ukládá na desetiletí až tisíciletí. Ačkoli je zde značný zájem o využití výhod, které půdní uhlík přináší, zemědělské postupy, které by zlepšovaly půdu, se i nadále zavádějí jen pomalu. Z projektu CIRCASA (Coordination of International Research Cooperation on soil CArbon Sequestration in Agriculture), podporovaného z prostředků EU, do nějž se zapojili zemědělci z celého světa, vyplynulo, že hlavní překážkou jsou socio-ekonomické činitele. K problematickým aspektům patřily následující okruhy: dodatečné náklady (s malou podporou přístupu k technologiím), nedostatek možností monitorování uhlíku v půdě a nedostatečné celkové povědomí o osvědčených postupech. „Ačkoli dané překážky mají jistá vnitrostátní specifika, názory jako takové se lišily mnohem méně,“ vysvětluje koordinátor projektu Jean-François Soussana z Národního výzkumného ústavu pro zemědělství, výživu a životní prostředí INRAE, který projekt zaštítil. „Potřebujeme získat více znalostí a poradenských služeb, větší dostupnost ukazatelů a nástrojů, lepší povědomí veřejnosti, jakož i finanční podporu pro přechod zemědělství k udržitelnějším postupům.“ V rámci projektu CIRCASA byly kromě zjištění neprobádaných oblastí stanoveny prioritní oblasti výzkumu a též technologie k vytvoření vědecké základny pro strategický výzkumný program (SRA) zaměřený na sekvestraci zemědělského půdního organického uhlíku. Daný přístup má čtyři pilíře. Zaprvé se jedná o výzkum klíčových procesů uhlíku v půdě. Zadruhé o návrh mezinárodní normy pro monitorování rovnováhy SOC na základě údajů o půdě, dálkového průzkumu a modelování. Zatřetí se jedná o podporu agroekologických inovací (např. hluboce zakořeněné plodiny, vylepšené stroje a organická hnojiva) směřujících k ukládání půdního uhlíku. A začtvrté vytvoření příznivého prostředí, které bude zahrnovat odborné znalosti zemědělců.

Interdisciplinární přístup a nejmodernější výzkum

V půdě s pokryvem se zvyšuje podíl organické hmoty, a tedy i uloženého uhlíku. Proto je důležité vyhýbat se obnažování půdy, protože to pak vede k erozi. Klíčem ke zdraví půdy a sekvestraci uhlíku je kromě jiného agroekologie, regenerativní zemědělství, agrolesnictví, konzervační zemědělství či správa krajiny, přičemž se jedná o postupy, které lze přizpůsobovat podle místních potřeb. K příslušným technikám patří: používání krycích plodin, dodávání živin do půdy pomocí hnoje a kompostu, obnova plodin, pastvin a degradovaných lesů atd. „Náš projekt vytvořil jakýsi most znalostí napříč kontinenty, přičemž se do něj zapojili zúčastněné strany věnující se problematice půdního uhlíku a výzkumní pracovníci z Austrálie, Brazílie, Číny, Ruska a Spojených států a dále z Kolumbie, Kostariky, Keni, Madagaskaru, Jihoafrické republiky a Tanzanie,“ dodává J.-F. Soussana. Tým vytvořil znalostní informační systém na otevřené platformě pro spolupráci jako online knihovnu znalostí o problematice uhlíku v půdě, která rovněž slouží jako sociální síť pro členy. Pro účely koordinace projektů a programů bylo v rámci projektu CIRCASA sestaveno mezinárodní výzkumné konsorcium složené z Evropské komise, financujících orgánů, výzkumných organizací, veřejných agentur a subjektů soukromého sektoru.

Udržitelné hospodaření s půdou

Výzkumné synergie v rámci projektu CIRCASA přispívají k důležitým iniciativám. Výměna zkušeností s postupy sekvestrace uhlíku v zemědělské půdě přispívá k dosažení příspěvků stanovených na vnitrostátní úrovni na podporu Pařížské dohody o změně klimatu. Dosažení udržitelného hospodaření s půdou je zásadní pro Zelenou dohodu pro Evropu a navržený záměr EU „Caring for soil is caring for life“ (Péče o půdu je péčí o život), jehož cílem je zajistit, aby do roku 2030 představoval poměr zdravé půdy 75 %. Cíl 2.1 směřuje k tomu, aby se zvrátil trend ztráty uhlíku v obdělávané půdě. Půda také hraje ústřední roli v cílech udržitelného rozvoje OSN, například cíl 15.3 týkající se neutrality z hlediska znehodnocování půdy. Odborné zázemí již díky síti CIRCASA vzniká a zahrnuje mapování uhlíku v půdě či vývoj nákladově efektivních systémů pro monitoring, výkaznictví a ověřování. „V konečném důsledku budou muset příslušné postupy aplikovat miliony zemědělců. Jedním z projevů pandemie COVID-19 byla vysoká účast na setkáních online a mnoho účastníků tuto formu i preferuje. Změna je ve vzduchu a je zřejmé, že si ji zúčastněné strany přejí!“ dodává J.-F. Soussana.

Keywords

CIRCASA, půda, uhlík, půdní organický uhlík, sekvestrace uhlíku, změna klimatu, přizpůsobení, zmírňování, agroekologie, regenerativní zemědělství, agrolesnictví, konzervační zemědělství, správa krajiny, zemědělské plodiny, zemědělci

Discover other articles in the same domain of application