Skip to main content

Article Category

Results Pack

Article available in the folowing languages:

Zdravá půda: sklizeň přínosů zdravých půd pro potraviny, lidi, přírodu a klima

Půda je základem našich životů. Ať u jde o produkci potravin skrze zemědělství, energii, suroviny, sekvestraci uhlíku, pročišťování vody, regulaci živin, zachování biodiverzity nebo regulaci škůdců, funkce půdy a služby, které poskytuje, jsou naprosto zásadní. Tento balík CORDIS Results Pack vyzdvihuje nedávno či zakrátko skončené projekty v oblasti půdního výzkumu a představuje také dva novější produkty, které v nadcházejících letech přinesou slibné a cenné výsledky.

Climate Change and Environment
Society
Food and Natural Resources

Život na Zemi závisí na zdravé půdě. 95 % celosvětové produkce potravin závisí na půdě. Půda je domovem čtvrtiny všech suchozemských druhů a hraje zásadní roli v koloběhu živin, ukládání uhlíku a filtrování vody, které pomáhá zmírňovat změnu klimatu a brání záplavám a obdobím sucha. Bez ohledu na zásadní roli půdy na fungování ekosystémů naší planety jsou přesto půdy v Evropě (a po celém světě) postupně degradovány, což začíná mít dalekosáhlé důsledky pro potravinovou bezpečnost a integritu ekosystémů a jejich služby, které lidstvu poskytují. Je naléhavě potřeba pustit se do akce, zejména s ohledem na to, že regenerace půd a obnova jejich zdraví vyžaduje značné množství času.

Politika EU v oblasti půdy

Na zachování a ochranu půdy se zaměřuje řada stávajících a nadcházejících politických iniciativ EU. Zdravá půda je zásadní pro splnění ambiciózních cílů Zelené dohody pro Evropu a cílů stanovených v rámci jejích strategií, zejména strategie Z farmy na vidličkustrategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Evropská komise se také zavázala v roce 2021 aktualizovat tematickou strategii EU pro oblast půdy a nastavit jednotný rámec EU pro zachování, ochranu a obnovu půdy.

Skutečné úsilí o ochranu půdy skrze inovativní výzkum financovaný EU

K ochraně zdraví půdy přispějí znalosti a nástroje vyvinuté skrze výzkum a inovace. Například nedávný výzkum vyzdvihl funkci půdy jako úložiště uhlíku a dusíku, čímž podporuje roli zemědělství a lesnictví ve zmírňování emisí skleníkových plynů, a boj proti desertifikaci a degradaci půd. V rámci programu Horizont 2020 se pokročilému výzkumu zdraví půd věnuje hned několik jeho témat. V tomto úsilí se bude pokračovat v rámci nového rámcového programu EU, Horizont Evropa. Součástí programu Horizont Evropa budou také nové „mise EU“ řešící významné společenské výzvy, kterým náš svět čelí. Předloženo bylo pět konkrétních misí, přičemž jedna z nich se zaměřuje na Soil health and food: „Caring for soil is caring for life“ (zdraví půdy a potravin: „Péče o půdu je péčí o život“). Pokud se misi podaří přijmout, bude se v rámci ní pracovat na vývoji skutečných a hmatatelných řešení obnovy zdraví půdy a jejích funkcí a na zvyšování obecného povědomí společnosti o důležitosti půd.

Objevte projekty, které znamenají skutečný rozdíl

12 projektů v tomto balíku Results Pack zdůrazňuje synergie mezi tím, čeho se již podařilo dosáhnout, a jak lze s těmito výsledky v rámci programu Horizont Evropa a předložené mise EU v oblasti zdraví půdy a potravin pracovat dále. Pojďme se podívat na konkrétní projekty. Projekt LANDMARK vytvořil rámec půdního hospodářství na podporu udržitelné produkce potravin v Evropě a tvůrcům politik poskytl řadu doporučení. Projekt CIRCASA pracoval na vývoji mezinárodních synergií ve výzkumu a výměně znalostí v oblasti sekvestrace uhlíku v zemědělských půdách jak v EU, tak po celém světě. Projekt BEST4SOIL tvrdě pracoval na tom, aby zemědělcům usnadnil přístup k praktickým informacím o tom, jak zlepšit zdraví půdy, v jejich vlastním jazyce. Projekt NUTRIMAN vyvinul online platformu, která zemědělcům pomůže dosáhnout souladu s novými nařízeními EU o používání neudržitelných hnojiv po roce 2022 a která je informuje o přicházejících technologiích a řešeních, která jim pomohou s přechodem na udržitelnější biohnojiva. Výzkumu v oblasti zdraví půdy se aktivně účastnili také mladí výzkumníci financovaní z akčního programu Marie Curie-Skłodowské. Projekt AGG-REST-WEB poskytl nové úhly pohledu na vztah mezi biologickou rozmanitostí a funkcemi půdy a ukázal, že potravní půdní sítě mohou mít vliv na fyzikální vlastnosti půdy, které zase určují možnosti přístupu k potravě. Projekt IDESoWa si stanovil za cíl podívat se na to, jak zvýšené odvodňování půd v důsledku instalace podpovrchových odtokových systémů mění minerální složení půd a v důsledku toho ovlivňuje koloběh organické hmoty a živin. Projekt Evropské rady pro výzkum (ERC) DormantMicrobes prozkoumal, jak půdní mikroorganismy vytvářejí energii, jak chrání své buňky vnějšími vlivy a jak využívají omezené, krátké přísuny vody k tomu, aby přežily v různých, často nepřívětivých půdních prostředích.