European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Coordination of International Research Cooperation on soil CArbon Sequestration in Agriculture

Article Category

Article available in the following languages:

Dalijimasis anglies sekvestracijos didinimo dirvožemyje patirtimi ir sveiko dirvožemio praktikomis

Dirvožemis yra pagrindinis anglies kiekio pusiausvyrą pasaulyje užtikrinantis veiksnys. Jis naudingas prisitaikant prie klimato kaitos ir švelninant jos poveikį, aprūpinimui maistu, biologinei įvairovei ir pastangoms kovoti su dykumėjimu. Siekiant maksimaliai išnaudoti šiuos privalumus, projektas CIRCASA padėjo pagrindą tarptautiniam glies tyrimų konsorciumui.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Dirvožemyje yra didžiausios anglies atsargos – apytikriai 2 300 gigatonų, du ar tris kartus daugiau nei atmosferoje. Sveikas dirvožemis didelį anglies kiekį saugo dirvožemio organinės anglies (DOA) pavidalu. Jos potencialas kovojant su žmogaus sukelta klimato kaita yra didžiulis, nes organinės medžiagos stabilizavimo mechanizmai saugo anglį nuo kelių dešimtmečių iki tūkstantmečių. Nors susidomėjimas dirvožemio anglies nauda yra didelis, dirvožemį gerinančios ūkininkavimo praktikos vis dar lėtai įsisavinamos. Bendradarbiaujant su viso pasaulio ūkininkais, ES remiamo projekto CIRCASA (Coordination of International Research Cooperation on soil CArbon Sequestration in Agriculture) metu atskleista, kad pagrindinė kliūtis yra socialiniai ir ekonominiai veiksniai. Tarp spręstinų klausimų buvo papildomos išlaidos (turint ribotą galimybę naudotis technologijomis), anglies kiekio dirvožemyje stebėsenos galimybių trūkumas ir nepakankamos bendros žinios apie geriausią praktiką. „Nepaisant skirtingų kliūčių, kurios priklauso nuo nacionalinių aplinkybių, nuomonės buvo panašios, – aiškina projekto koordinatorius Jean-François Soussana iš projektą įgyvendinusio Nacionalinio žemės ūkio, maisto ir aplinkos mokslinių tyrimų instituto (INRAE). – Mums reikia daugiau žinių ir konsultavimo paslaugų, daugiau galimybių naudotis rodikliais ir priemonėmis, didesnio visuomenės sąmoningumo, taip pat finansinės paramos žemės ūkiui pereinant prie tvaresnės praktikos.“ Projekto CIRCASA metu buvo nustatyti prioritetiniai tyrimai, technologijos ir žinių spragos, kad būtų galima sudaryti mokslinį pagrindą Strateginių tyrimų darbotvarkei dėl žemės ūkio DOA sekvestracijos. Šis požiūris yra grindžiamas keturiais ramsčiais. Pirmasis ramstis yra pagrindinių dirvožemio anglies procesų tyrimai. Antrasis – tarptautinio DOA pusiausvyros stebėsenos standarto, grindžiamo dirvožemio duomenimis, sukūrimas, nuotolinis stebėjimas ir modeliavimas. Trečiasis – parama agroekologinėms naujovėms (pavyzdžiui, pasėliams su giliomis šaknimis, patobulintoms mašinoms ir organinėms trąšoms), galinčioms saugoti anglies sankaupas dirvožemyje. Paskutinis ramstis yra palankios aplinkos sukūrimas panaudojant ūkininkų patirtį.

Tarpdalykiniai ir moderniausi tyrimai

Dengtame dirvožemyje gausu organinės medžiagos, taigi ir anglies. Todėl svarbu vengti plikos žemės, nes tai taip pat sukelia eroziją. Agroekologija, regeneracinis žemės ūkis, agrarinė miškininkystė, aplinką tausojantis ūkininkavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas yra tik keletas vietoje taikytinų praktikų, geriausiai padedančių užtikrinti gerą dirvožemio būklę ir anglies sekvestraciją. Tuo tikslu naudojami dengiamieji pasėliai, dirvožemis maitinamas mėšlu ir kompostu, atkuriami pasėliai, ganyklos, nualinti miškai ir kt. „Mūsų projektas žinių tiltu sujungė žemynus, įtraukdamas dirvožemio anglimi suinteresuotas šalis ir tyrėjus iš Australijos, Brazilijos, Kinijos, Rusijos ir JAV, taip pat Kolumbijos, Kosta Rikos, Kenijos, Madagaskaro, Pietų Afrikos ir Tanzanijos“, – priduria Jean-Françoi Soussana. Atviroje bendradarbiavimo platformoje, kuria nariai taip pat naudojasi kaip socialiniu tinklu, komanda sukūrė informacinę žinių sistemą, kuri veikia kaip internetinė dirvožemio anglies žinių biblioteka. Projektams ir programoms koordinuoti CIRCASA komanda sukūrė tarptautinį tyrimų konsorciumą, kurį sudaro Europos Komisija, finansuojančios įstaigos, mokslinių tyrimų organizacijos, viešosios agentūros ir privatusis sektorius.

Tvarus dirvožemio valdymas

CIRCASA tyrimų sinergija prisideda prie svarbių iniciatyvų. Dalijimasis žemės ūkio dirvožemio anglies sekvestravimo metodais yra naudingas nacionaliniu mastu nustatytiems įpareigojantiems veiksmams, remiant Paryžiaus klimato kaitos susitarimą. Tvarus dirvožemio valdymas yra gyvybiškai svarbus įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir ES siūlomą misiją „Caring for soil is caring for life“, kuria siekiama iki 2030 m. užtikrinti, kad 75 % dirvožemių būtų geros būklės. 2.1 tikslu siekiama panaikinti anglies nuostolius dirbamoje žemėje. Dirvožemis taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, pavyzdžiui, 15.3 tikslo dėl dirvožemio būklės blogėjimo sustabdymo. CIRCASA tinklas padeda įgauti techninį pagreitį: kartografuojama dirvožemio anglis ir kuriamos ekonomiškai efektyvios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemos. „Galų gale praktiką turi perimti milijonai ūkininkų. Viena iš COVID-19 pasekmių buvo aktyvus dalyvavimas internetiniuose susitikimuose – iš tikrųjų daugelis žmonių nusprendė, kad šis formatas jiems priimtinesnis. Apetitas pokyčiams akivaizdžiai yra!“, – konstatuoja Jean-Françoi Soussana.

Keywords

CIRCASA, dirvožemis, anglis, dirvožemio organinė anglis, anglies sekvestracija, klimato kaita, prisitaikymas, švelninimas, agroekologija, regeneracinis žemės ūkis, agrarinė miškininkystė, aplinką tausojantis ūkininkavimas, kraštovaizdžio tvarkymas, pasėliai, ūkininkai

Discover other articles in the same domain of application