CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Dirvožemio būklė. Galimybė pasinaudoti geros būklės dirvožemio teikiama nauda aprūpinimui maistu, žmonėms, gamtai ir klimatui

Dirvožemis – mūsų gyvenimo pagrindas. Jo funkcijos yra itin svarbios aprūpinimui maistu (pasitelkiant žemės ūkį), energija ir žaliavomis, anglies sekvestracijai, vandens valymui, maisto medžiagų reguliavimui, biologinės įvairovės išsaugojimui ir pesticidų kontrolei. Ir tai tik dalis visų dirvožemio atliekamų funkcijų. Šioje „CORDIS Results Pack“ suvestinėje atkreipiamas dėmesys į projektus dirvožemio tyrimų srityje, kurie neseniai buvo baigti arba netrukus bus baigti. Taip pat pristatomi du naujesni projektai, kurie artimiausiais metais turėtų prisidėti savo vertingomis žiniomis.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Gyvybė Žemėje priklauso nuo geros dirvožemio būklės. Kaip ir 95 proc. pasaulio maisto. Dirvožemyje gyvena ketvirtadalis visų sausumos rūšių. Jis vaidina svarbų vaidmenį maisto medžiagų apykaitoje, taip pat saugant anglį ir filtruojant vandenį – visa tai padeda švelninti klimato kaitą ir užkirsti kelią potvyniams bei sausroms. Nepaisant dirvožemio svarbos mūsų planetos ekosistemų veikimui, jo būklė Europoje (ir visame pasaulyje) blogėja. Tai turi rimtų padarinių aprūpinimui maistu ir maisto saugai, ekosistemų vientisumui ir paslaugoms, kurias jos teikia žmonijai. Būtina imtis skubių veiksmų, ypač todėl, kad dirvožemiui susidaryti ir gerai jo būklei atkurti reikia daug laiko.

ES politika dirvožemio srityje

Dirvožemio išsaugojimui nemažai dėmesio skiriama daugelyje dabartinių ir būsimų ES politikos iniciatyvų. Geros būklės dirvožemis yra būtinas siekiant plataus užmojo Europos žaliojo kurso tikslų ir uždavinių, nustatytų jo strategijose, visų pirma strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ ir 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje. Europos Komisija taip pat yra įsipareigojusi 2021 m. atnaujinti ES dirvožemio apsaugos teminę strategiją ir nustatyti bendrą ES dirvožemio išsaugojimo, apsaugos ir atkūrimo sistemą.

Ryžtingų veiksmų dirvožemio apsaugos srityje skatinimas vykdant ES lėšomis finansuojamus novatoriškus mokslinius tyrimus

Vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą sukurtos žinios ir priemonės padės išsaugoti gerą dirvožemio būklę. Pavyzdžiui, naujausiuose tyrimuose yra pabrėžiama dirvožemio kaip vietos, kurioje susidaro anglies ir azoto telkiniai, funkcija, kuri padeda žemės ūkio ir miškininkystės veiklai mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir kovoti su dykumėjimu bei žemės degradacija. Programoje „Horizontas 2020“ kelios temos buvo skirtos mokslinių tyrimų veiklai dirvožemio būklės srityje skatinti. Ši veikla bus tęsiama ir pagal naująją ES programą „Europos horizontas“, kuri taip pat apims naująsias „ES misijas“, skirtas spręsti pagrindines visuomenės problemas, su kuriomis susiduria mūsų pasaulis. Pasiūlytos penkios specialios misijos, kurių viena yra dirvožemio būklės ir maisto srityje – „Caring for soil is caring for life“ („Rūpintis dirvožemiu – rūpintis gyvybe“). Sėkmingai patvirtinus šią misiją bus siekiama sukurti realius ir apčiuopiamus sprendimus, kaip atkurti gerą dirvožemio būklę ir funkcijas, taip pat didinti bendrą visuomenės supratimą apie dirvožemio svarbą.

Atraskite projektus, kurie skatina realius pokyčius

Šioje „Results Pack“ suvestinėje išsamiai pristatoma dvylika projektų, kuriuose pabrėžiama sąsaja tarp to, kas jau pasiekta, ir to, kaip šiuos rezultatus galima toliau panaudoti įgyvendinant programą „Europos horizontas“ ir siūlomą ES misiją dirvožemio būklės ir maisto srityje. Visų pirma vykdant projektą LANDMARK buvo sukurta dirvožemio valdymo sistema, kuri remia tvarią maisto produktų gamybą Europoje, ir pateikta nemažai rekomendacijų politikos formuotojams. Projektu CIRCASA buvo siekiama užmegzti tarptautinius ryšius dėl mokslinių tyrimų ir keitimosi žiniomis apie anglies sekvestravimą žemės ūkio paskirties dirvožemyje ES ir visame pasaulyje. Rūpindamasi ūkininkais ir žemės ūkiu, projekto BEST4SOIL komanda įdėjo daug pastangų, kad ūkininkai galėtų lengvai savo gimtąja kalba gauti praktinės informacijos, kaip pagerinti dirvožemio būklę. Įgyvendinant projektą NUTRIMAN sukurta internetinė platforma padės ūkininkams laikytis naujų ES taisyklių dėl netvarių trąšų naudojimo po 2022 m. Joje pateikiama informacija apie naujas technologijas ir sprendimus, kurie gali palengvinti perėjimą prie tvaresnių organinių trąšų. Finansavimą pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ gavę jaunieji mokslininkai taip pat aktyviai vykdė dirvožemio būklės tyrimus. Projektas AGG-REST-WEB suteikė naujų įžvalgų apie dirvožemio biologinės įvairovės ir funkcionavimo ryšį, parodydamas, kad dirvožemio mitybos tinklai gali turėti įtakos dirvožemio fizinėms savybėms, kurios, savo ruožtu, lemia galimybę gauti maisto. Projekte IDESoWa buvo siekiama ištirti, kaip intensyvesnis dirvožemio drenažas dėl požeminio drenažo įrenginių keičia dirvožemio mineralinę sudėtį ir dėl to daro įtaką organinės medžiagos ir maisto medžiagų apykaitai. Galiausiai, akcentuojant įdomius mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus, Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) projekte DormantMicrobes buvo nagrinėjama, kaip dirvožemio mikroorganizmai sugeba gaminti energiją, stiprinti savo ląsteles apsaugai ir naudoti ribotus, trumpai gaunamus vandens išteklius, kad išgyventų įvairioje, kartais atšiaurioje dirvožemio aplinkoje.

Results in Brief
Nauja programėlė vertina dirvožemio kokybę ir užtikrina tvaresnį ūkininkavimą
Food and Natural Resources icon

21 March 2021

Results in Brief
Žemės ūkyje naudojamas drenažas keičia dirvožemį labiau ir greičiau nei manyta
Food and Natural Resources icon

22 March 2021

Results in Brief
Dirvožemio valdymo sistema tvariai maisto produktų gamybai
Food and Natural Resources icon

22 March 2021

Results in Brief
Tiksliojo ūkininkavimo priemonė, leidžianti ūkininkams matuoti biologinį dirvožemio aktyvumą
Food and Natural Resources icon

21 March 2021

Results in Brief
Ko mitybos tinklas gali išmokyti apie dirvožemį
Food and Natural Resources icon

22 March 2021

Results in Brief
Geriau informuoti ūkininkai – geresnė gėlo vandens kokybė
Food and Natural Resources icon

22 March 2021

Results in Brief
Dalijimasis anglies sekvestracijos didinimo dirvožemyje patirtimi ir sveiko dirvožemio praktikomis
Food and Natural Resources icon

22 March 2021

Results in Brief
Individualūs ūkininkavimo sprendimai Europos dirvožemiui tausoti
Food and Natural Resources icon

21 March 2021

Results in Brief
Nemokama ir lengvai pasiekiama informacija apie naujas organinių trąšų technologijas ir produktus
Food and Natural Resources icon

21 March 2021

Results in Brief
Pagalba ūkininkams išlaikant žemę derlingą
Food and Natural Resources icon

22 March 2021

News
Pristatome svarbią tarptautinę iniciatyvą EJP SOIL, skirtą suformuoti jungtinę tyrėjų bendruomenę, sprendžiančią klimato kaitos atžvilgiu pažangaus žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymo klausimus
Food and Natural Resources icon

23 March 2021

Results in Brief
Dirvožemio mikrobų metabolinės išgyvenimo strategijos
Food and Natural Resources icon

22 March 2021

News
Pristatome „Soil Mission Support“ – naują iniciatyvą, skirtą visapusiškai tirti mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikį dirvožemio ir žemėtvarkos srityje
Food and Natural Resources icon

23 March 2021

Results in Brief
Nauji tvarkymo metodai, valymo koncepcijos ir sprendimų pagrindimo priemonės tvariam ūkininkavimui
Food and Natural Resources icon

22 March 2021