European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

LAND Management: Assessment, Research, Knowledge base

Article Category

Article available in the following languages:

Rámec půdního hospodářství pro udržitelnou produkci potravin

Projekt LANDMARK, vedený různorodými, komplexními a někdy protichůdnými nároky kladenými na půdu, pracoval se zúčastněnými subjekty – od zemědělců po tvůrce politik – na vytvoření nástrojů pro udržitelné půdní hospodářství.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Evropskou unií financovaný projekt LANDMARK (LAND Management: Assessment, Research, Knowledge base) zahrnoval celoevropské konsorcium předních akademických institucí a institucí aplikovaného výzkumu, zemědělských komor a tvůrců politik a jeho cílem bylo vyvinout rámec pro půdní hospodářství podporující udržitelnou produkci potravin v Evropě. „Náš funkční přístup k půdě přistupuje jako k obhospodařovávanému zdroji, který poskytuje nejen potraviny, ale také plní ekosystémové funkce pro celé lidstvo,” říká koordinátorka projektu LANDMARK, Rachel Creamer z Wageningenské univerzity.

Soil Navigator

Po načtení odborné literatury, konzultacích se zúčastněnými subjekty a analýzách dat experti v rámci projektu vypracovali vědecké modely funkcí půdy, aby lépe porozuměli tomu, jak půdy za různých klimatických podmínek reagují na různé postupy jejich obhospodařovávání. To vše vedlo k vývoji nástroje www.soilnavigator.eu (Soil Navigator), který vyhodnocuje nákladově efektivní, praktická opatření vedoucí k udržitelnějšímu, na okolnostech závisejícímu půdnímu hospodářství. Uživatelé zadají údaje o půdě shromážděné ze vzorků a jejich analýzy. Systém poté vyhodnotí aktuální kapacitu oproti klíčovým funkcím půdy: primární produktivita, filtrování a pročišťování vody, zachycování uhlíku a regulace klimatu, poskytnutí přirozeného prostředí napomáhajícího k biodiverzitě, a poskytování a koloběh živin. Každé funkci je na základě údajů přiřazeno vysoké, střední nebo nízké skóre. Uživatelé poté zvolí kapacity, které si přejí zlepšit, a systém následně doporučí řešení.

Monitorovací plán

Tým nástroj Soil Navigator využil k vytvoření monitorovacího plánu. Nástroj byl využit v 94 účastnících se lokalitách v 13 evropských zemích. Lokality zahrnovaly dva typy využívání půdy (orná půda a pastviny) v pěti různých klimatických zónách: jihoalpské, atlantské, kontinentální, severostředomořské a panonské. „Řada lokalit dosáhla vysokého skóre u dvou až tří funkcí půdy, což prokazuje, že multifunkčnost je nejen možná, ale již poměrně běžná,“ vysvětluje Creamer. „Zatímco dosažení optimálního skóre u všech funkcí by bylo vzácné, dosažení tří z pěti přímo na místě znamená, že všechny funkce jsou ve větším měřítku pokryty.“ Diskuze s farmáři o způsobu hospodaření s jejich vlastní půdou umožnily identifikovat nejlepší a pro ně nejrelevantnější funkce. Za využití těchto lokalit tým identifikoval synergiemi a kompromisy. „Zjistili jsme, že synergie a kompromisy se lišily jak v závislosti na klimatickém regionu, tak na způsobu využívání půdy,“ dodává Creamer. „Například v některých evropských regionech, třeba v Panonii, existoval synergický vztah mezi biodiverzitou a regulací klimatu, kdežto v atlantských podmínkách je tento vztah u travnatých systémů negativní.“

Politiky na základě dodávky a poptávky

Za využití celoevropských datových sad projekt LANDMARK vymodeloval dodávku funkcí půdy napříč EU a společenskou poptávku po nich. Při řazení požadavků tým narazil na zřejmé rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. „Jelikož je obtížné splnit veškeré společenské požadavky všude najednou, naše analýzy nabízejí tipy na cílenější zásahy, které zacelí mezery mezi dodávkou a poptávkou,“ poznamenává Creamer. Projekt LANDMARK vypracoval 11 formálních politik včetně opatření, která by mohla být přijata v rámci společné zemědělské politiky, s důrazem na potřebu vytvoření vnitrostátních strategických plánů. Projekt rovněž navrhl prioritizaci těch funkcí půdy, které jsou nejdále od plnění jejich funkčních a společenských požadavků. Lighthouse Farms, farmy připravené na výzvy zítřka související s udržitelností, byly vyzdvihnuty pro svůj inspirativní přístup. Poznatky byly Evropské komisi a zúčastněným subjektům prezentovány na závěrečné konferenci LANDMARK, která se konala v Bruselu, a v září 2019 také na konferenci Wageningen Soils Conference. Výsledky posloužily jako cenné zdroje při tvorbě mise EU v oblasti zdraví půdy a potravin. Práce na nástroji Soil Navigator v řadě zemí pokračuje a výstupy z monitorování půdy již posloužily v diskuzích o budoucích aktualizacích průzkumu LUCAS Topsoil Survey.

Keywords

LANDMARK, udržitelnost, voda, uhlík, regulace klimatu, biodiverzita, živiny, koloběh, půda, pole, produkce potravin

Discover other articles in the same domain of application