Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

News

Article available in the following languages:

Как разнообразието може да се превърне в „солта на живота“ за земеделските стопанства в ЕС

Селскостопанските успехи на Европа се дължат на уповаването върху малък брой високодобивни култури, за които се използват големи количества торове и пестициди. Разнообразяването на културите, които отглеждаме, може да подпомогне екологичните процеси, необходими за запазване на биологичното разнообразие и за осигуряване на по-здравословен и по-устойчив начин на хранене.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Индустриализацията на селското стопанство, със съответния фокус върху все по-голяма икономическа ефективност, накара фермерите да се съсредоточат върху все по-малък набор от култури, които разчитат на интензивното използване на външни ресурси. Производството на култури често се характеризира с кратки ротации или монокултури, които все още се възприемат като по-евтини и по-ефективни от по-екологичните алтернативи. Това обаче води до по-голяма честота на вредители и болести, по-голямо замърсяване и ерозия на почвата и загуба на почвено плодородие и биоразнообразие, както и до по-голяма уязвимост към непредвидени събития, свързани с климата или пазарите. Целта на финансирания от ЕС проект DiverIMPACTS (Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple Cropping, Promoted with Actors and value-Chains towards Sustainability) е да се постигне пълният потенциал за диверсификация на системите за отглеждане на селскостопански култури. Интелигентното използване на разнообразни култури може да осигури множество ползи, включително намаляване на употребата на торове и пестициди, по-голяма продоволствена сигурност и надеждно снабдяване със селскостопански продукти за фураж, енергия и промишлени цели, съчетано с увеличено предоставяне на екосистемни услуги и повишена ефективност на използването на енергия и ресурси. DiverIMPACTS подкрепя тези цели, като оценява ефективността на схемите за диверсификация на културите като ротация, междинни култури и смесено отглеждане в 10 полеви експеримента, проведени в Белгия, Франция, Германия, Нидерландия, Швеция и Швейцария. Проектът, координиран от Националния изследователски институт по земеделие, храни и околна среда във Франция, също така представя 25 целеви проучвания с няколко участници с ключови фактори и иновации, които премахват съществуващите бариери и помагат за реализиране на ползите от диверсификацията на културите на ниво земеделско стопанство, верига за стойност и на териториално ниво. Обединявайки земеделски стопани и земеделски организации, консултантски услуги, кооперации, доставчици на логистични услуги, учени, индустрията и представители на гражданското общество в подход с множество участници, проектът също така прави препоръки към политиците за улесняване на координацията на всички съответни участници в рамките на веригата за стойност. Планирано е да приключи през май 2022 г.

Keywords

DiverIMPACTS, селскостопанска култура, земеделски стопанин, диверсификация, монокултура, ротация, екосистема

Related articles