Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

News

Article available in the following languages:

Hvordan variasjon kan være et krydder i hverdagen for EUs gårder

Europas landbrukssuksess har kommet på bekostning av en avhengighet av et lite antall høytytende avlinger, støttet av høy tilførsel av gjødsel og plantevernmidler. En diversifisering av avlingene vi dyrker kan støtte de økologiske prosessene som er nødvendige for å bevare det biologiske mangfoldet og sikre et sunnere og mer bærekraftig kosthold.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Industrialiseringen av landbruket, med tilsvarende fokus på stadig større økonomisk effektivitet, har drevet bøndene til å fokusere på et stadig mindre utvalg av avlinger som er avhengig av intensiv bruk av eksterne innsatsfaktorer. Planteproduksjon er ofte preget av korte rotasjoner, eller monokulturer, som fortsatt oppleves som billigere og mer effektive enn de mer økologiske alternativene. Disse fører imidlertid til en høy forekomst av skadedyr og sykdommer, større forurensning og jorderosjon, og tap av jordens fruktbarhet og biologiske mangfold, sammen med en høyere sårbarhet for uforutsette hendelser knyttet til klima eller markeder. Målet med det EU-finansierte prosjektet DiverIMPACTS (Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple Cropping, Promoted with Actors and value-Chains towards Sustainability) er å oppnå det fulle potensialet for diversifisering av avlingssystemer. Intelligent anvendelse av diversifiserte avlinger kan gi en rekke fordeler, inkludert en reduksjon i bruken av gjødsel og plantevernmidler, større matsikkerhet og en pålitelig forsyning av landbruksprodukter til fôr, energi og industriell bruk, kombinert med et større tilbud av økosystemtjenester, og en økt effektivitet av energi- og ressursbruk. DiverIMPACTS støtter disse målene ved å vurdere ytelsen til avlingsdiversifiseringsordninger som rotasjon, mellomdyrking og flerdyrking i 10 felteksperimenter holdt i Belgia, Frankrike, Tyskeland, Italia, Nederland, Sverige og Sveits. Prosjektet, som koordineres av National Research Institute for Agriculture, Food and Environment i Frankrike, leverer også 25 multi-aktør kasusstudier med viktige tilretteleggere og innovasjoner som fjerner eksisterende barrierer og bidrar til å levere fordelene med avlingsdiversifisering på gårds-, verdikjede- og territoriumnivå. Prosjektet samler bønder og bondeorganisasjoner, rådgivningstjenester, kooperativer, logistikkleverandører, forskere, industri og representanter for det sivile samfunn i en fleraktørtilnærming, og gir også anbefalinger til beslutningstakere om hvordan man kan legge til rette for koordinering av alle relevante aktører innenfor verdikjeden. Det skal etter planen avsluttes i mai 2022.

Keywords

DiverIMPACTS, avling, bonde, diversifisering, monokultur, rotasjon, økosystem

Related articles