CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Агроекология: преминаване към устойчива, благоприятна за климата и екосистемите селскостопанска дейност и хранителни системи

През последните 70 години селскостопанската дейност в Европа се промени благодарение на политики, технологии и практики, които имаха за цел да гарантират стабилно снабдяване с храна на достъпни цени. Но този успех бе постигнат с цената на все по-влошаваща се околна среда. В настоящия CORDIS Results Pack са представени 11 финансирани от ЕС научноизследователски проекта, които демонстрират потенциала на по-устойчиви алтернативи.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Агроекологията е холистичен подход, който подпомага устойчивото селскостопанско производство, като същевременно се грижи за околната среда — тя работи с природата и екосистемните услуги, повишава устойчивостта и разнообразието на стопанствата и има потенциала да доведе до пълно преобразуване на селскостопанската дейност и хранителните системи. Агроекологията оказва влияние върху редица селскостопански практики — от използваните породи и сортове до практиките за управление на почвите и стратегиите за диверсификация на културите, върху интеграцията във веригите за създаване на стойност и бизнес моделите, които могат да поддържат приспособени на местно равнище практики и да предоставят по-големи пазарни възможности за земеделските стопани и потребителите. Примери за селскостопански практики, прилагащи агроекологични принципи, са биологичното земеделие, агролесовъдството и смесеното земеделие. Агроекологията има потенциала да се превърне в основен инструмент на ЕС в усилията му за насърчаване на устойчив селскостопански сектор, който зачита границите на планетата и е в състояние да отговори на променящите се нужди на обществото както по отношение на устойчивото и здравословно хранене, така и по отношение на екологичните и климатичните въпроси, свързани с първичното производство. Научните изследвания и иновациите в тази област разкриват нови възможности в земеделските системи, като правят възможно използването на екосистемните услуги в полза на устойчиви и издръжливи системи за земеползване, без да се застрашава рентабилността на селскостопанската дейност. Агроекологията е определена като практика, която може да бъде подкрепена чрез екосхемите в рамките на първия стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП). Тя също така се изтъква като една от устойчивите земеделски практики, които могат да помогнат за постигането на целите на Европейския зелен пакт и на свързаните с него стратегии „От фермата до трапезата“ и Биологично разнообразие. По линия на „Хоризонт 2020“ ЕС финансира няколко изследователски проекта, посветени на развитието на агроекологичните изследвания. Тези проекти допринасят за по-доброто разбиране на практическото прилагане на екологични и нискоинтензивни селскостопански практики, както и на техните ползи за околната среда, климата и обществото. Този напредък ще бъде допълнително насърчен в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, по която Комисията предложи европейско партньорство за кандидатстване за „Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures“ („Ускоряване на прехода към селскостопански системи: агроекологични живи лаборатории и изследователска инфраструктура“). При успех основната цел на това партньорство ще бъде да се използва потенциалът на агроекологията и на местните иновации, за да се ускори преходът към устойчиви, благоприятни за климата и екосистемите селскостопански системи в Европа. Освен че дава информация за определянето на предстоящите действия в областта на научните изследвания и иновациите в рамките на „Хоризонт Европа“ и спомага за създаването на синергии между проектите по „Хоризонт 2020“ и предложеното европейско партньорство за кандидатстване в областта на агроекологията, настоящият CORDIS Results Pack за агроекологията има за цел да допринесе за ключови текущи процеси, като напр. реформата на ОСП, където може да предостави полезни знания за подготовката и оценката на стратегическите планове на ОСП и разработването на екосхеми. Освен това ЕС наскоро прие новия си План за действие за развитие на биологичното производство, за който научните изследвания в областта на агроекологията ще бъдат важен фактор. В крайна сметка Results Pack има за цел да мобилизира заинтересованите страни да работят заедно за увеличаване на мащаба на тази обещаваща област на научните изследвания, като покаже какво е постигнато досега чрез финансирани от ЕС действия в областта на научните изследвания и иновациите. Проектите, представени в настоящото издание на Results Pack, са пример за широкия спектър от финансирани от ЕС научноизследователски и иновационни дейности, които се извършват в тази област, както и за разнообразието от начини, по които агроекологията може да подпомогне устойчивото земеделие и опазването на околната среда. DIVERSify, Diverfarming и DiverIMPACTS показват как увеличаването на разнообразието на културите, отглеждани в земеделските стопанства, може да осигури по-голяма икономическа и продоволствена сигурност, по-добра защита срещу вредители, по-голямо биологично разнообразие и по-устойчиво производство в сравнение с краткия сеитбооборот и монокултурите. Нарастващото търсене на бобови култури в Европа и ролята на бобовите култури в диверсифицираното и екологично земеделие се разглеждат чрез проекти като TRUE, LEGVALUE и Legumes Translated. Нуждата от по-голям достъп до биологични фуражи и семена е във фокуса на проектите OK-Net EcoFeed и LIVESEED. Изследванията, проведени в рамките на LIFT и UNISECO, както и по проектите, финансирани по линия на CORE Organic Cofund, разкриват различните начини, по които земеделските стопани, промишлеността и политиците могат да насърчават растежа и развитието на агроекологичното селско стопанство.

Results in Brief
Как съчетаването на култури може да стимулира устойчивото земеделие
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

Results in Brief
Семената на промяната: системен подход към отглеждането на растения
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

Results in Brief
Подкрепа за производството и използването на зърнено-бобови култури
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

Results in Brief
Количествено определяне на екологичните практики, които могат да направят земеделието по-устойчиво
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

Results in Brief
Възходът на варивата: как земеделските стопани могат да задоволят нарастващия апетит на потребителите към бобовите култури
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

Results in Brief
Насърчаване на устойчиво земеделие чрез местни бобови култури
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

Results in Brief
Чрез диверсификация към устойчивост: защо Европа се нуждае от повече земеделски стопани, диверсифициращи своите култури
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

Results in Brief
Споделяне на знания и техники сред европейските биологични стопанства
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

Results in Brief
Европа предлага многообразие от варианти на агроекологично развитие
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

News
Как разнообразието може да се превърне в „солта на живота“ за земеделските стопанства в ЕС
Food and Natural Resources icon

4 October 2021

News
Засилване на растежа и развитието на биологичния сектор
Food and Natural Resources icon

4 October 2021