European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Agroøkologi: En overgang mot bærekraftige, klima- og økosystemvennlige jordbruks- og matsystemer

Landbruket i Europa har i løpet av de siste 70 årene blitt transformert av retningslinjer, teknologier og praksiser som forsøkte å garantere en stabil tilgang til rimelig mat. Men suksessen har kommet på bekostning av en økende miljøforringelse. Denne CORDIS-resultatpakken fremhever 11 EU-finansierte forskningsprosjekter som viser potensialet til mer bærekraftige alternativer.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Agroøkologi er en helhetlig tilnærming som støtter bærekraftig landbruksproduksjon samtidig som den opprettholder en robust forvaltning av miljøet, arbeider med natur- og økosystemtjenester, øker motstandskraften og mangfoldet ved gårder, og som har potensialet til å være pådriver for en fullstendig transformasjon av jordbruks- og matsystemer. Agroøkologi har implikasjoner for et spenn av landbrukspraksiser, fra arter og varianter som brukes, til jordforvaltningspraksis og strategier for diversifisering av avlinger, integrering i verdikjeder og forretningsmodeller som kan opprettholde lokalt tilpasset praksis og gi større markedsmuligheter for bønder og forbrukere. Eksempler på landbrukspraksis som implementerer agroøkologiske prinsipper er økologisk landbruk, agroskogbruk og blandingslandbruk. Agroøkologi har potensiale til å bli et fundamentalt verktøy for EU i arbeidet med å fremme en bærekraftig jordbrukssektor som respekterer planetariske grenser og som er i stand til å respondere på endrede behov i samfunnet, både når det gjelder bærekraftig og sunt kosthold og med hensyn til miljø- og klimaspørsmål knyttet til primærproduksjon. Forskningen og innovasjonen på dette området åpner for nye muligheter innen landbrukssystemer, og gjør det mulig å bruke økosystemtjenester til fordel for bærekraftige og robuste arealbrukssystemer uten å sette lønnsomheten til landbruksaktiviteten i fare. Agroøkologi har blitt identifisert som en praksis som kan støttes gjennom økoordningene under den første søylen i Common Agricultural Policy (CAP). Det har også blitt utpekt som en av de bærekraftige jordbrukspraksisene som kan bidra til å nå målene i strategiene EU Green Deal og den relaterte Farm to Fork og Biodiversity. Under Horisont 2020 har EU finansiert flere forskningsprosjekter dedikert til å fremme agroøkologisk forskning. Disse prosjektene bidrar til økt forståelse for den praktiske implementeringen av økologiske og lav-input jordbruksmetoder, sammen med deres miljømessige, klimamessige og sosiale fordeler. Disse fremskrittene vil bli ytterligere forsterket i Horizon Europe, hvor kommisjonen har foreslått et europeisk kandidatpartnerskap på Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures (Akselererende overgang til jordbrukssystemer: Agroøkologiske levende laboratorier og forskningsinfrastrukturer). Hvis dette lykkes, vil det overordnede målet for dette kandidatpartnerskapet være å utnytte potensialet til agroøkologi og lokal innovasjon for å akselerere overgangen til bærekraftige, klima- og økosystemvennlige jordbrukssystemer i Europa. I tillegg til å informere om definisjonen av kommende forsknings- og innovasjonstiltak under Horizon Europe og bidra til å skape synergier mellom Horisont 2020-prosjekter og det foreslåtte europeiske partnerskapet for agroøkologi, har denne CORDIS-resultatpakken om agroøkologi som mål å inngå i viktige pågående prosesser som reformen av CAP, hvor den kan gi nyttig kunnskap for utarbeidelse og evaluering av CAP Strategiske Planer og utforming av øko-ordninger. Dessuten vedtok EU nylig sin nye Action Plan for the development of organic production, der forskning innen agroøkologi vil være en viktig tilrettelegger. Til syvende og sist søker resultatpakken å mobilisere interessenter til å jobbe sammen for å skalere opp dette lovende forskningsområdet ved å vise frem det som allerede er oppnådd med EU-finansierte forsknings- og innovasjonstiltak. Prosjekter som fremheves i denne resultatpakken er eksempler på det brede spekteret av EU-finansierte forsknings- og innovasjonsaktiviteter som utføres på dette området, og mangfoldet av måter agroøkologi kan støtte bærekraftig landbruk og miljøvern på. DIVERSify, Diverfarming og DiverIMPACTS viser alle hvordan det å øke mangfoldet av avlinger dyrket på gårdene kan gi større økonomisk og matmessig sikkerhet, høyere beskyttelse mot skadedyr, høyere biologisk mangfold og mer bærekraftig produksjon enn avlinger med kort rotasjon og monokulturer. Europas økende etterspørsel etter belgfrukter, og rollen til belgvekster i et diversifisert og økologisk landbruk, blir adressert gjennom prosjekter inkludert TRUE, LEGVALUE og Legumes Translated. Behovet for økt tilgang til økologisk fôr og frø er fokus for prosjektene OK-Net EcoFeed og LIVESEED. Og forskning utført innenfor LIFT og UNISECO og av prosjekter finansiert under CORE Organic Cofund fremviser de forskjellige måtene bønder, industri og beslutningstakere kan gi næring til veksten og utviklingen av agroøkologisk jordbruk på.