European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Udoskonalone narzędzia na potrzeby internetowych platform innowacji społecznych

Celem dofinansowanego ze środków unijnych projektu CATALYST jest opracowanie i przetestowanie narzędzi inteligencji kolektywnej i udostępnienie ich na licencji open source wszystkim społecznościom internetowym, zwłaszcza tym skupiającym się na innowacjach społecznych, zrównoważonym rozwoju i angażowaniu obywateli.

Wszyscy mogliśmy się przekonać, jak idee zyskują na popularności dzięki internetowym narzędziom i platformom skupiającym w Internecie osoby o podobnych zainteresowaniach. Społeczności internetowe odgrywają coraz ważniejszą rolę we wspieraniu oddolnych inicjatyw, zwłaszcza w zakresie innowacji społecznych i zrównoważonego rozwoju społecznego. Jednak wraz z rozrastaniem się takich platform, menedżerom społeczności coraz trudniej jest nimi sprawnie zarządzać. Aby stawić czoła temu problemowi, kilka głównych sieci społecznościowych i czołowych instytutów badawczych połączyło swe siły w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu CATALYST. Celem rozpoczętego pod koniec 2013 r. projektu CATALYST jest opracowanie i przetestowanie narzędzi inteligencji kolektywnej i udostępnienie ich na licencji open source każdej zainteresowanej społeczności. Zespół projektowy, którego prace są koordynowane przez Sigma Orionis, zabrał się energicznie za pracę nad narzędziami, procesami i metodologiami inteligencji kolektywnej. W skład konsorcjum wchodzi pięciu partnerów społecznościowych zaangażowanych w zarządzanie bardzo dużymi społecznościami internetowymi, zajmującymi się innowacjami społecznymi, i platformami angażującymi obywateli — Imagination for People, Wikitalia, CSCP, Purpose i Euclid Network — oraz dwa instytuty badawcze: Open University i Uniwersytet w Zurychu. Pakiet narzędzi, nad którym pracuje zespół, obejmuje całą gamę możliwości, od kolektywnych odczytów (gromadzących dane o środowisku), poprzez wykładnię (interpretację danych w celu rozpoznania wzorców dających podstawę do działania), ideację (tworzenie pojęć wskazujących działania do podjęcia), podejmowanie decyzji (wybór najlepszych działań), a skończywszy na kolektywnym działaniu (wdrażaniu tych działań w sposób skoordynowany i efektywny). Zestaw CATALYST będzie gotowy do testów pod koniec roku, w związku z tym zespół ogłosił „otwarte zaproszenie do współpracy”, zachęcające społeczności do testowania narzędzi. Konkretnie partnerzy poszukują społeczności z Europy i spoza niej do wypróbowania i przetestowania ich dorobku oraz do podjęcia szeroko zakrojonej dyskusji wokół wcześniej ustalonych zagadnień społecznych. Zaproszenie zostało oficjalnie ogłoszone latem w czasie pierwszej edycji dorocznego wydarzenia CATALYST. Wydarzenie CATALYST, zorganizowane w ramach CAPS2014, cieszyło się według zespołu projektowego takim zainteresowaniem, że uczestnicy „stali w kolejce do sali”. Partnerzy projektu przedstawili szereg prezentacji, objaśniając różne aspekty swoich prac, zwłaszcza ekosystemy narzędzi i metodologii inteligencji kolektywnej oraz przygotowania do etapu próbnego. Uczestnicy mieli również okazję przetestować możliwości opracowanych narzędzi (Assembl, DebateHub, LiteMap i Edgesense) w ramach kilku programów demo. Zainteresowane społeczności mogą teraz zgłaszać się do testowania narzędzi CATALYST. Zostaną one udostępnione bezpłatnie wraz z niezbędnym wsparciem w zakresie korzystania z nich i budowania społeczności uczestników. Termin składania zgłoszeń upływa 1 października 2014 r. Testy rozpoczną się na przełomie 2014 i 2015 r., a zakończą się wraz z upływem kwietnia 2015 r. Więcej informacji: CATALYST http://catalyst-fp7.eu/

Kraje

Francja

Powiązane artykuły