CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wyłączenie odpowiedzialności

Witryna zawiera informacje oraz oprogramowanie i media, które służą do jej obsługi lub są jej nośnikami (pojedynczo i łącznie zwane „Informacjami”), udostępniane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w imieniu Komisji Europejskiej. Naszym celem jest dostarczanie bieżących i precyzyjnych informacji. Otrzymując sygnały o ewentualnych błędach staramy się je korygować.

Niemniej Urząd Publikacji nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z materiałami zawartymi w niniejszej witrynie. Materiałami tymi są:

Informacje o charakterze ogólnym, których przedmiotem nie są określone okoliczności dotyczące jakiejkolwiek konkretnej osoby fizycznej czy podmiotu.

Niekoniecznie są wyczerpujące, kompletne, precyzyjne czy aktualne.

Czasami zawierają linki prowadzące do witryn zewnętrznych pozostających poza kontrolą Urzędu Publikacji, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Nie stanowią porady profesjonalnej ani prawnej (jeżeli użytkownik potrzebuje konkretnej porady, należy zawsze zwracać się do wykwalifikowanego profesjonalisty).

Zwracamy uwagę, że nie ma możliwości zagwarantowania, iż dokument dostępny online odzwierciedla dokładnie oficjalnie przyjęty tekst. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub od dnia 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne w witrynie EUR-Lex) jest autentyczny i obowiązujący prawnie.

Staramy się minimalizować zakłócenia będące następstwem błędów technicznych. Niemniej niektóre dane lub informacje w naszej witrynie mogą być utworzone lub uporządkowane w formie plików bądź formatów, które nie są pozbawione błędów i nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że praca naszego serwisu nie zostanie przerwana lub w inny sposób zakłócona z powodu tego rodzaju problemów. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy lub ich następstwa powstałe w związku z korzystaniem z witryny lub jakichkolwiek witryn zewnętrznych, do których odsyła za pomocą linków.

Wyłącznie odpowiedzialności nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek wymaganiami ustanowionymi na mocy właściwego prawa krajowego ani nie ma na celu wyłączenia odpowiedzialności w zakresie, w jakim jest to niemożliwe w świetle tegoż prawa.

Prawa autorskie

© Unia Europejska, 1994–2019

O ile nie określono inaczej, pobieranie i kopiowanie do celów osobistych lub dalszego niekomercyjnego albo komercyjnego rozpowszechniania dokumentów oraz informacji dostępnych w witrynie CORDIS jest dozwolone pod warunkiem zamieszczenia następującej adnotacji:

właściciel praw autorskich: © Unia Europejska, [rok]

i źródła: CORDIS, cordis.europa.eu/

Przyznane wyżej zezwolenie nie obejmuje żadnych materiałów tekstowych ani artystycznych (rysunki, zdjęcia, materiały audio-wizualne itp.) w tej witrynie, opisanych jako przedmiot praw własności osób trzecich. W tych okolicznościach zezwolenie na kopiowanie tego rodzaju materiałów należy uzyskać od odpowiedniego właściciela praw autorskich.

W razie wątpliwości pytania dotyczące ponownego wykorzystania dokumentów lub informacji CORDIS należy kierować pocztą e-mail na adres: op-copyright@publications.europa.eu

Oświadczenie o ochronie danych osobowych użytkownika

Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zaangażowana w ochronę Państwa danych osobowych oraz poszanowanie Państwa prywatności. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności określa powody przetwarzania Państwa danych osobowych, a także sposoby ich gromadzenia, przetwarzania i zapewniania ochrony wszystkich przekazanych danych osobowych, w jaki sposób są wykorzystywane te dane oraz jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych osobowych. Dokument ten określa również dane kontaktowe administratora danych osobowych, z którym należy się skontaktować w celu skorzystania ze swoich praw, a także Inspektora Ochrony Danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

W poniższej części dokumentu znajdują się informacje odnoszące się do przetwarzania danych w ramach operacji przetwarzania „CORDIS”, realizowanej przez jednostkę C.4 „Otwarte Dane UE i CORDIS” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Z jakiego powodu i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cele operacji przetwarzania danych osobowych: Jednostka C.4 „Otwarte Dane UE i CORDIS” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu rozpowszechniania wyników finansowanych przez Unię Europejską projektów badawczych oraz opracowywanych innowacji w serwisie CORDIS.

Serwis oferuje szereg funkcji umożliwiających użytkownikom końcowym identyfikację, otrzymywanie powiadomień i publikacji oraz publikowanie informacji. Serwis gromadzi dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikom personalizacji sposobu korzystania z oferowanych usług, w szczególności w celu otrzymywania powiadomień oraz biuletynów zawierających nowe lub zaktualizowane informacje na adres e-mail, publikowania informacji oraz artykułów na temat wydarzeń, a także otrzymywania przesyłek pocztowych zawierających publikacje. Osoby, których dane dotyczą, mogą również zostać zaproszone do udziału w badaniach opinii.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane kontaktowe uczestników projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską są również udostępniane publicznie w serwisie CORDIS w celu wspierania kontaktów pomiędzy podmiotami badawczymi, a także w celu wykorzystania udostępnianych wyników badań. Dane te są objęte oświadczeniem DPO-3735 (Zarządzanie grantami), dotyczącym programów 7PR oraz „Horyzont 2020”.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, ponieważ:

- ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii;

- ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- jako osoba, której dane dotyczą, wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dodatkowe podstawy prawne przetwarzania danych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

- Decyzja Komisji 2006/291/WE, Euratom z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji

- Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W celu przeprowadzenia operacji przetwarzania, jednostka C.4 „Otwarte Dane UE i CORDIS” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

W ramach rejestracji użytkownika serwisu CORDIS: nazwa użytkownika, hasło, imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacje na temat preferencji językowych (wszystkie dane są obowiązkowe).

CORDIS Wire: Osoba wyznaczona do kontaktów: tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu; Dane organizacji: nazwa organizacji*, strona internetowa organizacji, ulica i numer lokalu, kod pocztowy, miasto oraz kraj* (* = dane obowiązkowe).

Prenumerata magazynu: Prenumerator: imię*, nazwisko*, nazwa organizacji*, rodzaj organizacji*, stanowisko w organizacji*, obszary zainteresowania*; Adres do wysyłki magazynu: ulica i numer lokalu*, kod pocztowy*, miasto* i kraj* (* = dane obowiązkowe).

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu korzystania z zamówionych usług.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Jednostka C.4 „Otwarte Dane UE i CORDIS” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu gromadzenia danych lub ich przetwarzania, co oznacza okres korzystania przez Państwa z serwisu.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie zalogują się Państwo do serwisu przez okres 2 lat.

W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Wszelkie dane osobowe w formie elektronicznej (na przykład wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, przesyłane dane itd.) są przechowywane na serwerach należących do Komisji Europejskiej lub wykonawców zatrudnianych przez Komisję. Wszelkie operacje przetwarzania są realizowane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Wykonawcy zatrudniani przez Komisję podlegają obowiązkowi przestrzegania szczególnej klauzuli umownej dotyczącej wszelkich operacji przetwarzania Państwa danych osobowych w imieniu Komisji oraz obowiązku zachowania poufności, wynikającego z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”, rozporządzenie (UE) 2016/679).

Komisja wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Środki techniczne obejmują podjęcie stosownych działań mających na celu zabezpieczenie danych przed zagrożeniami internetowymi, ryzykiem utraty danych, ich zmiany lub uzyskania nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych oraz charakteru przetwarzaniem i charakteru przetwarzanych danych osobowych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych i udzielanie go wyłącznie osobom upoważnionym, które wymagają dostępu do danych w celach związanych z operacją przetwarzania.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i komu są one udostępniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują pracownicy Komisji odpowiedzialni za realizację operacji przetwarzania, której dotyczy niniejszy dokument, a także upoważnieni pracownicy, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracowników uzyskujących dostęp do danych obowiązują przepisy ustawowe, a także – w stosownych sytuacjach – dodatkowe umowy o zachowaniu poufności.

Publiczna witryna internetowa oraz repozytorium serwisu CORDIS są utrzymywane w Unii Europejskiej przez zewnętrznego wykonawcę zatrudnionego przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej na podstawie umowy nr 10659, podpisanej z konsorcjum spółek Intrasoft International S.A. oraz Everis Spain S.L.U., z siedzibą pod adresem 2b rue Nicolas Bové, L-1253 Luksemburg, którego dotyczą w szczególności artykuły II.8 oraz II.9, dotyczące poufności oraz ochrony danych osobowych.

Jakie są Państwa prawa w zakresie danych i jak mogą Państwo z nich skorzystać?

Jako „osoba, której dane dotyczą”, na mocy Rozdziału III (artykułów 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 posiadają Państwo pewne określone prawa, w szczególności prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. W stosownych przypadkach mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się zgodnie z prawem, zgodnie z treścią art. 5, ust. 1, lit. a) rozporządzenia.

Wyrazili Państwo zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Jednostce C.4 „Otwarte Dane UE i CORDIS” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu przedstawionej operacji przetwarzania. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, informując o tym fakcie administratora danych osobowych. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed wycofaniem zgody.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw kontaktując się z administratorem danych osobowych, a w przypadku wystąpienia sytuacji spornych z Inspektorem Ochrony Danych. W razie potrzeby mogą Państwo również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Stosowne dane kontaktowe zostały przedstawione w części 9. niniejszego dokumentu.

W przypadku, w którym będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw w kontekście jednej lub kilku określonych operacji przetwarzania, prosimy o umieszczenie w Państwa wniosku stosownego opisu (na przykład numeru referencyjnego, podanego w części 10. niniejszego dokumentu).

Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

Dane kontaktowe

- Administrator danych osobowych

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725, jeśli mają Państwo uwagi, pytania lub wątpliwości, bądź jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych Jednostki C.4 „Otwarte Dane UE i CORDIS” Urzędu Publikacji Unii Europejskiej pod adresem info@publications.europa.eu

- Inspektor Ochrony Danych (IOD) Komisji

W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725 mogą Państwo także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (data-protection-officer@ec.europa.eu).

- Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

W przypadku, kiedy uważają Państwo, że przysługujące Państwu na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725 prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych, mają państwo prawo do odwołania się (tj. złożenia skargi) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu).

Gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje?

Inspektor Ochrony Danych (IOD) Komisji publikuje rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję, które zostały udokumentowane i zgłoszone. Dostęp do rejestru można uzyskać klikając na poniższy odnośnik: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Operacja przetwarzania, której dotyczy niniejszy dokument została umieszczona w rejestrze publicznym IOD pod następującym numerem referencyjnym: DPR-EC-00459.

Pliki cookie

Kiedy użytkownik odwiedza ten portal, system zapisuje na jego komputerze lub urządzeniu przenośnym małe pliki, tzw. cookies. Dzięki nim strona internetowa „zapamiętuje” przez określony czas czynności i preferencje użytkownika.

W serwisie CORDIS wykorzystywane są następujące własne pliki cookies:

PHPSESSID : Jest to identyfikator sesji serwera PHP sieci Web, służący do śledzenia użytkownika na stronach internetowych. Jest on usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Cordis[language], Cordis[sessionID] i Cordis[userName] : Aby zalogować się do serwisu CORDIS, trzeba zaakceptować te pliki cookie. Umożliwiają one stronie internetowej śledzenie sesji, uwierzytelniania i preferencji językowych użytkownika. Wygasają one po 8 godzinach.

WT_FPC: Ten plik cookie wykorzystuje losowy identyfikator w celu określenia, czy użytkownik jest powracającym gościem, czy też odwiedza stronę po raz pierwszy. Jest on wykorzystywany przez nasze narzędzie analityki internetowej Webtrends, dzięki któremu możemy lepiej zrozumieć, jak jest używana witryna i jak działa. Ten plik cookie wygasa po 2 latach.

_pk_id.77.cce6 i _pk_ses.77.cce6: Te pliki cookie są wykorzystywane przez Europa Analytics w celu rozpoznania powracających gości i utrzymania aktywności sesji po ostatniej czynności. Wygasają po 1 roku.

Nie zezwalamy na stosowanie plików cookie osób trzecich ani nie korzystamy na naszej stronie internetowej z usług osób trzecich, które wysyłają pliki cookie do użytkowników.

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, a dane dotyczące zachowania użytkownika na stronie są pod ścisłą kontrolą.

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Można usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się w komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienia, które uniemożliwiają instalowanie takich plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część funkcji i usług może być niedostępna.

Aby wyrazić zgodę lub brak zgody na używanie plików cookie na tej stronie, wystarczy kliknąć na jeden z linków poniżej:

Akceptuję cookies Nie akceptuję cookies