Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Odpowiednie ramy dla polityki UE w zakresie praw człowieka

Dofinansowany ze środków 7PR projekt FRAME poświęcony jest analizie europejskiej polityki praw człowieka z wielostronnej, wielopodmiotowej i globalnej perspektywy.

Jako organizacja ponadnarodowa, dysponująca szerokim wachlarzem narzędzi kształtowania polityki oraz władzą, UE ma wyjątkową pozycję, która daje jej możliwość chronienia i promowania praw człowieka. Traktat z Lizbony potwierdza zobowiązanie UE do poszanowania i promowania praw człowieka jako podstawowych wartości i celów wszystkich jej działań oraz polityki. Jednak prawa człowieka to złożona i stale ewoluująca dziedzina, która stawia UE w obliczu wielu wyzwań. Do tych problemów należy zaliczyć rozdrobnienie kompetencji w zakresie praw człowieka i kontestowanie przez państwa trzecie powszechności norm dotyczących tych praw. Dofinansowany ze środków 7PR projekt FRAME (Fostering Human Rights Among European (External and Internal) Policies) ma stawić czoła tym i innym problemom poprzez analizę europejskiej polityki w zakresie praw człowieka z wielostronnej, wielopodmiotowej i globalnej perspektywy. Rozpoczęty latem 2013 r., ten interdyscyplinarny projekt oparty na współpracy jest jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć. W skład międzynarodowego zespołu FRAME wchodzi 19 partnerów akademickich i około 100 badaczy z wielu krajów UE oraz z Chin, Egiptu, Indii, Peru, Republiki Południowej Afryki i USA. Zespół ocenia reakcję UE na wyzwania w zakresie praw człowieka i dąży do wyposażenia europejskich decydentów w odpowiednie instrumenty i narzędzia. W tym celu członkowie zespołu podjęli najpierw pracę nad budową solidnej bazy wiedzy o czynnikach, podmiotach, koncepcjach i instrumentach leżących u podstaw ochrony i promowania praw człowieka na wszystkich szczeblach. Oceniają wkład UE w prawa człowieka i badają skuteczność promowania tych praw przez pryzmat unijnych instytucji, kompetencji i polityki. Publikacje FRAME objęły do tej pory raport na temat studium mapowania istotnych podmiotów w ochronie praw człowieka oraz referat poświęcony włączaniu praw człowieka w unijną politykę rozwoju. Wysiłki badawcze podejmowane w toku FRAME przełożą się na opracowanie wskaźników do monitorowania i oceny skuteczności ochrony praw człowieka w polityce i działaniach. Zespół przygotuje także zestaw narzędzi do integracji istniejących, zaadaptowanych i nowych narzędzi politycznych, które mają zwiększyć ochronę praw człowieka w UE i państwach trzecich. Ponadto partnerzy FRAME opracują propozycje zmierzające do poprawy wyników UE w kształtowaniu polityki w zakresie praw człowieka, które dotyczyć będą w szczególności przygotowania wytycznych prawnych, politycznych i operacyjnych. Zespół nawiązuje relacje z interesariuszami praw człowieka na wielu szczeblach. Pod koniec września członkowie zespołu FRAME spotkali się z przedstawicielami UE, aby omówić zaangażowanie UE w zakresie praw człowieka w ONZ. Wnioski z tych warsztatów zostaną wykorzystane w obszernym raporcie, którego publikacja planowana jest na listopad. Badacze FRAME zabrali także niedawno głos w dyskusjach panelowych na konferencji AHRI nt. praw człowieka (AHRI Human Rights Conference) w Kopenhadze w kwestiach dotyczących UE i praw człowieka. Przewidziany na cztery lata projekt FRAME, którego koordynatorem jest Leuven Centre for Global Governance Studies w Belgii, realizowany jest już od około półtora roku. Więcej informacji: http://www.fp7-frame.eu/

Kraje

Belgia