Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Sieć obiektów badawczych katalizatorem potencjału biomasy w Europie

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ułatwili MŚP i naukowcom dostęp do światowej klasy obiektów testowych w celu przeprowadzania badań na surowcach biopaliwowych nowej generacji.

Zakończony we wrześniu 2015 r., czteroletni projekt BRISK zgromadził 26 partnerów z całej Europy – rozmaite instytucje akademickie i naukowe – aby zbudować wysoce rozpoznawalną sieć platform demonstracyjnych. „Wiele MŚP i studentów nie ma dostępu do tych obiektów” – wyjaśnia koordynator projektu, profesor Andrew Martin z Królewskiego Instytutu Technologicznego (KTH) w Szwecji. „Celem projektu BRISK było otwarcie tych platform dla całego środowiska badawczego, aby przezwyciężyć rozdrobnienie i umożliwić testowanie nowych surowców”. Ponad 200 osób z 26 krajów europejskich mogło przeprowadzać w tych obiektach doświadczenia nad biopaliwami drugiej generacji, przyczyniając się do wzmacniania konkurencyjności Europy w światowej biogospodarce. Przedsięwzięcie okazało się takim sukcesem, że już zostały podjęte wysiłki, aby znaleźć następcę BRISK. „Projekt dobiegł końca, ale już pracujemy nad utworzeniem nowego konsorcjum i znalezieniem zaproszenia do programu ‘Horyzont 2020’, które odpowiadałoby naszym potrzebom” – informuje Martin. „Dążymy do dalszego poszerzenia zakresu, aby objąć większą liczbę bioprocesów i szerszą gamę surowców”. Zaawansowane biopaliwa wyprodukowane z biomasy mogą przyczynić się do powstania tysięcy nowych miejsc pracy poprzez pobudzenie rozwoju obszarów wiejskich oraz podnieść bezpieczeństwo energetyczne Europy jako zrównoważona alternatywa dla paliw kopalnych. Zwiększenie zastosowania biomasy pomoże także Europie osiągnąć cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020 i o 50% do roku 2050. Aby ten potencjał wykorzystać, partnerzy projektu BRISK przygotowali przeszukiwalną bazę danych online o laboratoriach partnerskich w całej Europie. Umożliwia ona MŚP i naukowcom wyszukiwanie szczegółowych informacji o obiektach zajmujących się konwersją termiczną biomasy z zamiarem przeprowadzenia w nich doświadczeń. Zamysł u podstaw projektu był taki, że każdy naukowiec może wnioskować o dostęp do partnerskiego obiektu zlokalizowanego poza swoim krajem, wspomagając tym samym współpracę transnarodową. BRISK pokrywał koszty dostępu oraz udzielał grantu na pokrycie kosztów podróży i pobytu. Konsorcjum opracowało także protokoły i bazy danych w celu ułatwienia wymiany danych i porównywania platform doświadczalnych, co jest niezwykle ważnym dorobkiem, który będzie dalej przynosić korzyści europejskiej społeczności naukowej. W ramach wspólnych prac badawczych, partnerzy przygotowali nowe metodologie doświadczalne, między innymi techniki i procedury przetwarzania biomasy. Staże w obiektach trwały od kilku dni do trzech miesięcy w przypadku doktorantów. Wszystkie one pogłębiły europejską wiedzę ekspercką w problematyce biomasy, zapewniając jej transfer ponad granicami. „Projekt odegrał istotną rolę pod względem zachęcania do tworzenia sieci kontaktów naukowych, a także stworzył okazję do podniesienia jakości platform” – zauważył Martin. Na przykład naukowiec ze Zjednoczonego Królestwa miał okazję do poszerzenia zakresu swoich badań doktoranckich w obiektach ENEA we Włoszech, przeprowadzając testy przekształcania biomasy w gaz syntezowy (którego głównym zastosowaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej). Naukowiec z Uniwersytetu w Kordobie, Hiszpania, miał okazję wybrać się na Politechnikę w Grazu, Austria, aby pogłębić swoje badania nad biopaliwami (redukowanie tlenku azotu w czasie spalania biomasy w małych kotłach na biomasę). „Przekonaliśmy się, że rozchodzenie się wieści może zająć trochę czasu, a zatem po koniec projektu wiele się działo” – relacjonuje Martin. „Mamy nadzieję, że w ramach kolejnego projektu, teraz kiedy zyskaliśmy reputację, będziemy w stanie dotrzeć do szerszego grona odbiorców, a także przyciągnąć większą liczbę naukowców spoza UE”. Więcej informacji: Witryna projektu BRISK

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie

3 Sierpnia 2016