European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Raising the alert about critical feedbacks between climate and long-term land use change in the Amazon

Article Category

Article available in the following languages:

System wczesnego ostrzegania dla Amazonii

Lasy deszczowe Amazonii regulują klimat i opady deszczu w dużej części Ameryki Południowej. Jednak bez dokładnych modeli klimatycznych i polityk opartych na dowodach naukowych, region pozostanie wrażliwy na efekty agresywnego wylesiania i globalnej zmiany klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Niezrównoważony rozwój regionalny i zmiana klimatu w Amazonii mogą prowadzić do wylesienia, regionalnych zakłóceń temperatury i obiegu wody oraz utraty zasobów węgla i niszczenia bioróżnorodności. Wyzwania te mogą z kolei skutkować niszczeniem lasów, suszami, spadkiem stanu wody w rzekach, powodziami oraz utratą energii wodnej, jak i wielu usług ekosystemowych. Prowadzą też do zwiększenia ryzyka chorób oraz spadku produktywności rolnictwa. Aby rozwiązać ten problem, w ramach projektu AMAZALERT (Raising the alert about critical feedbacks between climate and long-term land use change in the Amazon) badano skuteczność polityk aktualnie realizowanych w Amazonii. Opracowano też system wczesnego ostrzegania (EWS) umożliwiający wykrywanie poważnych szkód w ekosystemie. Przeanalizowano wiele globalnych i regionalnych modeli klimatycznych, aby określić, czy są one zbieżne z danymi klimatycznymi zebranymi w trakcie trwania projektu. Wszystkie modele zbyt nisko szacowały ilość opadów w rejonie, ale naukowcy udoskonalili je, tam gdzie było to możliwe. Przed przygotowaniem systemu EWS przeanalizowano wszystkie istotne polityki dotyczące użytkowania gruntów i raporty regionalne. Opracowano wstępny EWS po uwzględnieniu różnych metodologii, wymagań i potencjalnych zastosowań. W ramach projektu AMAZALERT usprawniono modele klimatyczne dla rejonów lasów deszczowych. Stworzono lub poszerzono też bazy danych klimatycznych do wykorzystania w ramach przyszłych projektów. Dzięki połączeniu i opracowaniu takich modeli i sieci danych naukowcy mogli przewidywać i identyfikować uwarunkowania prowadzące do degradacji ekosystemów Amazonii. Mogą one zostać wykorzystane w systemie wczesnego ostrzegania, który zwiększy przygotowanie społeczeństwa i poprawi zdolności umożliwiające ograniczenie szybkiego niszczenia jednego z najważniejszych biomów na naszej planecie, jakim są lasy amazońskie.

Słowa kluczowe

System wczesnego ostrzegania, Amazonia, lasy deszczowe, modele klimatu, wylesienie, zmiana klimatu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania