Skip to main content

Development of a high resolution, low cost, short range precipitation radar system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dokładne i tanie pomiary opadów

Mimo precyzyjnych technik pomiaru, niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o rejestrowanie opadów deszczu, od czasów, gdy Grecy zaczęli zbierać deszczówkę ok. 500 r. p.n.e. Teraz powstała wysoce skuteczna, tania metoda monitorowania ilości opadów.

Technologie przemysłowe

Opracowany w ramach projektu MARG (Development of a high resolution, low cost, short range precipitation radar system), finansowanego ze środków UE, nowy tani i w pełni zautomatyzowany system pomiaru opadów umożliwia mierzenie intensywności opadów przy gruncie. Najpopularniejsza obecnie metoda opiera się na wykorzystaniu dużych wąskich naczyń, wewnątrz których znajduje się mniejsza rurka pomiarowa. Ponieważ deszczomierze mierzą ilość opadów atmosferycznych w pojedynczym punkcie, dane z sieci urządzeń połączono z pomiarami wykonywanymi przy pomocy radaru dalekiego zasięgu, służącego do szacowania ilości opadów. Korzystanie z radarów meteorologicznych dalekiego zasięgu oznacza pewne ograniczenia dla wielu użytkowników końcowych, w tym rolników czy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zaporowe są w szczególności koszty eksploatacyjne. Naukowcy zainicjowali projekt MARG, aby zbudować tańsze, innowacyjne urządzenie pomiarowe. Uczeni opracowali przyjazny dla użytkowników system umożliwiający monitorowanie w czasie rzeczywistym zarówno rozmieszczenia odpadów w przestrzeni, jak i ich intensywności, z dokładnością do 100 m. W tym celu nawiązano współpracę z MŚP specjalizującymi się w zarządzaniu zasobami wodnymi, sprzęcie meteorologicznym oraz wytwarzaniu urządzeń mikrofalowych. Nowe urządzenie pomiarowe, nazwane mikrofalowym deszczomierzem powierzchniowym (MARG), łączy w sobie najnowszą technologię mikrofalową, cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz systemy informacji geograficznej (GIS) i nowe algorytmy w celu pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Pozyskując informacje morfologiczne ze zintegrowanego systemu GIS, urządzenie określa różne rodzaje opadów. Ponadto dostarcza łączne dane radarowe reprezentujące całkowity opad atmosferyczny w danym okresie czasu i krótkoterminowe prognozy dotyczące opadów. Przetworzone dane w postaci map akumulacji opadów dostarczane są użytkownikom końcowym poprzez opartą na GIS usługę sieci Web. Oczekuje się, że dzięki dokładnym, długodystansowym szacunkom opadów deszczu system MARG będzie odgrywał decydującą rolę zwłaszcza w działaniu sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i systemów kontroli nawadniania upraw rolnych. Partnerzy projektu MARG rozważają komercjalizację nowego systemu w ramach kolejnej inicjatywy realizowanej pod auspicjami programu Horyzont 2020.

Słowa kluczowe

Opady deszczu, MARG, deszczomierz mikrofalowy, MŚP, mapy akumulacji opadów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania