Skip to main content

SME Innovation: From research Innovation to commercialisation – the bridge to Horizon 2020

Organizing the European SME Conference under the Irish Presidency of the EU 2013

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze wsparcie unijne dla innowacyjności w MŚP

W ramach irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przypadającej na rok 2013, zorganizowano szereg konferencji. Podczas jednej z nich przygotowano zalecenia dotyczące wspierania innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), między innymi poprzez zwiększenie widoczności, networking i mentoring.

Gospodarka cyfrowa

Rada Unii Europejskiej to nadrzędna instytucja odpowiedzialna za prawodawstwo europejskie, składająca się z ministrów z każdego państwa członkowskiego. Prezydencję w Radzie sprawuje się przez sześć miesięcy, a Irlandia pełniła tę funkcję w pierwszej połowie 2013 r. Irlandzkiej prezydencji towarzyszyła realizacja kilku projektów unijnych, obejmujących konferencje tematyczne. W ramach projektu EUROSME2013 zorganizowano dwudniową konferencję w Dublinie, w czerwcu 2013 r., której tematem były najlepsze sposoby na promowanie innowacyjności i rozwoju MŚP, a także usprawnienie europejskiej pomocy dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Zaproszeni prelegenci omawiali trzy główne kwestie, a zalecenia opracowane na podstawie tych dyskusji są wykorzystywane w pracach nad strategią Europa 2020 oraz polityką spójności na lata 2014–2020. Pierwsze z zaleceń dotyczyło potrzeby zwiększenia widoczności innowacyjnych MŚP. Zaproponowano między innymi fora, na których odnoszący sukcesy przedsiębiorcy mogą wymieniać się doświadczeniami, a także rozpowszechnianie informacji przez internet. Aby można było rozwijać kulturę innowacji, MŚP muszą umieć uczyć się na błędach i je tolerować. Ustalono, że edukacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ducha przedsiębiorczości i musi być odpowiednio ukształtowana od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe, a także musi uwzględniać szanse zatrudnienia absolwentów. Po drugie, wsparcie państwowe wspólnych działań MŚP musi uwzględniać ich specyficzne potrzeby i być do nich dopasowane. Delegaci zaproponowali działania promujące eksperymentowanie z nawiązywaniem partnerstw oraz rozwijanie kultury współpracy. Ponadto, rządy powinny udostępniać MŚP technologie będące w posiadaniu państwa. Dodatkowe programy powinny wpierać mobilność talentów między MŚP i uniwersytetami. MŚP muszą mieć dostęp do uczelnianych sieci badawczych, a uczelnie muszą stać się bardziej świadome potencjału swoich badań dla MŚP. Na konferencji zaproponowano wreszcie interwencje dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, mające na celu umocnienie pozycji MŚP. Programy takie muszą obejmować mentoring pomagający MŚP w rozwijaniu kompetencji w zakresie sprzedaży, których, jak ustalono, aktualnie brakuje małym firmom. W tym celu uniwersytety powinny włączyć szkolenia z zakresu sprzedaży do swoich kursów technologicznych. Delegaci zasugerowali też, że zamówienia publiczne powinny stać się środkiem stabilizacji rynku, co wymagałoby wyeliminowania barier w tej dziedzinie. W ramach projektu EUROSME2013 odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym wspierania innowacyjności MŚP. Zalecenia przygotowane w następstwie tego wydarzenia pomogą Europie w realizacji celów dotyczących innowacji.

Słowa kluczowe

Innowacyjne MŚP, networking, mentoring, rozwój MŚP, przedsiębiorcy, technologie będące własnością państwa, rozwój zasobów ludzkich

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania