Skip to main content

Quantifying Uncertainty in Climate Projections including Biogeochemical Feedbacks

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dokładniejsze modele zmian klimatycznych

Globalna zmiana klimatu jest jednym z najbardziej palących problemów XXI wieku. Naukowcy udoskonalili modele klimatyczne, uwzględniając w nich wcześniej nieobecne procesy biogeochemiczne oraz matematyczne szacunki niepewnych parametrów.

Zmiana klimatu i środowisko

W modelach klimatu mających prognozować przyszłe skutki zmian musi być zachowana równowaga między dokładnością, poziomem szczegółowości i ilością uwzględnionych procesów. Z uwagi na coraz większe skomplikowanie takich modeli, mogą ona stać się zbyt wymagające pod względem możliwości obliczeniowych. Ponadto w miarę dodawania kolejnych szczegółów niepewnych procesów na dokładność prognoz mogą wpływać subiektywne założenia dotyczące pewnych parametrów. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Quantifying uncertainty in climate projections including biogeochemical feedbacks" (CLIMB) badano potencjalne znaczenie sprzężonych procesów obiegu węgla, azotu, fosforu i siarki (C-N-P-S) oraz procesów fizycznych pierwszego rzędu. Badania wskazują na wzmocnienie sprzężenia zwrotnego obiegu węgla przez cykle C-N-P-S. Naukowcy badali, czy uwzględnienie tych procesów pozwala zmniejszyć niepewność w przeszłym i aktualnym globalnym budżecie węglowym. Analizowano także stopień, w jakim cykle sprzężenia zwrotnego C-N-P-S wpływają na przyszłe globalne ocieplenie, oraz to, czy mają one wpływ na związaną z tym niepewność. Co ważne, uczeni uwzględnili opisy rzek i globalnej strefy przybrzeżnej, które mają podstawowe znaczenie dla globalnego cyklu biogeochemicznego, a nie znajdowały się w dotychczasowych modelach systemowych Ziemi. Ponadto ograniczyli niepewne parametry przy pomocy odwróconego procesu szacunkowego, opartego na geofizycznych obserwacjach dokonywanych w ostatnim tysiącleciu. Projekt CLIMB doprowadził do zmodyfikowania sprzężonego modelu cyklu biogeochemicznego węgla, azotu i fosforu, noszącego nazwę TOTEM2 (Terrestrial-Ocean-aTmosphere Ecosystem Model version 2) (TOTEM2) oraz do powstania publikacji na ten temat. Matematyczna parametryzacja czynników obiegu węgla powinna mieć istotny wpływ na zwiększenie dokładności prognoz, co pozwoli na tworzenie bardziej merytorycznie ugruntowanej polityki klimatycznej. Podsumowując, w projekcie CLIMB rozwinięto modele obserwacji Ziemi dotyczące globalnej zmiany klimatu i uwzględniające w sposób naukowy procesy cyklu C-N-P-S. Szereg artykułów na ten temat znajduje się obecnie na różnych etapach procesu publikacji.

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, procesy biogeochemiczne, modele klimatu, prognozy klimatu cykl C-N-P-S, obieg węgla, budżet węglowy, globalne ocieplenie, rzeki, strefy przybrzeżne, cykl biogeochemiczny, geofizyczne, TOTEM2, polityka klimatyczna, obserwacja Ziemi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania