Skip to main content
European Commission logo print header

New modular self-assembled homogeneous catalysts for asymmetric synthesis in water

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy katalizator do syntezy chemicznej

Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali modułowy katalizator nowego typu, dzięki któremu synteza złożonych związków chemicznych (na przykład farmaceutyków) powinna stać się tańsza i szybsza.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Kataliza stanowi kluczowy element współczesnej syntezy chemicznej. Szczególnie istotne są katalizatory asymetryczne, które umożliwiają uzyskiwanie enancjomerów, czyli związków niedających się nałożyć na swoje odbicie lustrzane. Za cel projektu "New modular self-assembled homogeneous catalysts for asymmetric synthesis in water" (MODUCAT) przyjęto stworzenie nowej klasy katalizatorów modułowych. Badacze zajęli się połączeniem różnych katalizatorów odpowiedzialnych za aktywność i enancjoselektywność w jeden katalizator zdolny wykonywać obie funkcje. Zaczęto od badania nanocząsteczek złota z dołączonymi określonymi grupami chemicznymi. Choć podejście to pozwoliło zamodelować cały proces, nastręczało pewnych trudności natury praktycznej. Następnie testowano micele (zagregowane cząsteczki tłuszczowe przypominające pęcherzyki), które mogą służyć za pojemniki mieszczące inne katalizatory. Okazały się one znacznie skuteczniejsze w roli katalizatorów modułowych, pomyślnie katalizując reakcję modelową używaną w ramach projektu MODUCAT. Dalsze badania nad tą reakcją pomogły badaczom w lepszym poznaniu wymagań względem skutecznego katalizatora modułowego. Uczestnicy projektu MODUCAT stwierdzili ostatecznie, że opracowanie katalizatorów modułowych funkcjonujących w roztworze wodnym jest celem wykonalnym i wartym rozwijania w zastosowaniach komercyjnych.

Słowa kluczowe

Katalizator, synteza chemiczna, złożone związki chemiczne, katalizatory asymetryczne, enancjomery, katalizatory modułowe, micele, roztwór wodny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania