CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Znaleźć odpowiednie rozwiązania adaptacyjne

Zmiana klimatu może mieć poważne skutki dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa Europy. Naukowcy przyjrzeli się zatem różnym strategiom, które mogą pomóc Europie w przystosowaniu się do niepewnej przyszłości.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zmiana klimatu może zaburzać funkcjonowanie systemów ekologicznych, społecznych i gospodarczych, co dla niektórych regionów i sektorów oznaczać będzie poważne kłopoty. Prawodawcy, praktycy i inni interesariusze stają przed licznymi wyzwaniami związanymi z tworzeniem odpowiednich i zrównoważonych strategii adaptacyjnych. Należą do nich niepewność oraz niewystarczająca wiedza, a także konieczność udoskonalenia oceny i włączenie adaptacji do głównego nurtu polityki. W ramach projektu BASE (Bottom-up climate adaptation strategies towards a sustainable Europe), finansowanego ze środków UE, wsparto planowanie i realizację działań adaptacyjnych w całej Europie poprzez interdyscyplinarną ocenę kosztów, korzyści, skuteczności, wyzwań i szans związanych z adaptacją w sektorze obszarów miejskich, obszarów wiejskich, wody, rolnictwa i zdrowia. Ponadto efektem projektu BASE jest wsparcie dla strategii adaptacji do zmiany klimatu opracowanej przez Komisję Europejską. Do tego celu posłużyło pogłębienie wiedzy i zaoferowanie narzędzi pomagających w podejmowaniu decyzji dotyczących adaptacji na rzecz zrównoważonej Europy. Wyniki prac były także źródłem informacji dla CLIMATE-ADAPT, unijnej inicjatywy pomagającej użytkownikom w uzyskiwaniu dostępu i udostępnianiu danych dotyczących adaptacji. Przepływ wiedzy między procesami oddolnymi i odgórnymi nie zawsze jest wystarczająco sprawny. Z tego względu zespół postanowił utworzyć skuteczne kanały komunikacji między, na przykład, unijnymi decydentami a lokalnymi rolnikami. Partnerzy projektu badali też porównywalne studia przypadku dotyczące adaptacji do zmiany klimatu z całej Europy, aby zgromadzić wiedzę i informacje potrzebne na poziomie lokalnym. Przygotowano sześć scenariuszy klimatycznych i społeczno-ekonomicznych, odpowiednich dla porównywalnych studiów przypadków. Objęły one strefy przybrzeżne, rolnictwo i leśnictwo, zasoby wodne, osady ludzkie oraz infrastrukturę, bioróżnorodność, ekosystemy i zdrowie. Przeprowadzono krótko-, średnio i długoterminowe analizy ekonomiczne, oparte o weryfikację metod mogących uwzględniać niepewność (na przykład szlaki adaptacji). Ta długoterminowa perspektywa pozwoliła lokalnym interesariuszom na dokładniejsze poznanie zakresu procesów adaptacyjnych oraz na skorzystanie ze skutecznych narzędzi wprowadzających niepewność do bieżącego procesu planowania. Dzięki projektowi BASE informacje na temat adaptacji są bardziej merytoryczne, zrozumiałe i łatwiej dostępne. Pełniejsza wiedza na temat długoterminowych implikacji procesu adaptacji przyczynia się do szerszego uznania potrzeby przystosowywania się oraz uwzględniania metod adaptacji w studiach przypadków. Efektem jest lepsze wykorzystanie badań nad adaptacją w procesie decyzyjnym w kontekście zmiany klimatu.

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, strategie adaptacji, BASE, zrównoważona Europa, CLIMATE-ADAPT

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania