Skip to main content
European Commission logo print header

North Atlantic Climate: Predictability of the climate in the North Atlantic/European sector related to North Atlantic/Arctic sea surface temperature and sea ice variability and change

Article Category

Article available in the following languages:

Ślady zmiany klimatu na Oceanie Atlantyckim

Rozkład lodu morskiego i temperatura powierzchni oceanu (SST) na Oceanie Atlantyckim oddziałują na pogodę i klimat Europy, decydując o wzorcach opadów i wiatru, a także zmianach temperatury. Znajomość tych czynników oraz sposobu, w jaki będą się zmieniać w nadchodzących latach, jest decydująca dla społeczeństwa i gospodarki, które wymagają dokładnych danych do planowania i podejmowania decyzji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Ze względu na ich znaczenie dla klimatu Europy, SST i zmienności lodu morskiego Oceanu Atlantyckiego i Arktyki zbadano w ramach finansowanego przez UE projektu NACLIM. Badacze przeanalizują prowadzone obecnie eksperymenty predykcyjne i ocenią jakość prognoz dotyczących SST i rozkładu lodu morskiego, a także powiązany z nimi klimat. Partnerzy projektu przeprowadzą także długofalowe obserwacje odpowiednich parametrów oceanicznych w celu określenia dokładności wyników prognoz na bazie modelu. Zidentyfikują obserwacje kluczowe dla jakości prognoz i usprawnią bieżący system obserwacji. Dodatkowo dokonają pomiaru wpływu zmiany klimatu Oceanu Atlantyckiego i Europy na ekosystemy oceaniczne i społeczeństwa miejskie. Badacze odkryli, że obniżająca się siła cyrkulacyjnych prądów oceanicznych w subpolarnym ruchu wirowym w późnych latach 90. XX w. mogła zostać przewidziana na podstawie stanu oceanu. Odkryto także, że obniżenie skupienia lodu morskiego jesienią w regionie między Morzem Barentsa a Morzem Karskim może służyć za prognozę mroźnej zimy w północno-zachodniej Europie. Konsorcjum ustaliło także, że do połowy XXI w. w Arktyce nie będzie lodu jesienią. Spowoduje to odczuwalne ocieplenie (nawet o 10 stopni Celsjusza) atmosfery i dużych obszarów kontynentów na dużych szerokościach geograficznych jesienią i wczesną zimą. Badania ekosystemowe ujawniły silne powiązanie między rozmieszczeniem tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim a temperaturą wody. Ponieważ temperatura wody w subpolarnym Atlantyku wydaje się przewidywalna, rozmieszczenie tego cennego (jednak zagrożonego) gatunku może również być przewidywalne. Konsorcjum przyjrzało się modelom predykcyjnym zmiany klimatu, chcąc poznać ich wpływ na środowisko miejskie. Uzyskane w ten sposób bardzo dokładne prognozy zestawiono z danymi społeczno-gospodarczymi dla trzech miast europejskich w celu stworzenia map ryzyka występowania ocieplenia. Wykazano, że w obszarach miejskich następuje 2-3-krotnie więcej dni, w których doświadczamy "fal ciepła" w porównaniu do obszarów wiejskich. Było to ważne odkrycie, ponieważ plany działania większości państw w zakresie zdrowia w kontekście upałów sporządzane są na podstawie prognoz temperatury w obszarach wiejskich.

Słowa kluczowe

Klimat, rozkład lodu morskiego, temperatura powierzchni oceanu, zmienność lodu morskiego, podnoszenie się poziomu morza, Ocean Atlantycki, Arktyka, wpływ na ekosystemy oceaniczne i społeczeństwa miejskie, ocieplanie się obszarów miejskich

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania