European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Europe for the Hearts and Minds: The Role of the News Media and Emotions in Creating European Citizens

Article Category

Article available in the following languages:

Akcentowanie pozytywnych wiadomości w mediach

Przeprowadzono doświadczenia dotyczące wpływu emocjonalnie nacechowanych wiadomości na zmianę poglądów politycznych i zachowań obywateli. Wskazują one, że pozytywne bodźce emocjonalne w serwisach informacyjnych powodują lepsze reakcje emocjonalne i mają pozytywny wpływ na zachowania polityczne obywateli.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wiadomo, że media informacyjne wpływają na emocje i zachowania ludzi. Bodźce emocjonalne obecne w informacjach tekstowych mogą działać jako katalizator i zwiększać skuteczność przekazu. Ma to szczególne znaczenie dla wiadomości w czasach kryzysu gospodarczego w UE. Pomimo to badania dotyczące wpływu emocji na ludzi i ich zachowanie są nieliczne. Do niedawna brak było badań nad rolą emocji w mediach informacyjnych obejmujących różne kraje i kwestie polityczne. W finansowanym przez UE projekcie EMOCITI wykorzystano badania ankietowe, aby sprawdzić, czy i w jaki sposób wiadomości medialne wywołujące emocje wpływają na poglądy polityczne i zachowania obywateli. Badania miały różne zakresy w zależności od kraju. W Zjednoczonym Królestwie badano szereg różnych emocji pozytywnych i negatywnych dotyczących artykułów na temat osób starszych. W ramach porównania podobny eksperyment przeprowadzono w USA. Badano w nim emocje o orientacji czasowej, na przykład artykuły opisujące ulgę i gniew lub też nadzieję i lęk w kontekście opieki nad osobami starszymi oraz kontroli posiadania broni. Ich wyniki wskazują, że emocje pozytywne mogą wzmacniać przekaz wiadomości skuteczniej, niż oczekiwano. Po przeczytaniu artykułu u badanych występowały reakcje emocjonalne, które prowadziły do zmiany opinii i zachowań. Przebadano szereg różnych emocji oraz wykorzystano różne zmienne moderacyjne. Zgromadzone dane mogą przydać się w opracowaniu typologii bodźców emocjonalnych. Wyniki badań pomogą też w opracowaniu metod pomiaru emocji i cech emocjonalnych w tego rodzaju eksperymentach. Prace prowadzone w ramach projektu EMOCITI przyczynią się do pełniejszego wykorzystania emocji w dziedzinie komunikacji politycznej. Mogą też przydać się przy tworzeniu kampanii politycznych w UE i innych regionach świata.

Słowa kluczowe

Media informacyjne, poglądy polityczne, bodźce emocjonalne, zachowania polityczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania