Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Decisions and Behaviors for Cognitive Automobiles Research

Article Category

Article available in the following languages:

Oprogramowanie do pojazdów bez kierowcy

Zespół naukowców finansowanych przez UE opracował oprogramowanie do kontrolowania i koordynacji pojazdów autonomicznych. Moduły umożliwiają grupom pojazdów komunikowanie się ze stacją centralną, co ułatwia pojazdom bezkolizyjne uczestniczenie w ruchu drogowym oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Pojazdy bez kierowcy, określane również mianem pojazdów autonomicznych, zostały zaproponowane jako rozwiązanie problemów z zatorami drogowymi oraz bezpieczeństwem. W takich pojazdach potrzebne jest przede wszystkim oprogramowanie do kontroli oraz systemy podejmowania decyzji. Celem finansowanego przez UE projektu "Decisions and behaviors for cognitive automobiles research" (DBCAR) było opracowanie systemu, który umożliwiałby koordynowanie trajektorii w grupach złożonych z kilku pojazdów. Taka koordynacja ma na celu zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami oraz usprawnienie przepływu pojazdów w ruchu drogowym. Projekt był realizowany od maja 2012 r. do maja 2014 r. Członkowie zespołu rozpoczęli od sporządzenia obszernego przeglądu literatury dotyczącej koordynacji trajektorii pojazdów. Na tej podstawie badacze wybrali rozwiązanie, w którym autonomiczne pojazdy są koordynowane przy użyciu agenta centralnego. W związku z tym opracowali oprogramowanie do koordynacji na potrzeby agenta centralnego oraz dwa moduły programowe umożliwiające komunikację z oprogramowaniem do kontroli używanym w każdym z pojazdów. Jeden z modułów służy do gromadzenia informacji z bazy danych pojazdu i przekazywania ich do agenta centralnego, a drugi do odbierania przetworzonych trajektorii od agenta centralnego i zastępowania nimi normalnych wyników kontrolera pojazdu. Dzięki wykorzystaniu informacji uzyskiwanych od wszystkich pojazdów autonomicznych na danym obszarze, uczestnicy projektu DBCAR opracowywali wspólne trajektorie dla każdego z pojazdów, które były następnie wysyłane do pojazdów. Testy przeprowadzano początkowo przy użyciu dwóch współpracujących pojazdów, a następnie zmodyfikowano system tak, by umożliwić obsługę dowolnej ich liczby. Na podstawie badań ustalono, że przeanalizowanie wszystkich możliwych kombinacji nie jest możliwe, w związku z czym należy zastosować alternatywne metody optymalnego wyszukiwania. Testy wykazały, że odpowiednia jest metoda optymalizacji roju cząstek, która może być dość łatwo dopracowana w celu kontrolowania dużej liczby pojazdów. Uczestnicy projektu DBCAR opracowali metody równoczesnego kontrolowania grup pojazdów na skrzyżowaniach oraz w pobliżu innych przeszkód, zwiększając bezpieczeństwo poprzez zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości. W szerszym ujęciu efektem projektu były metody umożliwiające oszczędzanie paliwa oraz skracanie czasu podróży.

Słowa kluczowe

Pojazdy autonomiczne, oprogramowanie do kontroli, pojazdy kognitywne, badania nad samochodami, koordynacja trajektorii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania