Skip to main content

Achieve QUieter Oceans by shipping noise footprint reduction

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe rozwiązania do oceny i ograniczenia hałasu generowanego przez statki

Ostatnie badania podkreślają konieczność ograniczenia podwodnego zanieczyszczenia hałasem, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na życie morskie. Ograniczenia hałasu podwodnego dotyczyła wdrożona w 2008 roku przez UE dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej. Hałas ze statków powoduje znaczny wzrost hałasu podwodnego i jego dotyczy inicjatywa UE o nazwie "Aquo".

Technologie przemysłowe

Finansowany przez UE projekt AQUO (Achieve quieter oceans by shipping noise footprint reduction) ma na celu rozwiązanie problemu podwodnego hałasu. Ogólnym celem było stworzenie wytycznych dla polityków, stoczni oraz właścicieli statków mających na celu ograniczenie wpływu hałasu ze statków na środowisko. Partnerzy projektu opracowali i zweryfikowali narzędzie do oceny emisji hałasu podwodnego obejmujące kryteria uwzględniające florę i faunę morską. W przyszłości narządzie będzie wspierać monitorowanie w czasie rzeczywistym zagrożeń dla życia morskiego ze strony hałasu generowanego przez ruch statków. Korzystając z różnych modeli i metod, zespół pracujący nad projektem AQUO poszerzył zakres wiedzy o podwodnym hałasie generowanym przez statki w szerokim zakresie częstotliwości i różnych rodzajach działania. Analiza hałasu turbiny obejmowała kawitację, która istotnie wpływa na hałas generowany przez statki. Poprzez przeprowadzenie dedykowanych eksperymentów bioakustycznych zespół uzyskał również wiedzę na temat wrażliwości różnych gatunków morskich na hałas statków. Jeden z wyników badań wskazuje, że kryterium opisu hałasu podwodnego w ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej mające zastosowanie dla niektórych gatunków należy skorygować, uwzględniając wyższe częstotliwości. Badacze opracowali również zestaw wytycznych mających na celu ochronę życia morskiego przed hałasem ze statków. Sprawdzono różne rozwiązania i środki zaradcze mające na celu ograniczenie hałasu podwodnego, wpływu na życie morskie oraz zużycia paliwa. Te wytyczne przyczyniają się również do wdrożenia zaleceń opisanych w dyrektywie ramowej. W ramach projektu AQUO przeanalizowano problem poziomów hałasu w środowisku morskim. Przyczyni się to do ograniczenia ogólnego negatywnego wpływu na życie morskie.

Słowa kluczowe

AQUO, hałas generowany przez statki, emisja hałasu podwodnego, szumy podwodne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania