Skip to main content

A consumer oriented prototype – forming the nucleus of a novel Ecological Accounting System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Opłacalny system rozliczania wykorzystania zasobów naturalnych

Sfinansowany przez UE system MYECOCOST oblicza koszt ekologiczny produktów lub usług przedsiębiorstwa, umożliwiając producentom i konsumentom podejmowanie decyzji uwzględniających wpływ na środowisko.

Zmiana klimatu i środowisko

Konieczność dążenia do bardziej zrównoważonego rozwoju, w tym ograniczania zużycia surowców i emisji związków węgla podczas wytwarzania i konsumowania produktów, jest powszechnie znana i akceptowana. Na drodze do tak potrzebnej zrównoważonej gospodarki stoją jednak dwie poważne bariery: złożoność globalnych systemów produkcji i ograniczona dostępność danych na temat cyklu życia. Dążąc do rozwiązania tego problemu, partnerzy projektu MYECOCOST opracowali metodę rozliczeń ekologicznych uwzględniającą wpływ na środowisko w odniesieniu do produktów, usług, technologii, przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw i konsumpcji indywidualnej. Wykorzystanie danych cyklu życia dostarczanych w czasie rzeczywistym do wysoce zautomatyzowanego narzędzia umożliwia stworzenie globalnej sieci współdziałających węzłów rozliczania zasobów. Zastosowanie sieci węzłów pozwala zaradzić wielu niedociągnięciom dotychczasowych metod mierzenia konsumpcji zasobów i jej wpływu na środowisko. "Przedsiębiorstwa dołączające do sieci MYECOCOST mogą używać naszego narzędzia do obliczania ilości zasobów wchodzących i wychodzących oraz generowanych emisji, a tym samym do ustalania kosztu ekologicznego oferowanych produktów i usług" — wyjaśnia koordynatorka projektu Nuria Riera. "Zbieranie takich kosztów ekologicznych wzdłuż określonych łańcuchów dostaw, od produkcji pierwotnej do miejsca sprzedaży, pozwala w opłacalny sposób uzyskiwać wiarygodne i porównywalne dane dotyczące konkretnych produktów, co z kolei wspomaga podejmowanie trafniejszych decyzji uwzględniających wpływ na środowisko". Optymalizacja przyzwyczajeń konsumpcyjnych Jak mówi Nuria Riera, motywacją do podjęcia projektu był fakt, że aktualnie dostępne dane na temat systemów produkcji i konsumpcji zwykle zaniedbują wpływ na środowisko, a w dodatku są trudno dostępne. "Choć żyjemy w świecie cyfrowym, widać istotną lukę w metodach wykorzystywania danych osobowych" — wyjaśnia. "Rejestrowane są wprawdzie ogromne ilości danych na temat systemów produktów i usług, jednak nie informują one konsumentów o ich własnych zachowaniach ani o konsekwencjach ekologicznych podejmowanych przez nich decyzji". Zamiast przydatnych danych konsumenckich mamy prawdziwy zalew etykiet produktowych. W samej Europie można spotkać ponad 400 etykiet ekologicznych, które w teorii mają informować konsumentów o walorach ekologicznych i społecznych danego produktu. Trudno więc się dziwić, że wprowadza to niemałe zamieszanie — według niedawnego raportu Eurobarometru ponad połowa ankietowanych konsumentów ma trudności z określeniem, które produkty są przyjazne dla środowiska. Uwzględniając bieżącą sytuację, za cel projektu MYECOCOST przyjęto opracowanie opłacalnego systemu rozliczania surowców naturalnych. "Technologie cyfrowe umożliwiły budowanie globalnej sieci współdziałających węzłów rozliczania zasobów, które gromadzą odpowiednie dane ekologiczne na poszczególnych etapach łańcucha produkcji lub świadczenia usług. To właśnie jest podstawowym zadaniem rozwiązania MYECOCOST" — mówi Riera. Zebrane dane mogą być przekazywane od jednego dostawcy do następnego i docelowo trafiać do konsumenta w postaci informacji na fakturze lub metce towaru. Dzięki możliwości agregacji danych wzdłuż całego łańcucha dostaw aż do miejsca sprzedaży konsument może otrzymywać szczegółowe informacje nie tylko o całej grupie produktów lub marce, lecz wręcz o konkretnych egzemplarzach produktu. Dostępność takich informacji pozwala konsumentom optymalizować wpływ nawyków konsumpcyjnych na środowisko. Nowa era świadomości ekologicznej Nuria Riera nie ma wątpliwości, że powszechna dostępność informacji o kosztach ekologicznych spowodowałaby dogłębną zmianę opinii społecznych na temat różnego rodzaju produktów i usług. "Możemy teraz śledzić swoje zakupy i ich wpływ na środowisko z biegiem czasu, sprawdzać zgodność swojego stylu życia z określonymi limitami ekologicznymi i uczyć się ograniczania naszego wpływu na środowisko na poziomie osoby czy też przedsiębiorstwa" — podsumowuje. "Z tego względu przewidujemy nadejście nowej ery świadomości ekologicznej w codziennym życiu, w której rozwiązanie MYECOCOST będzie zapewniać infrastrukturę pozwalającą wspomagać decyzje projektantów, producentów i konsumentów związane z przechodzeniem na bardziej ekologiczny styl życia i przyjazną dla środowiska gospodarkę o obiegu zamkniętym".

Słowa kluczowe

MYECOCOST, koszt ekologiczny, cyfryzacja, decyzje konsumenckie, etykiety ekologiczne, dane cyklu życia aktualizowane w czasie rzeczywistym, zrównoważona produkcja i konsumpcja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania