Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Usprawnione planowanie i reagowanie na wypadek incydentów jądrowych i radiologicznych

Po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 r. zidentyfikowano luki w gotowości na incydenty jądrowe i radiologiczne oraz w reakcjach UE na wynikły kryzys. Badacze korzystający z dofinansowania UE zajęli się wypełnieniem tych luk poprzez opracowanie skutecznych procedur, metod i narzędzi do zarządzania kryzysowego.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

W ramach projektu PREPARE (Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe) zajęto się usprawnianiem planowania i reagowania na wypadek incydentów jądrowych i radiologicznych, wykorzystując wcześniejsze osiągnięcia projektu NERIS-TP. Partnerzy zajęli się przeglądem istniejących procedur planowania i reagowania na wypadek sytuacji wyjątkowej, analizując problematykę długotrwałego uwalniania promieniowania oraz kwestie bezpieczeństwa żywności i monitorowania sytuacji w skali międzynarodowej. Opracowano brakujące funkcje systemów wspomagania decyzji, w tym ulepszone modele szacowania źródła i rozchodzenia się emisji oraz uwzględnianie hydrologicznych dróg przenoszenia w odniesieniu do akwenów europejskich. Współpraca europejskich podmiotów przemysłowych, badawczych i rządowych w ramach projektu PREPARE pozwoliła opracować platformę analityczną do badania naukowych i operacyjnych metod lepszego gromadzenia i wymiany danych oraz oceny katastrof. Platforma stanowi cenną pulę wiedzy dla władz i specjalistów niezwiązanych z instytutami badawczymi. W portalu dostępna jest funkcja pytania do eksperta umożliwiająca dwustronną wymianę informacji ze społeczeństwem. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie informacji dostosowanych do faktycznych potrzeb opinii publicznej i pytań zadawanych przez media. Badacze zajęli się również analizą mediów tradycyjnych i społecznościowych, aby uprawnić publiczne komunikowanie istotnych, dokładnych i wiarygodnych informacji. W ramach projektu PREPARE przygotowano ogólne zalecenia dotyczące planowania komunikacji z mediami w kontekście szerszego planu zarządzania kryzysowego. Skonsultowano się z producentami, konsumentami i innymi zainteresowanymi stronami z sektora przetwórstwa i sprzedaży detalicznej w celu usprawnienia ogólnego zarządzania towarami skażonymi w wyniku katastrof. Podczas dyskusji panelowych z udziałem zainteresowanych stron dokonano przeglądu istniejących wytycznych i zidentyfikowano możliwości ulepszenia. Wyniki takich spotkań celowych powinny przyczynić się do tworzenia lepszych planów gotowości krajów europejskich na incydenty na poziomie krajowym i lokalnym. Z innych prac projektu należy wskazać szkolenia, ćwiczenia i upowszechnianie wyników. Zorganizowano szereg warsztatów, w tym przeprowadzony w styczniu 2016 r. w Bratysławie warsztat końcowy poświęcony innowacyjnym narzędziom integracyjnym i platformom. W warsztacie wzięło udział łącznie 112 uczestników z 24 krajów. Prace projektowe umożliwiły opracowanie narzędzi i metodologii dla organizacji krajowych, gotowych do zastosowania w systemach wspomagania decyzji, takich jako ARGOS i RODOS. Projekt PREPARE wniósł tym samym istotny wkład w ujednolicenie planowania i reagowania na wypadek sytuacji awaryjnych w Europie.

Słowa kluczowe

Plan gotowości i działania na wypadek sytuacji wyjątkowej, jądrowe, radiologiczne, zarządzanie kryzysowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania