Skip to main content

Mapping Spatial Interaction Networks in Honeybee Colonies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ruchy pszczół kontrolują rozmnażanie

Naukowcy śledzili tysiące pszczół w ulu, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki owady te komunikują się i przenoszą patogeny.

Zmiana klimatu i środowisko

Pszczołom na całym świecie zagraża zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej, którego przyczyną jest szereg różnych patogenów, stosowanie środków owadobójczych oraz inne, nieznane czynniki. Zrozumienie sposobu interakcji między pszczołami w ulu może pomóc naukowcom w poznaniu ich komunikacji i przenoszenia chorób. Finansowany ze środków UE projekt BEESPATNET (Mapping spatial interaction networks in honeybee colonies) miał na celu prześledzenie ruchów poszczególnych pszczół w ulu, ze szczególnym uwzględnieniem ruchów królowej. W projekcie BEESPATNET zmodyfikowano i zaadaptowano system znakowania stosowany do śledzenia mrówek. Elektroniczny znacznik umieszczany jest na 1000 nowo narodzonych pszczołach oraz królowej, a następnie owady śledzone są przez 31 dni. Jest to średnia długość życia robotnicy. W projekcie rejestrowano codzienne ruchu każdej z pszczół, a także interakcje między nimi. Na podstawie tych danych wyznaczono indywidualne trajektorie oraz sieci kontaktów, których węzły oznaczały spotkanie dwóch pszczół. Ustalono, że ruchy królowej (na ograniczonym obszarze gniazda) maksymalizują rozprzestrzenianie substancji matecznej (QMP). Jest to feromon, który uniemożliwia robotnicom składanie jaj i wychowanie nowej królowej. Naukowcy badali także, w jaki sposób ruch robotnic rozprzestrzenia QMP w ulu. Wiedza ta pomoże przemysłowi pszczelarskiemu lepiej kontrolować moment narodzin nowych królowych i tworzenia się nowych kolonii.

Słowa kluczowe

Pszczoły miodne, przenoszenie chorób, sieci interakcji przestrzennej, kolonie pszczół, substancja mateczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania