Skip to main content

Food security, Agriculture, Climate Change ERA-NET plus

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przygotowanie rolnictwa do zmiany klimatu

Uczestnicy unijnej inicjatywy badają, w jaki sposób europejskie rolnictwo może przystosować się do skutków środowiskowych zmiany klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt FACCE ERA NET PLUS (Food security, agriculture, climate change ERA-NET plus) poświęcony jest adaptacji europejskiego rolnictwa do zmiany klimatu. W tym celu organizowane jest, realizowane i finansowane wspólne zaproszenie do składania wniosków o udział w międzynarodowych badaniach poświęconych adaptacji do zmian klimatycznych. Adaptacja do zmiany klimatu jest głównym tematem inicjatywy w zakresie wspólnego programowania dotyczącej rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i zmiany klimatu (FACCE-JPI). Inicjatywa przyczyni się także do realizacji strategicznego planu działań FACCE-JPI oraz do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). To działanie FACCE ERA NET PLUS zjednoczy 23 krajowe programy badawcze w ramach wspólnego zaproszenia do składania wniosków, posiadającego ujednolicone cele i założenia obejmujące wszystkie strefy klimatyczne w UE. Sfinansowanych zostanie od 8 do 12 międzynarodowych projektów w dziedzinie rolnictwa inteligentnego i adaptacji do zmiany klimatu. Inicjatywa pomoże zwiększyć efektywność finansowania badań, wyeliminować luki, ograniczyć powielanie tych samych prac oraz rozwijać wysokiej jakości, innowacyjne badania w Europie. Dzięki międzynarodowym projektom badawczym inicjatywa FACCE ERA NET PLUS da unijnym rolnikom i hodowcom narzędzia pozwalające usprawnić aktualnie stosowane praktyki. Wspomoże też realizację wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz budowę zrównoważonej produkcji, utrzymując jednocześnie udział w rynku oraz zadowolenie konsumentów na niezmienionym poziomie. Omawiany projekt podkreśla cztery obszary o szczególnym znaczeniu dla rozwoju badań dotyczących genetyki i hodowli zwierząt i roślin pod kątem zwiększenia ich odporności na zmianę klimatu. Obszary te to: szkodniki i choroby zwierząt i roślin związane z klimatem i stanowiące poważne zagrożenie, adaptacyjne zarządzanie zasobami wody i gleb oraz możliwości adaptacji systemów rolniczych.

Słowa kluczowe

Rolnictwo, zmiana klimatu, skutki środowiskowe, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnicy, wspólna polityka rolna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania