Skip to main content
European Commission logo print header

Novel high performance, waterbased “high solids”and bio-based industrial wood coating

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsze farby i lakiery dzięki wodorostom

Naukowcy korzystający z dofinansowania ze środków unijnych opracowali nietoksyczne farby z wodorostów, będące alternatywą dla toksycznych farb na bazie rozpuszczalników.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Powłoki w postaci lakierów i farb mają kluczowe znaczenie w przemyśle meblarskim i wyrobów drewnianych. Oprócz trwałości i odporności powłoka definiuje też jakość i estetykę całego produktu. Obecnie większość powłok powstaje na bazie rozpuszczalników, a nie na bazie wody, gdyż ta pierwsza grupa charakteryzuje się większą trwałością. Powłoki rozpuszczalnikowe wiążą się jednak z emisją lotnych związków organicznych (VOC), które w myśl przepisów unijnych są wycofywane z rynku. Finansowany ze środków UE projekt NEXT1KOAT (Novel high performance, water-based "high solids" and bio-based industrial wood coating) miał na celu opracowanie przyjaznych dla środowiska powłok na bazie wody. Alternatywne powłoki zostały oparte na wodorostach, które nie są uprawiane na lądzie, dzięki czemu uniknięto zwiększonego obciążenia związanego z użyciem gruntów. Partnerzy projektu zbadali reakcje i procesy chemiczne dotyczące związków obecnych w wodorostach i przetestowano ich zgodność z innymi związkami. Konsorcjum opracowało również procesy produkcji szeregu ważnych związków powłokowych ze składników budulcowych wodorostów. Naukowcy zbadali również metody aplikacji, suszenia i utwardzania przy użyciu tych związków. Powłoki NEXT1KOAT mają takie właściwości, jak mniejsza zawartość wody, krótszy czas schnięcia i mniejsze podnoszenie się włókien drewna. Uzyskano też lepsze zwilżanie drewna bez konieczności stosowania surfaktantów, mniejsze spienianie, większą twardość i lepszy połysk. Dzięki nowym powłokom europejscy producenci wyrobów drewnianych i mebli będą mogli skuteczniej konkurować na rynkach światowych. Omawiany projekt przyczyni się do poprawy jakości życia Europejczyków dzięki redukcji zanieczyszczenia i niebezpiecznych VOC pochodzących od farb i lakierów. Ponadto pracownicy i malarze nie będą już wystawieni na działanie toksycznych związków towarzyszących tym powłokom.

Słowa kluczowe

Farby, wodorosty, lakiery, lotne związki organiczne, NEXT1KOAT

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania