Skip to main content

Networking of materials laboratories and innovation actors in various industrial sectors for product or process innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Redukcja czasu wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek

Między kreatywnym projektowaniem produktów, spełniającym potrzeby rynkowe, a rozwojem używanych w nich nowych materiałów, istnieją dysproporcje. Inicjatywa UE pomogła w wypełnieniu tej luki.

Technologie przemysłowe

W celu zniesienia dysproporcji zespół finansowanego przez UE projektu INNOMATNET (Networking of materials laboratories and innovation actors in various industrial sectors for product or process innovation) działał w kierunku zgromadzenia szerokiej gamy interesariuszy oraz wprowadzenia narzędzi wsparcia, tworzenia sieci i prowadzenia szkoleń. Ogólnie rzecz biorąc, celem było nawiązanie współpracy między badaczami zajmującymi się materiałami a branżami kreatywnymi i umożliwienie tym uczestnikom łańcucha innowacji komercjalizacji nowych produktów oraz procesów. Prace rozpoczęły się od identyfikacji kluczowych interesariuszy w dziedzinie badać materiałowych i projektowych w Europie. Kwestionariusz umożliwił stworzenie mapy ich potrzeb dzięki zgromadzeniu opinii na temat czynników stymulujących innowacje i barier dla nich oraz narzędzi używanych w celu ułatwiania innowacji. Owocem kwestionariusza były również propozycje badaczy zajmujących się materiałami i przedsiębiorców przemysłowych w zakresie najlepszych praktyk przyspieszających projektowanie i komercjalizację innowacyjnych produktów oraz usług najpełniej wykorzystujących nowe materiały. Wynikiem była identyfikacja pięciu analiz przypadków, odnoszących się do integracji technologii materiałowych i projektów usprawniających innowacyjność. W krajach UE zorganizowano serię 10 jednodniowych warsztatów poświęconych tworzeniu sieci i szkoleniom, które przyciągnęły ponad 500 kluczowych interesariuszy. Dwie dwudniowe szkoły letnie były adresowane do studentów, młodych badaczy oraz inżynierów. W celu ułatwienia tworzenia sieci stworzono przeszukiwalną bazę danych, zawierającą 335 interesariuszy — respondentów i uczestników inicjatyw w ramach projektu, takich jak warsztaty i szkoły letnie. Strona internetowa projektu służyła jako medium rozpowszechniające informacje o wszystkich działaniach podejmowanych w ramach projektu i platforma tworzenia sieci europejskich badaczy zajmujących się materiałami, przedsiębiorców przemysłowych i innych odpowiednich aktorów. Ponadto w celu podkreślenia wagi współpracy między badaczami zajmującymi się materiałami a branżami kreatywnymi zorganizowano konkurs dla młodych badaczy i praktyków. Na koniec opracowano zieloną księgę, zawierającą rekomendacje dotyczące wsparcia współpracy między badaczami zajmującymi się materiałami a branżami kreatywnymi. Dzięki projektowi INNOMATNET wprowadzanie technologii materiałowych na rynek może przebiegać szybciej i bardziej efektywnie. Pomaga on również w realizacji wizji UE dotyczącej innowacyjnego społeczeństwa.

Słowa kluczowe

Innowacyjne produkty, nowe materiały, twórcy innowacji, innowacje dotyczące procesów, komercjalizacja, branże kreatywne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania