Skip to main content

Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises

Article Category

Article available in the folowing languages:

Znaczenie chińskiej innowacyjności dla UE

Zespół badaczy europejskich stworzył sieć wymiany wiedzy z chińskimi instytutami badawczymi. Zajęto się analizą chińskiego podejścia do innowacji i konkurencyjności, włącznie z aspektami psychologicznymi, i określono jego implikacje dla Europy.

Technologie przemysłowe

Chińskie firmy zdominowały światowy przemysł wytwórczy. Współpraca z nimi stanowi dla przedsiębiorstw europejskich doskonałą okazję do nauki. W ramach finansowanego przez UE projektu E.N.T.I.C.E. (Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises) stworzono odpowiedni program wymian interdyscyplinarnych. Badacze przyjrzeli się głównym źródłom innowacyjności i konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw, dążąc do oceny potencjalnego wpływu na strategie innowacji w UE. Poza kwestiami z zakresu zarządzania i inżynierii analizowano też zachowania w ramach organizacji, psychologię kognitywną i czynniki behawioralne związane z neurologicznymi podstawami kreatywności. Na podstawie intensywnej wymiany wiedzy oraz bezpośrednich obserwacji badacze wypracowali szersze spojrzenie na tematykę chińskiej własności intelektualnej, wykraczające poza same kwestie ochrony prawnej. Odkryto też potencjalne luki w przetwarzaniu wiedzy w chińskich przedsiębiorstwach, które mogą tłumaczyć przeszły, obecny, a być może i przyszły kształt chińskich modeli innowacji. W ramach projektu E.N.T.I.C.E. opracowano też odpowiedni system organizacji pracy mający wspomagać innowację. Drugi obszar badań dotyczył stworzenia zalążka europejsko-chińskiej sieci innowacji i technologii. Celem tych działań było stymulowanie długoterminowych inicjatyw innowacyjnych poprzez wymiany i współpracę badaczy. Na tej podstawie nawiązano rozszerzone kontakty partnerów jako podstawę dla przyszłych sieci mobilności badaczy. Opracowane w projekcie E.N.T.I.C.E. rozszerzenia metod zarządzania innowacjami technologicznymi pozwalają uzyskać nowe spojrzenie na kwestię własności intelektualnej w Chinach oraz wybrane aspekty kognitywne funkcjonowania organizacji. Dodatkową korzyścią dla badaczy i decydentów politycznych z UE było lepsze poznanie chińskich realiów i środowisk badawczych.

Słowa kluczowe

Innowacja, konkurencyjność, E.N.T.I.C.E., chińskie firmy, własność intelektualna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania