Skip to main content

Cognition and Brains of Ecological Invaders

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ptaki miejskie mądrzejsze od ich kuzynów z terenów wiejskich

Zbadano zachowanie i mózgi inwazyjnych gatunków ptaków w środowiskach wiejskich i miejskich. Badania różnych gatunków ptaków na całym świecie dostarczyły unijnym naukowcom danych pozwalających na określenie, czy zwiększona elastyczność behawioralna i powiększony rozmiar mózgu predysponują zwierzęta do przetrwania na coraz bardziej zurbanizowanej planecie.

Zmiana klimatu i środowisko

Zespół finansowanego ze środków UE projektu COBRA (Cognition and brains of ecological invaders) badał grupę gatunków ptaków jako system modelowy w celu zrozumienia roli elastyczności behawioralnej w przystosowaniu się do środowiska miejskiego. Naukowcy zbadali również stopień, w jakim elastyczność behawioralna jest związana ze zmianami w anatomii mózgu. Obiektem badań były majny brunatne, europejskie kruki oraz małe ptaki śpiewające, takie jak wróbel zwyczajny czy bogatka zwyczajna. Badano zdolność ptaków w środowiskach wiejskich i miejskich do wykonywania zadań polegających na rozwiązaniu prostego problemu, takiego jak wyjęcie korka blokującego dostęp do pokarmu w znanym ptakom karmniku. Naukowcy badali kilka gatunków w wielu lokalizacjach geograficznych, wykorzystywali różne mierniki elastyczności behawioralnej i opisywali powiązane z nią zmiany w mózgu, dzięki czemu byli w stanie poprzeć hipotezę, że w coraz bardziej zurbanizowanym środowisku zwiększa się elastyczność behawioralna. Odkryto, że ptaki miejskie są z reguły bardziej skłonne do dokonywania odkryć i podejmowania ryzyka niż ptaki z terenów wiejskich. W obu grupach ptaków nie zaobserwowano jednak żadnych różnic w zakresie innowacyjności, zachowań społecznych czy reakcji na pojawienie się drapieżników. Wyniki badań pokazały zatem, które czynniki wyróżniają ptaki miejskie i dostarczyły wskazówek na temat różnic między gatunkami. Wyniki projektu COBRA znajdą zastosowanie w działaniach na rzecz ochrony wymierających gatunków, a także w kontrolowaniu gatunków inwazyjnych. Projekt podkreślił również znaczenie badań porównawczych prowadzonych w różnych lokalizacjach geograficznych przez blisko ze sobą współpracujących naukowców oraz ich grupy badawcze.

Słowa kluczowe

Gatunki inwazyjne, ptak, wiejski, miejski, elastyczność behawioralna, rozmiar mózgu, COBRA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania