Skip to main content

Monitoring Genetically Modified Organisms in Food and Feed by Innovative Biosensor Approaches

Article Category

Article available in the folowing languages:

Markery biologiczne w żywności i paszy

Zespół badaczy z UE opracował metodę określania obecności i ilości genetycznie zmodyfikowanych składników w żywności i paszy. Metoda polega na opracowaniu nowych genoczujników odczytujących genomy i wykrywających markery transgeniczne.

Zdrowie

Europejczycy obawiają się wpływu organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i w związku z tym ograniczają ich rozwój i wykorzystanie. Niemniej jednak zagraniczna produkcja jest coraz większa, co oznacza, że do Europy mogą zacząć docierać duże ilości importowanej żywności i paszy, która może potencjalnie obejść europejskie prawo. Konieczne jest zatem w Europie narzędzie do wykrywania GMO w żywności i paszy oraz mierzenia składników GMO, tak aby weryfikować ich zgodność z obowiązującym prawem. W ramach finansowanego ze środków UE projektu GMOSENSOR (Monitoring genetically modified organisms in food and feed by innovative biosensor approaches) opracowano taką metodę. Wynikiem podjętych prac było proste, szybkie i tanie rozwiązania uwzględniające genoczujniki odczytujące docelowy genom. W ramach projektu zbudowano czujniki, korzystając z trybu badawczego wymiany wiedzy. Grupa dokonała oceny dwóch formatów testów: bezpośredniego i wielowarstwowego. Wykrywanie transgenicznych markerów oparte było o zasady elektrochemiczne i spektroskopię powierzchniowego rezonansu plazmonowego. Osiągnięcie wymaganego poziomu dokładności wymagało zastosowania strategii amplifikacji obejmującej enzymy i nanocząsteczki złota. Badacze potwierdzili wyniki poprzez wykonanie porównania za pomocą tradycyjnych technik DNA. Metoda oceny opracowana w ramach projektu GMOSENSOR pozwoli Europie na skuteczniejsze egzekwowanie prawa. Uzyskana technologia umożliwi również określenie skali problemu importowanego GMO.

Słowa kluczowe

Żywność i pasza, genoczujniki, markery transgeniczne, GMO, GMOSENSOR, bioczujnik

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania