Skip to main content

The taste of volatiles: perception of odors through taste organs in Drosophila melanogaster

Article Category

Article available in the folowing languages:

Neurony zmysłu smaku wyczuwają zapach

Smak i zapach są mechanizmami czuciowymi, które mają zapewniać spożywanie tylko dobrego, bezpiecznego jedzenia. Finansowani przez UE naukowcy mogli lepiej poznać te mechanizmy dzięki badaniom na muszce Drosophila melanogaster.

Zdrowie

Do niedawna wierzono, że neurony zmysłu smaku wykrywają tylko molekuły o wyrazistym smaku, takie jak cukry, podczas gdy neurony węchowe mogą wykrywać tylko molekuły lotne. Zespół TASTEVOL (The taste of volatiles: perception of odors through taste organs in Drosophila melanogaster) udowodnił, że jest inaczej, prowadząc na owadach badania elektrofizjologiczne różnymi technikami. Naukowcy użyli układu dwóch elektrod zamiast powszechnie używanej metody "zbierania wierzchołkiem", w której elektroda zawiera jednocześnie element stymulujący i elektrolit. Jako że większość molekuł zapachowych nie rozpuszcza się w wodzie, oddzielenie elementu stymulującego od elektrody zbierającej odpowiedzi umożliwiło naukowcom rejestrowanie sygnałów zarówno z receptorów smaku jak i neuronów. Stymulowano wierzchołek receptora substancjami smakowymi i lotnymi substancjami zapachowymi, takimi jak kwas octowy, aceton, 1-oktanol, 1-okten-3-ol i propionian izoamylowy. Niektóre z neuronów zmysłu smaku okazały się wrażliwe na substancje lotne, co dowodzi wrażliwości tego rodzaju neuronów u owadów na niektóre substancje zapachowe. Odkrycia te uzupełniono wynikami eksperymentów behawioralnych, podczas których muszki z usuniętymi narządami węchowymi unikały kwasu octowego, zupełnie jak u typu dzikiego. Natomiast zmutowane muszki pozbawione receptorów smakowych nie unikały oparów kwasu octowego po usunięciu narządów węchowych. Interesującym odkryciem jest wpływ substancji odstraszających chemicznie na łaknienie muszek. Udowodniono, że substancje zapachowe, takie jak pary kwasu octowego, uniemożliwiają pozbawionym zmysłu powonienia muszkom wykrywanie smaku sacharozy w roztworze. Wyniki projektu mają wyraźne konsekwencje dla zrozumienia i przewidywania zachowania owadów w naturalnym środowisku, co może mieć zastosowanie w zwalczaniu szkodników. Ponadto wyniki te podważają bieżącą hipotezę dotyczącą rozbieżności kodowania informacji pochodzących ze zmysłu smaku i powonienia. Naukowcy będą też musieli przemodelować obecne teorie dotyczące ewolucji układów chemosensorycznych.

Słowa kluczowe

Smak, neuron, zapach, czuciowy, Drosophila, wyraźny smak, lotny, elektrofizjologia, kwas octowy, odstraszający chemicznie, zwalczanie szkodników

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania