Skip to main content

Novel Fish Pathogens of the Chlamydiae: Genomic, Proteomic and Metabolomic Investigations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Identyfikacja i sekwencjonowanie dwóch patogenów ryb

Badacze z UE wykonali sekwencjonowanie genomu dwóch bakterii powodujących choroby u ryb hodowlanych oraz wywołujących starty w przemyśle akwakultury.

Zmiana klimatu i środowisko

Akwakultura to rozwijająca się branża odgrywająca ważną rolę w zaspakajaniu potrzeb żywieniowych rosnącej globalnej populacji. Patogeny atakujące ryby hodowlane mają duży wpływ na realizację tego celu. Poprzez zidentyfikowanie i zbadanie różnych typów patogenów atakujących ryby hodowlane naukowcy ułatwiają przedstawicielom tego przemysłu zarządzać takim zagrożeniem oraz go eliminować. W ramach finansowanego przez UE projektu CHLAFISH (Novel fish pathogens of the Chlamydiae: Genomic, proteomic and metabolomic investigations) wykorzystano genomikę w celu zidentyfikowania bakterii u parzydełkowców Chlamydiae, która negatywnie wpływa na wysokiej jakości hodowlane gatunki ryb w Morzu Śródziemnomorskim. Naukowcy zidentyfikowali trzy gatunki bakterii powodujące cysty na skrzelach (epitheliocystis) dwóch cennych gatunków żyjących w akwakulturach: dorady i morszela. Przed przeprowadzeniem badania oba gatunki bakterii nie były znane naukowcom. Jednym z najbardziej wartościowych wniosków projektu było wykonanie roboczej sekwencji genomu dwóch nowych bakterii (Ca. ichthyocystis i Ca. Endozoicomonas cretensis). Naukowcy po raz pierwszy zidentyfikowali czynniki przyczynowe cysty skrzelowej. Wyniki tego projektu pogłębiły zrozumienie różnorodności patogenów atakujących ryby hodowane. W przyszłości pomoże to w leczeniu i kontrolowaniu tych patogenów w komercyjnych systemach akwakultury.

Słowa kluczowe

Patogeny ryby, bakterie, ryby hodowlane, akwakultura, CHLAFISH, Chlamydiae, cysty skrzelowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania