Skip to main content

The Star Formation and Enrichment Histories of Galaxies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe wiadomości o formowaniu się galaktyk i gwiazd

Zrozumienie formowania się i ewolucji galaktyk należy do największych wyzwań astronomii i od wielu lat jest celem licznych badań. Naukowcy z UE starali się rzucić nowe światło na to zagadnienie, badając populacje gwiazd w różnych galaktykach i wyodrębniając informacje o ich wieku i zawartych w nich pierwiastkach.

Przemysł kosmiczny

Duża część prowadzonych aktualnie badań nad ewolucją galaktyk opiera się na astronomicznym projekcie badawczych Calar Alto Legacy Integral Field Area (CALIFA), w ramach którego obserwowane są fragmenty około 600 galaktyk we wszechświecie. Dzięki połączeniu obrazowania i spektroskopii uzyskano cenne informacje na temat budowy galaktyk oraz ich właściwości fizycznych, takich jak kinematyka, masa, skład chemiczny i wiek. W analizie danych nie traktowano odległych galaktyk jako pojedynczych bytów czy gwiazd. Pytania dotyczące wieku starszych populacji gwiazd w każdej z galaktyk i proporcji tworzących je pierwiastków oraz historii składu chemicznego są zawsze aktualne i były głównym przedmiotem badań prowadzonych w ramach projektu SFEHG (The star formation and enrichment histories of galaxies), finansowanego ze środków UE. Zespół wykazał, że możliwe jest zdobycie cennych informacji o podpopulacjach gwiazd w odległych galaktykach przy pomocy spektroskopii zintegrowanego pola, używanej w badaniu CALIFA. Analizy porównawcze ujawniły, że masywne galaktyki powiększają się w zupełnie odmienny sposób niż Droga Mleczna. W naszej galaktyce olbrzymie obłoki molekularne są zasobem surowców, z których tworzą się gwiazdy. Jednakże, formowanie się gwiazd w masywnych galaktykach nie jest powiązane z wcześniej istniejącymi gwiazdami. Gwiazdy powstają w wyniku łączenia się mniejszych, osobnych galaktyk w galaktykę masywną. Dzięki rozwinięciu tych ustaleń oraz wykorzystaniu danych dotyczących potwierdzonego wieku i składu chemicznego niektórych masywnych galaktyk naukowcom udało się określić, w jakich skalach czasowych dochodzi do wybuchów supernowych po powstaniu nowej populacji gwiazd. W celu rozpowszechnienia informacji o wynikach badań przeprowadzono szereg różnych działań. Ponadto zespół opublikował mapy graficzne przedstawiające niektóre właściwości galaktyk poznane podczas obserwacji CALIFA.

Słowa kluczowe

Powstawanie gwiazd, galaktyki, CALIFA, SFEHG, spektroskopia zintegrowanego pola, masywne galaktyki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania