Skip to main content

Novel Amide Based Polymeric ionic Liquids: Potential Candidates for CO2 capture

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe sposoby na wychwytywanie dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla (CO2) jest głównym gazem cieplarnianym, który w znaczny sposób przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Naukowcy odkryli nowe materiały, które mogą być użyte w wychwytywaniu dwutlenku węgla.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Energia
Badania podstawowe

Z powodu rosnącego poziomu stężenia CO2 w atmosferze kryzys z powodu globalnego ocieplenia jest coraz bliżej i powinniśmy niezwłocznie mu przeciwdziałać. Istniejące komercyjne instalacje do wychwytywania CO2 oparte są na procesie oczyszczania na mokro za pomocą wodnych roztworów hydroksyamin. Proces ten jest problematyczny z powodu korozji, rozkładu amin i utraty rozpuszczalnika. Zatem kluczowe jest znalezienie nowych materiałów do skutecznego separowania CO2. Finansowany ze środków UE projekt NABPIL (Novel amide based polymeric ionic liquids: Potential candidates for CO2 capture) miał na celu zaprojektowanie, wytworzenie, opracowanie charakterystyki i przetestowanie nowej klasy innowacyjnych cieczy jonowych na bazie amid do użytku w wychwytywaniu CO2. Celem było opracowanie nowych materiałów jonowych, które mają wysoką zdolność sorpcji CO2, a przy tym są oszczędne. W ramach projektu NABPIL zbadano zdolności sorpcyjne nowych materiałów jonowych w formie proszku. Naukowcy użyli procesu adsorpcji, gdyż ma on większy potencjał, jeśli chodzi o oszczędność energii, w porównaniu do tradycyjnych procesów z udziałem rozpuszczalnika. Zespół badawczy ocenił sorbent w postaci polimerowej cieczy jonowej pod kątem wychwytywania CO2, jak również zdolności do separacji. Ponadto dokonano obliczeń kwantowo-chemicznych, aby zmierzyć powinowactwo amidowych polimerów jonowych do wychwytywania CO2. Naukowcy odkryli, że niektóre ciecze jonowe na etapie adsorpcji przekroczyły najwyższe wartości, jakie zostały dotąd opisane dla takich materiałów w dostępnych źródłach naukowych. Uczestnicy projektu NABPIL zdołali przeprowadzić syntezę tych cieczy jonowych poprzez tworzenie monomerów jonowych, a następnie przekształcanie ich w polimery. Ich praca posiada potencjał do tego, by znacząco udoskonalić proces wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, a ponadto przyczynić się do ograniczenia globalnego ocieplenia z powodu emisji gazów cieplarnianych.

Słowa kluczowe

Wychwytywanie dwutlenku węgla, gaz cieplarniany, globalne ocieplenie, wychwytywanie CO2, NABPIL, ciecze jonowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania