Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Cooperation in Service Systems and Service Supply Chains

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne modele współpracy w przemyśle

Kiedy przedsiębiorstwa współdziałają ze sobą, a nie działają przeciwko sobie, mogą przyczyniać się do budowy silniejszych gospodarek i do zwiększenia konkurencyjności. Lepsza współpraca w systemach usług i łańcuchach dostaw może pomóc w realizacji tego założenia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Zrównoważony rozwój staje się priorytetową koncepcją dla społeczeństwa, wpływającą na sposób działania firm i przemysłu. Współpraca firm w celu wykorzystania efektu ekonomii skali dzięki zgromadzeniu wspólnych zasobów pozwala na usprawnienie działalności i zredukowanie kosztów. W tym kontekście, uczestnicy projektu COOPSS (Cooperation in Service Systems and Service Supply Chains), finansowanego ze środków UE, analizowali, w jaki sposób należy alokować oczekiwane koszty i korzyści, aby motywować przedsiębiorstwa do współpracy. W odniesieniu do kwestii alokacji kosztów, uczestnicy projektu badali gry kooperacyjne systemów usług i podaży usług. Uczeni pracowali nad udoskonaleniem modelu matematycznego i odpowiedniej teorii umożliwiającej scharakteryzowanie badanych gier kooperacyjnych. Jeżeli chodzi o szczegóły techniczne, zespół badał rdzenie wieloatrybutowych gier i opracował model stochastyczny, aby przeanalizować współpracę w systemach stochastycznych, a w szczególności systemach kolejkowych. Badano też rdzenie gier dotyczących części zamiennych. W tym przypadku badacze szczegółowo przeanalizowali współpracę między grupami firm wspólnie korzystających z części zamiennych w celu utrzymania kosztownego sprzętu. Następnie przeanalizowano trzy scenariusze współpracy: łączenie zasobów, przy optymalnych inwestycjach w zasoby oraz przy ograniczeniu poziomu usług. Owocem tych prac jest szczegółowa wiedza na temat teorii gier kooperacyjnych. Ich wyniki mogą przydać się uczonym badającym problemy alokacji kosztów w zaawansowanych systemach kolaboracyjnego świadczenia usług, a także oferują nową strategię w odniesieniu do systemów części zamiennych i związanej z nimi współpracy. Proponowane scenariusze współpracy pomogą interesariuszom w tworzeniu modeli współpracy w zakresie części zamiennych oraz we współdzieleniu kosztów, co potwierdza ekonomiczną zasadność tego podejścia. Rozwiązania te mogą zostać wykorzystane także w scenariuszach współpracy dotyczących innych systemów usług, przyczyniając się do tworzenia ekonomii skali oraz budowy bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego europejskiego przemysłu.

Słowa kluczowe

Systemy usług, łańcuchy dostaw usług, COOPSS, gry kooperatywne, części zamienne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania