Skip to main content

Foundations of Intergenerational Discounting

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze decyzje na przyszłość

Aktualnie stosowane podejście do podejmowania decyzji dotyczących złożonych problemów wpływających na przyszłe pokolenia ma pewne wady. Opracowano bardziej efektywne podejście, dzięki któremu podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości jest bardziej wydajne i dokładniejsze.

Zmiana klimatu i środowisko

Poważne problemy, przed jakimi będziemy stawać w najbliższych latach, od załamania systemów emerytalnych po zmianę klimatu, wymagają od prawodawców i władz podejmowania ważnych decyzji, które będą miały istotny wpływ na przyszłe pokolenia. Podejmując takie decyzje, prawodawcy zwykle stosują podejście określane jako dyskontowanie w czasie, które kładzie mniejszy nacisk na koszty i korzyści ponoszone i czerpane przez przyszłe pokolenia niż na aktualne koszty i korzyści. Wartość i skuteczność dyskontowania międzypokoleniowego są jednak często podważane przez specjalistów. W tym kontekście, w ramach finansowanego ze środków UE projektu FINDISC (Foundations of intergenerational discounting) przyglądano się możliwościom udoskonalenia procesu podejmowania decyzji istotnych dla kilku pokoleń. Starając się udoskonalić dyskontowanie międzypokoleniowe, zespół wprowadził więcej potrzebnych zmiennych. Uwzględniono czynniki dotyczące dyskontowania, takie jak wyrażanie osądów dotyczących przyszłości, wychodząc tym samym poza aktualne podejścia do dyskontowania międzypokoleniowego. Dokładniej mówiąc, uczestnicy projektu FINDISC określili sposoby na włączenie osądów do dyskontowania międzypokoleniowego, tworząc nowe podejścia, które mogą przydać się w debatach w tak różnych dziedzinach, jak ekonomia i polityka publiczna czy filozofia i analiza oddziaływania na środowisko. Zespół pracował nad stworzeniem bardziej efektywnego i niezawodnego modelu dyskontowania międzypokoleniowego, skupiając się w szczególności na filozofii ekonomii i badając różne podejścia do teorii pomiaru, takie jak reprezentacyjna teoria pomiaru. Badacze przyjrzeli się jakościowym koncepcjom wyrażanym przez czynnik dyskontowania oraz warunkom, w którym są bardziej istotne. W projekcie przeprowadzono badania w kilku obszarach. Po pierwsze, zbadano i wyszczególniono ogólne podstawy aksjomatyczne dyskontowania międzypokoleniowego oraz warunki, jakie należy spełnić w celu stworzenia czynników dyskontowania. Po drugie, dokonano oceny motywacji pojęciowych dotyczących dyskontowania międzypokoleniowego i występujących w literaturze przedmiotu, opisującej stopę dyskontowania społecznego opartą na tych podstawach aksjomatycznych. Ponadto badano, czy i w jaki sposób rozróżnienie między faktami i wartościami zachowuje ważność w przypadku dyskontowania międzypokoleniowego. Wyniki tych prac wykorzystano w debatach z dziedziny ekonomii i polityki publicznej, dotyczących dyskontowania międzypokoleniowego i zmiany klimatu. Omawiany projekt bez wątpienia przyczynił się do powstania ulepszonych podejść do dyskontowania międzypokoleniowego, które pomogą w podejmowaniu bardziej efektywnych decyzji dotyczących przyszłości.

Słowa kluczowe

Podejmowanie decyzji, zmiana klimatu, dyskontowanie w czasie, dyskontowanie międzypokoleniowe, FINDISC

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania