CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fungal conservation genetics: species traits and dispersal

Article Category

Article available in the following languages:

Genetyka populacyjna grzybów leśnych

Wyjaśnienie mechanizmów bioróżnorodności grzybów jest istotne dla zachowania funkcjonowania społeczności grzybów w lasach na całym świecie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Grzyby rozkładające drewno są niezwykle ważne w ekosystemach leśnych, jako że uczestniczą w gniciu drewna i formowaniu gleby. Dostarczają środowiska życia dla wielu innych organizmów i umożliwiają regenerację lasów na całym świecie. Jednakże wiele takich grzybów jest zagrożonych przez gospodarkę leśną, a ich występowanie w pofragmentowanym krajobrazie leśnym jest ograniczone przez ich cechy ekologiczne, ewolucyjne oraz związane z rozprzestrzenieniem. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu FUNDISTRAIT (Fungal conservation genetics: species traits and dispersal) postanowili wyjaśnić mechanizmy rozprzestrzenienia się grzybów. W tym celu postanowili określić, które gatunki, populacje i charakterystyki środowiskowe korelują z rozprzestrzenieniem, które oceniano na podstawie wzorców genotypu populacji w całej społeczności grzybów. Aby to osiągnąć, skupili się na lasach w Norwegii, Finlandii i Szwecji. Naukowcy badali cztery kategorie cech związanych z możliwościami rozprzestrzenienia i przetrwania, czyli te bezpośrednio odpowiedzialne za rozprzestrzenienie, produkcję sporów, strategię życiową oraz warunki środowiskowe. Aby zbadać zmienność genetyczną, stworzyli technikę sekwencjonowania o zmniejszonej reprezentacji (DNA związane z miejscami restrykcyjnymi, sekwencjonowanie RAD) oraz zaimplementowali ją w badaniach genetyki populacji grzybów w sposób wysokoprzepustowy. Przeanalizowano ponad 1200 próbek grzybów z borealnych lasów Finlandii, które zawierają duże zróżnicowanie gatunków hub, w tym niektóre zagrożone wymarciem. Wyniki pokazały, że gatunki hub w różny sposób odpowiadały na utratę i fragmentację środowiska, przy czym duże populacje mogły lepiej się przystosować niż populacje izolowane. Badanie FUNDISTRAIT dostarczyło ważnych informacji na temat genetycznego zróżnicowania grzybów w północnej Europie. Przyszła współpraca z interesariuszami z dziedziny leśnictwa i ochrony bioróżnorodności, jak również krajowymi agencjami rolniczymi oraz środowiskowymi, zapewni podjęcie odpowiednich środków zapobiegających wymieraniu gatunków grzybów.

Słowa kluczowe

Genetyka populacyjna, las, grzyby rozkładające drewno, FUNDISTRAIT, sekwencjonowanie RAD

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania