Skip to main content

FOSTERING PARTNERSHIPS FOR THE IMPLEMENTATION OF BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES FOR WATER TREATMENT & MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN

Article Category

Article available in the folowing languages:

Budowanie zaufania w skuteczniejszą gospodarkę wodną

Projekt finansowany ze środków UE poprawia gospodarowanie wodą i uzdatnianie wody w rejonach ubogich w wodę.

Żywność i zasoby naturalne

Niedobór wody występuje w większości krajów w basenie Morza Śródziemnego, a w szczególności na wybrzeżu południowym i wschodnim. Niedobór wody może prowadzić do niesprawiedliwego dostępu do wody, braku kanalizacji oraz powiązanych problemów zdrowotnych, a nawet może stać się przyczyną konfliktów pomiędzy społecznościami. Celem prowadzonego przez Hiszpanię projektu FP4BATIW, który zakończył się we wrześniu 2016 r., jest zapewnienie optymalnej gospodarki wodnej oraz optymalnych procesów uzdatniania wody poprzez utworzenie partnerstw pomiędzy badaczami akademickimi a przedsiębiorstwami z sektora uzdatniania wody i technologii wodnej znajdującymi się na obu wybrzeżach Morza Śródziemnego. "Największym wyzwaniem jest wdrożenie możliwie najlepszych zasad gospodarki wodnej w krajach partnerskich Morza Śródziemnego oraz zniwelowanie przepaści pomiędzy oferowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami a przemysłem uzdatniania wody", mówi prof. Manuel Valiente, koordynator projektu oraz kierownik ds. technik separacji w grupie badań chemicznych na hiszpańskim Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Dopasowanie podaży do popytu Prace w projekcie FP4BATIW, angażujące 13 centrów badawczych i instytucji z Egiptu, Tunezji, Palestyny, Jordanii i Włoch, prowadzone były w celu opracowania różnorodnych rozwiązań tego problemu. W celu dopasowania podaży i popytu na technologię oraz wiedzę specjalistyczną uczestnicy projektu wykorzystali internetową platformę technologii rynkowej. Dzięki temu badacze mogą publikować swoje pomysły, a przedsiębiorstwa mogą wyszukiwać rozwiązania dla swoich potrzeb technologicznych. Kolejne rozwiązanie, Water Kic, służy jako internetowe forum do wymiany pomysłów i specjalistycznej wiedzy. Każdorazowo podczas warsztatów FP4BATIW organizowane były sesje nawiązywania kontaktów, tak aby badacze i usługodawcy mogli wypracować przydatne relacje zawodowe. Podczas ostatniej konferencji dotyczącej strategii uzdatniania wody z perspektywy gospodarki obiegowej zorganizowanej w Barcelonie w lipcu 2016 r. odbyło się 120 takich spotkań. Innowacyjne pomysły, nowe techniki Nagroda otrzymana w ramach projektu FP4BATIW zachęciła badaczy i przedsiębiorców z Egiptu, Jordanii, Palestyny i Tunezji do opracowania innowacyjnych koncepcji gospodarki, uzdatnia i oszczędzania wody. Twórcy dziesięciu najbardziej obiecujących koncepcji przez okres sześciu miesięcy otrzymywali wsparcie oraz porady od partnerów projektu. Następnie wybrano trzy najlepsze koncepcje, które zostały zaprezentowane przez ich twórców członkom przemysłu, w tym potencjalnym inwestorom, podczas konferencji zamykającej. Wśród koncepcji znalazły się nowe techniki opracowane przez zespół z Jordanii umożliwiające siew w rejonach skalistych lub suchych bądź na obszarach uprawnych, które uległy erozji lub degradacji. Kolejną wyróżnioną koncepcją był opracowany przez zespół z Tunezji system monitorowania i kontroli rurociągów, który może znacząco obniżyć liczbę przecieków. Szkolenie było kluczowym elementem projektu. Szkolenia miały formę bieżącego wparcia technicznego dla przedsiębiorców z Jordanii i Tunezji ułatwiającego rozwiązanie problemów z uzdatnianiem wody w liniach produkcyjnych tych firm. Jednym ze świeżych przykładów jest współpraca z firmą odzieżową w pobliżu Susy w Tunezji, która podjęła prace w celu ponownego użycia farb odzyskanych ze ścieków. Trzy kohorty badaczy i przedsiębiorców z UE i krajów basenu Morza Śródziemnego podjęły się doskonalenia swoich umiejętności poprzez pracę w zagranicznych instytucjach partnerskich w ramach serii stypendiów wyjazdowych. Doświadczenie zdobyte w ramach trzyletniej współpracy nie tylko umożliwiło powstanie rozpraw doktorskich, prac naukowych oraz publikacji w czasopismach naukowych. Doświadczenie to przyczyniło się również do budowy zaufania pomiędzy ośrodkami akademickimi, samorządami i sektorem prywatnym, kładąc fundamenty pod nowe partnerstwa publiczno-prywatne w sektorze uzdatniania wody. Ostatecznym celem projektu, według prof. Valiente'a, jest bardziej zrównoważona gospodarka wodna będąca wynikiem wtórnego użycia ścieków bardziej optymalnego pod względem społecznym, zdrowotnym i środowiskowym".

Słowa kluczowe

FP4BATIW, uzdatnianie wody, gospodarka wodna, oszczędzanie wody, ścieki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania